Telefonie

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Telefoonbeheer

Telefoonbeheer voor FNWI wordt uitgevoerd door het RU-centrale telefoonbeheer van het ISC.