Difference between revisions of "Printers en printen"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m ([PostScript printers/copiers/scanners geordend per locatie][PostScript printers/copiers/scanners organised by location])
([Gedetailleerde instructies voor Ubuntu][Detailed instructions for Ubuntu])
 
(123 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Printers ==
+
= [Printers][Printers] =
 +
 
 +
== [Peage en Konica Minolta multifunctionals][Peage and Konica Minolta multifunctionals] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
In de faculteit staan overal printers die door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze printers worden beheerd door de afdeling C&CZ.
+
Over de hele campus verspreid staan multifunctionals die het [[Peage]] systeem gebruiken, beheerd door het [http://www.ru.nl/isc ISC]. Het betreft Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook als kopieerapparaat en kleurenscanner te gebruiken zijn.
Het zijn vrijwel allemaal Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook worden gebruikt als [[Copiers|kopieerapparaat]] en [[Scanners|kleurenscanner]].
 
 
 
Voor het maken van afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier, canvas of plakpapier beschikt C&CZ over een [[Kamerbreed|A0 posterprinter]].
 
 
 
Daarnaast beschikken afdelingen soms over eigen printers. Deze printers mogen in het algemeen alleen worden gebruikt door personen die tot de betreffende afdeling behoren.
 
De afdeling heeft namelijk de aanschaf betaald en is ook verantwoordelijk voor het papier, de toner en het onderhoudscontract.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Throughout the Faculty of Science there are printers that can be used by everybody. These printers are maintained by C&CZ.
+
Throughout the campus you can find multifunctionals that use the [[Peage]] system, which is managed by the [http://www.ru.nl/isc ISC]. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.
Practically all of these are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as [[Copiers|copiers]] and [[Scanners|color scanners]].
 
 
 
C&CZ also offers the possibility to print posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper on an [[Kamerbreed|A0 poster printer]].
 
 
 
There are also printers which are owned by a department. In general these printers are meant to be used only by people belonging to that department.
 
The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Algemene aanwijzingen/waarschuwingen][General remarks/warnings] ===
+
== [Inbinden, snijden, nieten, boekjes, ...][Binding, cutting, stapling, booklets, ...] ==
 
 
==== [<font color=red>Maak geen stapels kopie-afdrukken zonder vooraf te testen</font>][<font color=red>Do not make lots of copies without testing in advance</font>] ====
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Soms komt een afdruk er niet uit zoals je bedoelde: kleur i.p.v. zwart/wit, A4 i.p.v. A3 of omgekeerd, enkel- i.p.v. dubbelzijdig of omgekeerd, vegen of vage afdrukken, etc.
+
In de [http://www.ru.nl/ubn/bibliotheek/locaties/library-of-science/ Bibliotheek FNWI] kan men smeltmapjes van diverse diktes kopen om werkstukken e.d. in te binden in het lamineerapparaat. Ook is daar een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en diverse nietmachines. Alle Konica Minolta printers kunnen automatisch nieten.
Achteraf is soms wel te begrijpen wat er fout is gegaan, maar het leed is al geleden.
 
Dus als je veel kopie&euml;n moet afdrukken, begin dan met 1 kopie en druk dan pas de rest af met dezelfde instellingen en op <font color=red>dezelfde</font> printer.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Sometimes a print is not want you intended: color instead of black-and-white, A4 instead of A3 or vice versa, single instead of double sided or vice versa, smudges or unclear prints, etc.
+
In the [http://www.ru.nl/library/library/library-locations/library-of-science/ Faculty Library] you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers. All Konica Minolta printers can staple automatically.
Afterwards you can often tell what went wrong, but the damage has already been done.
 
So if you need to make many copies, first print only one copy and if that produces want you intended, print the rest with the same options and on the <font color=red>same</font> printer.
 
 
[/en]
 
[/en]
 
==== [<font color=red>Gebruik geen kleurenprinter voor zwart/wit afdrukken van een kleurenbestand</font>][<font color=red>Do not use a color printer for black-and-white prints of a color document</font>] ====
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Zwart/wit afdrukken op een kleurenprinter kan een kleurenafdruk opleveren.
+
In de MFP bij HG00.002 zitten een gaatjesmaker en een rug-nieter die kan vouwen. Hiermee is het mogelijk om complete boekjes te produceren. Er kunnen 2 of 4 gaatjes worden geponst. Maximaal 20 vel kan in het midden (op de rug) geniet worden en gevouwen, waardoor van A3-vellen een A4-boekje gemaakt kan worden, of van A4-vellen een A5-boekje.
De bekendste (maar niet de enige) oorzaak is dat het selecteren van zwart/wit of grijswaarden in the printeropties alleen werkt als het document zelf geen printerinstellingen bevat.
 
In geval van niet-eigen documenten weet je dat niet zeker.
 
 
 
Als je zeker wilt zijn dat een document zwart/wit wordt afgedrukt (en de zwart/wit prijs wordt berekend), gebruik dan een zwart/wit printer.
 
Kies daarom bij voorkeur ook een zwart/wit (ingestelde) printer als default.
 
 
 
In Windows een Konica Minolta MFP standaard op zwart/wit zetten, gaat als volgt: Klik de Windows-knop en ga naar '''Devices and Printers'''. Klik rechts op de gewenste printer en selecteer '''Printing Preferences'''. Ga naar het tabblad '''Quality'''. Zet '''Select Color''' op '''Grayscale''' en klik '''Apply'''.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Printing in black-and-white on a color printer can produce color output.
+
In the MFP at HG00.002 a punch unit and a saddle-unit that can fold are available. This makes it possible to produce complete booklets. One can punch 2 or 4 holes. At maximum 20 sheets can be saddle-stitched  and folded, so one can produce an A4 booklet from A3 sheets or an A5 booklet from A4 sheets.
Most of the time (but not always) this is because selecting black-and-white or gray-scale in the printer options only works if the document itself does not contain any printer settings.
 
In case of a document which is not your own you cannot be sure of that.
 
 
 
So if you want to be sure that a document is printed in black-and-white (so that the black-and-white price is charged), use a printer that can only print in black-and-white. Therefore choose a black-and-white (configured) printer as your default printer.
 
 
 
In Windows proceed as follows to print black-and-white on a Konica Minolta MFP. Click the Windows button, go to '''Devices and Printers'''. Right-click the desired printer and select '''Printing Preferences'''. Go to the '''Quality''' tab. Set '''Select Color''' to '''Grayscale''' and click '''Apply'''.
 
 
[/en]
 
[/en]
 
=== [PostScript printers/copiers/scanners geordend per locatie][PostScript printers/copiers/scanners organised by location] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Tenzij anders aangegeven hebben deze apparaten allemaal de volgende mogelijkheden:
+
Bij HG03.089 is ook een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en een grote nietmachine aanwezig.
* Printen, scannen en kopieren in kleur en zwart-wit.
 
* Afdrukken op A4 en A3.
 
* Enkel- en dubbelzijdig.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Unless otherwise specified the machines below all have the following features:
+
Near HG03.089 one can also find a cutting tool, a 23 hole punch and a big stapler.
* Printing, scanning, copying in color and black-and-white.
 
* Paper sizes A4 and A3.
 
* Single sided and duplex output.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
{| border="1" cellpadding="2"
+
== [C&CZ poster printer][C&CZ poster printer] ==
! align="left" | ''[naam][name]''
 
! align="left" | ''[locatie][location]''
 
! align="left" | ''[merk/type][brand/type]''
 
! align="left" | ''[Bijzonderheden][Remarks]''
 
|-
 
! align="left" | pr-fx--1
 
! align="left" | FX-1.17
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-002
 
! align="left" | HG00.002
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken. Met bookletmaker (vouw max 20 vel met een rugnietje of stans 2 of 4 gaatjes) ][prints only black-and-white. Has bookletmaker (fold and saddle stitch up to 20 sheets or punch 2 or 4 holes) ]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-011
 
! align="left" | HG00.011
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | escher
 
! align="left" | HG00.019
 
! align="left" | HP LaserJet 9050 PCL 6
 
! align="left" | [alleen zwart-wit, geen copier/scanner, geen A3][only black-and-white, no copier/scanner, no A3]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-089
 
! align="left" | HG00.089
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-129
 
! align="left" | HG00.129
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-401
 
! align="left" | HG00.401
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-509
 
! align="left" | HG00.509
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-627
 
! align="left" | HG00.627
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-825
 
! align="left" | HG00.825
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-002
 
! align="left" | HG01.002
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-021
 
! align="left" | HG01.021
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C35P
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-038
 
! align="left" | HG01.038
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-058
 
! align="left" | HG01.058
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-089
 
! align="left" | HG01.089
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-143
 
! align="left" | HG01.143
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-219
 
! align="left" | HG01.219
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C3350
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-549
 
! align="left" | HG01.549
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-002
 
! align="left" | HG02.002
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-038
 
! align="left" | HG02.038
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-089
 
! align="left" | HG02.089
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-345
 
! align="left" | HG02.345
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-414
 
! align="left" | HG02.414
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-556
 
! align="left" | HG02.556
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-642
 
! align="left" | HG02.624
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-726
 
! align="left" | HG02.726
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-832
 
! align="left" | HG02.832
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-002
 
! align="left" | HG03.002
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-015
 
! align="left" | HG03.015
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C3350
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-025
 
! align="left" | HG03.028
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C3350
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-028
 
! align="left" | HG03.028
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C3350
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-038
 
! align="left" | HG03.038
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-075
 
! align="left" | HG03.075
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-089
 
! align="left" | HG03.089
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-153
 
! align="left" | HG03.153
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-214
 
! align="left" | HG03.214
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-365
 
! align="left" | HG03.365
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-433
 
! align="left" | HG03.433
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-517
 
! align="left" | HG03.517
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-612
 
! align="left" | HG03.612
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-754
 
! align="left" | HG03.754
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-825
 
! align="left" | HG03.825
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-m1-00
 
! align="left" | M1-00.01
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-m1-01
 
! align="left" | M1-01.21B
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-m1-02
 
! align="left" | M1-02.23A
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-m1-03
 
! align="left" | M1.03.24a
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-m3-01
 
! align="left" | M3.1.903
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-ml-01
 
! align="left" | ML01.10
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-ml-02
 
! align="left" | ML02.11
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-m850-03-022
 
! align="left" | M850.03.022
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-m850-02
 
! align="left" | M850.02 [gang][corridor]
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C35P
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-pg
 
! align="left" | PG01.04
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C3350
 
! align="left" |
 
|}
 
  
 
[nl]
 
[nl]
De printers die dubbelzijdig kunnen printen, zullen bestanden waarin niet expliciet enkelzijdig geselecteerd is, ook dubbelzijdig afdrukken.
+
C&CZ heeft een [[Kamerbreed|A0 posterprinter kamerbreed]] voor het maken van afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier, canvas of plakpapier en de 3D-printers.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The printers that are capable of duplex (double sided) printing, wil print all documents double sided, except documents that are explicitly marked as being single sided.
+
C&amp;CZ runs a [[Kamerbreed|A0 poster printer kamerbreed]] to print posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper and the 3D printers.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Drivers en instellingen voor Konica Minolta printers][Drivers and settings for Konica Minolta printers] ===
+
== [C&CZ 3D-printers][C&CZ 3D printers] ==
 
 
{| border="1" cellpadding="2"
 
! align="left" | ''type''
 
! align="left" | ''windows driver''
 
! align="left" | ''ppd [nl]bestand[/nl][en]file[/en]''
 
! align="left" | ''[nl]instellingen[/nl][en]settings[/en]''
 
|-
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" | [http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/products/office/multifunctional-printers.html download]
 
! align="left" | [[Bestand:C654.ppd]]
 
! align="left" | LU-301 LCT (Large Capacity Tray), FS-534 ([nl]nieten[/nl][en]Staple function[/en])
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-002 (C654 [nl]met extra optie[/nl][en]with extra option[/en])
 
! align="left" | [http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/products/office/multifunctional-printers.html download]
 
! align="left" | [[Bestand:C654.ppd]]
 
! align="left" | LU-301 LCT (Large Capacity Tray), FS-534 ([nl]nieten[/nl][en]Staple function[/en]), SD-511 Bookletmaker/Saddle Stitch/Punch Kit.
 
|-
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" | [http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/products/office/multifunctional-printers.html download]
 
! align="left" | [[Bestand:C554.ppd]]
 
! align="left" | LU-301 LCT (Large Capacity Tray), PC-210 (2 extra paper trays), FS-533 ([nl]nieten[/nl][en]Staple function[/en])
 
|-
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/products/office/multifunctional-printers.html download]
 
! align="left" | [[Bestand:C364.ppd]]
 
! align="left" | LU-301 LCT (Large Capacity Tray), PC-110 (1 extra paper tray), FS-533 ([nl]nieten[/nl][en]Staple function[/en])
 
|}
 
 
 
[nl]Voor printerdrivers voor andere besturingssystemen, bezoek http://www.konicaminolta.nl/nl/business-solutions/customer-support/downloads.html[/nl]
 
[en]For other operating systems, visit http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html[/en]
 
 
 
=== [Kosten][Costs] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Voor alle facultaire printers (behalve de [[Kamerbreed|A0 posterprinter]]) geldt een uniforme paginaprijs die afhankelijk is van de soort afdruk, zie de onderstaande tabel.
+
C&CZ heeft een 3D-printservice voor FNWI-medewerkers en -studenten, speciaal bedoeld voor het produceren van objecten in meer kleuren voor gebruik in het onderwijs.
De kosten van een printopdracht (aantal pagina's x paginaprijs) worden automatisch afgeboekt van het [[Printbudget|printbudget]]. Men dient dan ook over een (positief) printbudget te beschikken.
 
  
<font color=red>Let op: als er ook maar 1 kleurenpixel op een pagina wordt gebruikt, zal de printer een kleurenpagina registreren en wordt voor die pagina de kleurenprijs berekend.</font>
+
De eerste 3D-printer is een [https://www.bcn3dtechnologies.com/en/catalog/bcn3d-sigma/ BCN3D Sigma], een professionele open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D-printer met twee onafhankelijke extruders, waardoor verschillende materialen, kleuren of ondersteuning van het geprinte object gebruikt kunnen worden, zodat men minder geometrische beperkingen heeft.
  
Vanwege de RU-uniformiteit zijn per 16 maart 2015 de prijzen gewijzigd in:
+
Per september 2017 is er ook een [https://www.3dhubs.com/3d-printers/original-prusa-i3-mk2 Prusa i3 MK2] 3D Printer, die met de [https://all3dp.com/prusa-i3-multi-material-upgrade/ multi-materiaal upgrade] 4 kleuren kan printen uit 1 spuitmondje.
  
{| border="1"
+
Wie wil beginnen met ontwerpen, wordt aangeraden om enkele [https://www.google.nl/search?q=freecad+tutorial#q=freecad+tutorial+site:youtube.com videolessen FreeCAD Tutorial] te volgen.
! align="left" | ''[formaat][size]''
 
! align="left" | ''[zwart-wit][black-and-white]''
 
! align="left" | ''[kleur][color]''
 
|-
 
! align="left" | A4
 
! align="left" | &euro; 0,025
 
! align="left" | &euro; 0,10
 
|-
 
! align="left" | A3
 
! align="left" | &euro; 0,05
 
! align="left" | &euro; 0,20
 
|}
 
  
Gebruik manual feed invoer voor het printen op transparanten en gebruik alleen transparanten die laserprinter proof zijn.
+
De prijs van een geprint object: 10 cent per gram.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
[en]
 +
C&CZ operates a 3D print service for staff and students of the Faculty of Science, especially meant for the production of multicolor objects to be used in education.
  
[en]
+
The first 3D printer is a [https://www.bcn3dtechnologies.com/en/catalog/bcn3d-sigma/ BCN3D Sigma], a professional open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D printer with independent dual extruders, which allows multimaterial and multicolor printing and support printing, which lessens geometric limitations.
For all faculty printers (except the [[Kamerbreed|A0 poster printer]]) there is a uniform price per page which depends on the type of output.
 
The costs of a printjob (number of pages x price per page) are automatically deducted from your [[Printbudget|print budget]]. You need to have a (positive) print budget.
 
  
<font color=red>Beware: even if there is just one single color pixel on a page, the printer will register a color page and your budget will be charged accordingly.</font>
+
Per September 2017, we also have a [https://www.3dhubs.com/3d-printers/original-prusa-i3-mk2 Prusa i3 MK2] 3D Printer, that can print 4 colors from 1 extruder with the [https://all3dp.com/prusa-i3-multi-material-upgrade/ multi-material upgrade].
  
Because of RU uniformity the costs have been changed on March 16, 2015, into:
+
If you want to start developing, it is advised to follow a few [https://www.google.nl/search?q=freecad+tutorial#q=freecad+tutorial+site:youtube.com video courses FreeCAD Tutorial].
  
{| border="1"
+
The price for a printed object: 10 cent per gram.
! align="left" | ''[formaat][size]''
+
[/en]
! align="left" | ''[zwart-wit][black-and-white]''
+
 
! align="left" | ''[kleur][color]''
+
== [Afdelingsprinters (eigendom van de afdeling)][Departmental printers (owned by the department)] ==
|-
 
! align="left" | A4
 
! align="left" | &euro; 0,025
 
! align="left" | &euro; 0,10
 
|-
 
! align="left" | A3
 
! align="left" | &euro; 0,05
 
! align="left" | &euro; 0,20
 
|}
 
  
Use manual feed to print transparencies and make sure the transparencies are laserprinter proof.
+
[nl]
 +
Enkele afdelingen beschikken nog over een eigen printertje. Deze printers mogen in het algemeen alleen worden gebruikt door personen die tot de betreffende afdeling behoren. De afdeling heeft namelijk de aanschaf betaald en is ook verantwoordelijk voor het papier, de toner en het onderhoudscontract. Bij vervanging gaat men i.h.a. over op een Peage-printer.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
There are also a few small printers that are still owned by a department. In general these printers are meant to be used only by staff of that department.
 +
The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance. When replacement is due, in general the department switches to a Peage printer.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Afdrukken onder Windows][Printing under Windows] ===
+
=== [Afdelingsprinters (eigendom van de afdeling): Afdrukken onder Windows][Departmental printers (owned by the department): Printing under Windows] ===
  
 
==== [ISC beheerde PC (SRW)][ISC managed PC (SRW)] ====
 
==== [ISC beheerde PC (SRW)][ISC managed PC (SRW)] ====
Line 468: Line 115:
 
[nl]
 
[nl]
 
Installeer vervolgens de printer op een locale poort.
 
Installeer vervolgens de printer op een locale poort.
* Dat kan via een initiele rechtsklik op '''Start''' -&gt; '''Configuratiescherm''' -&gt; '''Apparaten en printers''',
+
* Dat kan via een initi&euml;le rechtsklik op '''Start''' -&gt; '''Configuratiescherm''' -&gt; '''Apparaten en printers''',
 
* Kies '''Een printer toevoegen''' en kies '''De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst.''',
 
* Kies '''Een printer toevoegen''' en kies '''De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst.''',
 
* Kies '''Een locale printer of netwerkprinter toevoegen methandmatige instellingen'''. Klik '''Volgende''',
 
* Kies '''Een locale printer of netwerkprinter toevoegen methandmatige instellingen'''. Klik '''Volgende''',
 
* Kies '''Bestaande poort gebruiken:''' '''LPT1: (Printerpoort)'''. Klik '''Volgende''',
 
* Kies '''Bestaande poort gebruiken:''' '''LPT1: (Printerpoort)'''. Klik '''Volgende''',
 
* Installeer de juiste printerdriver,
 
* Installeer de juiste printerdriver,
* Kies een '''Printernaam:''', bv '''<tt>pr-hg-00-002</tt>'''. Klik '''Volgende''',
+
* Kies een '''Printernaam:''', bv '''<tt>onzeeigenprinter</tt>'''. Klik '''Volgende''',
 
* Kies '''Deze printer niet delen'''. Klik '''Volgende''' en vervolgens '''Voltooien'''.
 
* Kies '''Deze printer niet delen'''. Klik '''Volgende''' en vervolgens '''Voltooien'''.
 
[/nl]
 
[/nl]
Line 484: Line 131:
 
* Choose '''Use an existing port:''' '''LPT1: (Printer Port)'''. Click '''Next''',
 
* Choose '''Use an existing port:''' '''LPT1: (Printer Port)'''. Click '''Next''',
 
* Install the correct printer driver,
 
* Install the correct printer driver,
* Choose a '''Printer name:''', e.g. '''<tt>pr-hg-00-002</tt>'''. Click '''Next''',
+
* Choose a '''Printer name:''', e.g. '''<tt>ourownprinter</tt>'''. Click '''Next''',
 
* Choose '''Do not share this printer'''. Click '''Next''' and then '''Finish'''.
 
* Choose '''Do not share this printer'''. Click '''Next''' and then '''Finish'''.
 
[/en]
 
[/en]
Line 519: Line 166:
 
* Then you can add a new printer using 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers and Faxes', select the printer task 'Add a printer'.
 
* Then you can add a new printer using 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers and Faxes', select the printer task 'Add a printer'.
 
* Choose 'A network printer ...',
 
* Choose 'A network printer ...',
* choose 'Connect to this printer ...' and type <tt>\\printsmb.science.ru.nl\printername</tt> in the 'Name:' field, for example <tt>\\printsmb.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>.
+
* choose 'Connect to this printer ...' and type <tt>\\printsmb.science.ru.nl\printername</tt> in the 'Name:' field, for example <tt>\\printsmb.science.ru.nl\ourownprinter</tt>.
 
* Now you can select to make it the default printer.
 
* Now you can select to make it the default printer.
 
* Finally click 'Finish'.
 
* Finally click 'Finish'.
Line 555: Line 202:
 
* Select the correct driver. Click on Windows Update if you cannot find the driver
 
* Select the correct driver. Click on Windows Update if you cannot find the driver
 
* The rest of installing the printer is self explanatory.
 
* The rest of installing the printer is self explanatory.
<! --
+
<!--
 
Note: In my list of drivers there was no printer driver which matched exactly the type of the printer kelvin.
 
Note: In my list of drivers there was no printer driver which matched exactly the type of the printer kelvin.
 
I chose CL2000 PCL5c which seemed to work.
 
I chose CL2000 PCL5c which seemed to work.
Line 601: Line 248:
 
* Kies voor '''Netwerkprinter ...''',
 
* Kies voor '''Netwerkprinter ...''',
 
* kies voor '''Verbinding maken met deze printer ...''',
 
* kies voor '''Verbinding maken met deze printer ...''',
* en vul achter '''Naam:''' in: '''<tt>\\printto.science.ru.nl\<printernaam></tt>''', dus bv. '''<tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>'''.
+
* en vul achter '''Naam:''' in: '''<tt>\\printto.science.ru.nl\<printernaam></tt>''', dus bv. '''<tt>\\printto.science.ru.nl\onzeeigenprinter</tt>'''.
 
* Vervolgens kun je kiezen of dit de standaardprinter moet worden.
 
* Vervolgens kun je kiezen of dit de standaardprinter moet worden.
 
* Klik dan nog op '''Voltooien''' om af te sluiten.
 
* Klik dan nog op '''Voltooien''' om af te sluiten.
Line 611: Line 258:
 
* Then you can add a new printer using '''Start''' -&gt; '''Settings''' -&gt; '''Printers and Faxes''', select the printer task '''Add a printer'''.
 
* Then you can add a new printer using '''Start''' -&gt; '''Settings''' -&gt; '''Printers and Faxes''', select the printer task '''Add a printer'''.
 
* Choose '''A network printer ...''',
 
* Choose '''A network printer ...''',
* choose '''Connect to this printer ...''' and type '''<tt>\\printto.science.ru.nl\<printername></tt>''' in the '''Name:''' field, for example '''<tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>'''.
+
* choose '''Connect to this printer ...''' and type '''<tt>\\printto.science.ru.nl\<printername></tt>''' in the '''Name:''' field, for example '''<tt>\\printto.science.ru.nl\ourownprinter</tt>'''.
 
* Now you can select to make it the default printer.
 
* Now you can select to make it the default printer.
 
* Finally click '''Finish'''.
 
* Finally click '''Finish'''.
Line 618: Line 265:
 
[/en]
 
[/en]
  
==== [Windows95/98/ME/NT][Windows95/98/ME/NT] ====
+
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op beheerde Linux werkplekken][Departmental printers: Printing on a Managed Linux PC] ===
 
 
[nl]
 
Installeer een printer als volgt ('''<tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>''' als voorbeeld):
 
 
 
* Klik op: '''Start''' -&gt; '''Settings''' -&gt; '''Printers'''
 
* Dubbelklik: '''Add Printer'''
 
* Selekteer: '''Network printer''' (maar voor Windows NT selecteer '''local printer''').
 
* Network path: '''<tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>'''
 
 
 
Klik verder steeds op ''''Next'''', eventueel als '''Default Printer''' aanvinken en '''Would you like to print a test page''' deselecteren. In de tabbladen die men krijgt door de '''Properties''' van de printer te selecteren, kan men instellingen wijzigen.
 
 
 
Voor afdelingsprinters moet meestal ook de fabrikant en het model van de printer geselecteerd worden.
 
[/nl]
 
[en]
 
Install a printer ('''<tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>''' as an example):
 
 
 
* Click: '''Start''' -&gt; '''Settings''' -&gt; '''Printers'''
 
* Doubleclick: '''Add Printer'''
 
* Select: '''Network printer''' (but for Windows NT select '''local printer''').
 
* Network path: '''<tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>'''
 
 
 
Now click several times on 'Next', select '''Default Printer''' as needed and deselect '''Would you like to print a test page'''. You can change the settings of the printer in the tabs you get when selecting '''Properties'''.
 
 
 
For departmental printers it is usually necessary to select the brand en model of the printer.
 
[/en]
 
 
 
=== [Afdrukken op beheerde Linux werkplekken][Printing on a Managed Linux PC] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
 
Met '''system-config-printer''' kan de standaard printer per gebruiker gekozen worden ("Set as Default").
 
Met '''system-config-printer''' kan de standaard printer per gebruiker gekozen worden ("Set as Default").
  
Voor het printen naar een gebudgetteerde printer is een Kerberos ticket nodig. Als de homedirectory van een server komt die NFS4 met Kerberos vereist (zoals ''pile'' en ''bundle''), dan zul je al een Kerberos ticket hebben. Met '''klist''' kun je zien of je een Kerberos ticket hebt, met '''kinit''' kun je een Kerberos ticket krijgen of vernieuwen en tenslotte '''kdestroy''' ruimt alle tickets op.
+
Voor het printen naar een gebudgetteerde printer is een Kerberos ticket nodig. Als de homedirectory van een server komt die NFS4 met Kerberos vereist (zoals ''home1'', ''home2'', ''pile'' en ''bundle''), dan zul je al een Kerberos ticket hebben. Met '''klist''' kun je zien of je een Kerberos ticket hebt, met '''kinit''' kun je een Kerberos ticket krijgen of vernieuwen en tenslotte '''kdestroy''' ruimt alle tickets op.
  
 
Om te kijken wat er in een printerqueue staat, moet '''lpq -P<printernaam>''' worden gebruikt. Alle andere manieren, waaronder de grafische applicatie, laten altijd een lege printerqueue zien.
 
Om te kijken wat er in een printerqueue staat, moet '''lpq -P<printernaam>''' worden gebruikt. Alle andere manieren, waaronder de grafische applicatie, laten altijd een lege printerqueue zien.
Line 657: Line 277:
 
With '''system-config-printer''' you can choose your default printer ("Set as Default").
 
With '''system-config-printer''' you can choose your default printer ("Set as Default").
  
To print to a budgetted printer, you need a Kerberos ticket. If your home directory comes from a server which demands NFS4 with Kerberos (e.g. ''pile'' and ''bundle''), you should already have a valid Kerberos ticket. The command '''klist''' shows your Kerberos tickets, with '''kinit''' you can get or renew a Kerberos ticket and finally '''Kdestroy''' allows you to start all over again.
+
To print to a budgetted printer, you need a Kerberos ticket. If your home directory comes from a server which demands NFS4 with Kerberos (e.g. ''home1'', ''home2'', ''pile'' and ''bundle''), you should already have a valid Kerberos ticket. The command '''klist''' shows your Kerberos tickets, with '''kinit''' you can get or renew a Kerberos ticket and finally '''Kdestroy''' allows you to start all over again.
  
 
To show the printer queue, use '''lpq -P<printername>'''. All other ways, like the graphical application, always show an empty queue.
 
To show the printer queue, use '''lpq -P<printername>'''. All other ways, like the graphical application, always show an empty queue.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Afdrukken op andere Linux machines][Printing on other Linux machines] ===
+
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op andere Linux machines][Departmental printers: Printing on other Linux machines] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
In Linux kan men kiezen voor printen op de Windows-manier, via SMB naar een Samba-server.
+
In Linux kan men kiezen voor printen op de Windows-manier, via SMB naar een Samba-server: printsmb.science.ru.nl welke een alias is voor printvm.science.ru.nl.
  
Kies als device URI <b>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></b>.
+
Kies als device URI <b>smb://printvm.science.ru.nl/<printernaam></b>.
  
In principe willen we het gebudgetteerd printen aanbieden via de printserver <b>printto.science.ru.nl</b>. Daarom zouden we graag als device URI voor Linux and Mac <b>smb://printto.science.ru.nl/<printernaam></b> willen gebruiken.<br>
+
* Als "device URI" kies <b>smb://printvm.science.ru.nl/<printernaam></b> of <b>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printvm.science.ru.nl/<printernaam></b>, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de correcte naam van de printer als printernaam. Als je wachtwoord speciale tekens bevat dan kan dit problemen opleveren bij het invoeren van de URI. Vervang in dat geval het speciale teken door zijn hexadecimale code voorafgegaan door een '%' (procent-teken). Voorbeeld: heb je een '!' (uitroepteken) in je wachtwoord, vervang deze dan door '%21'.  
Echter worden we gehinderd door een bug [http://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=31624] [http://www.linuxquestions.org/questions/linux-networking-3/samba-client-access-denied-unable-to-connect-122851/] en een configuratie probleem. Een 'work around' is gebruik maken van de device URI <b>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></b>, dus <b>smb</b> ipv <b>to</b> in de machinenaam en het weg laten van het domein. Bijvoorbeeld: <tt>smb://printsmb.science.ru.nl/pb-hg-00-002</tt>
+
* Een alternatief voor het creeren van een cups printer is het commando <b>lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd</b>.
 
 
* Als "device URI" kies <b>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></b> of <b>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb.science.ru.nl/<printernaam></b>, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de correcte naam van de printer als printernaam. Als je wachtwoord speciale tekens bevat dan kan dit problemen opleveren bij het invoeren van de URI. Vervang in dat geval het speciale teken door zijn hexadecimale code voorafgegaan door een '%' (procent-teken). Voorbeeld: heb je een '!' (uitroepteken) in je wachtwoord, vervang deze dan door '%21'.  
 
* Een alternatief voor het creeren van een cups printer is het commando ''lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd''.
 
* Om via het draadloze netwerk eduroam te printen dien je aan het bestand ''/etc/hosts'' een regel toe te voegen: ''131.174.30.59 printsmb''.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
In Linux you can choose to print in the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server.
+
In Linux you can choose to print in the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server: printsmb.science.ru.nl which is an alias for printvm.science.ru.nl.
  
Choose as device URI <b>smb://printsmb.science.ru.nl/<printername></b>.
+
Choose as device URI <b>smb://printvm.science.ru.nl/<printername></b>.
  
We would like to offer budgetted printing using the printserver <b>printto.science.ru.nl</b>. That is why we would like to use as a device URI for Linux or Mac <b>smb://printto.science.ru.nl/<printernaam></b>.<br>
+
* As device URI, type <b>smb://printvm.science.ru.nl/<printername></b> or <b>smb://username:password&#64;printvm.science.ru.nl/<printername></b>, where you have to fill in your own username and password and must use the correct name of the printer in printername. You might be unable to put your password directly in the URI if your password contains special signs. To overcome this problem you can replace the special sign by a '%' (percent sign) followed by it's hexidecimal code. For example, if your password contains an '!' (exclamation mark) you can replace it with '%21'.
But we are bitten by a bug [http://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=31624] [http://www.linuxquestions.org/questions/linux-networking-3/samba-client-access-denied-unable-to-connect-122851/] and a configuration issue. A work around is using an alternative device URI <b>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></b>, i.e. change <b>to</b> to <b>smb</b> in the machine name and leave out the domain part.
+
* An alternative method to create a cups printer is the command <b>lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd</b>.
 
 
* As device URI, type <b>smb://printsmb/<printername></b> or <b>smb://username:password&#64;printsmb/<printername></b>, where you have to fill in your own username and password and must use the correct name of the printer in printername. You might be unable to put your password directly in the URI if your password contains special signs. To overcome this problem you can replace the special sign by a '%' (percent sign) followed by it's hexidecimal code. For example, if your password contains an '!' (exclamation mark) you can replace it with '%21'.
 
* An alternative method to create a cups printer is the command ''lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd''.
 
* To print while connected to the wireless network eduroam, you need to add a line to the file ''/etc/hosts'': ''131.174.30.59 printsmb''.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 716: Line 328:
 
* Back in the "Printer Configurations" menu click "Print Test Page" (select two pages to test double sided printing). Warning: if you are still "root" the printqueue may not accept these test pages.
 
* Back in the "Printer Configurations" menu click "Print Test Page" (select two pages to test double sided printing). Warning: if you are still "root" the printqueue may not accept these test pages.
  
=== [Afdrukken op een OS X machine][Printing on an OS X machine] ===
+
====[Gedetailleerde instructies voor Ubuntu][Detailed instructions for Ubuntu] ====
 +
 
 +
[nl]
 +
Alleen in het Engels beschikbaar:
 +
[/nl]
 +
* Make sure you install
 +
** system-config-printer-gnome : graphical setup tool for printers
 +
** python-smbc python3-smbc smbclient :  needed for system-config-printer to let it connect to samba printers; when not installed the samba printer option is not available in system-config-printer
 +
** gnome-keyring : needed for storing password
 +
** seahorse :  optional needed for editing credentials stored in gnome-keyring
 +
** '''Install all with command:''' sudo apt-get install system-config-printer-gnome python-smbc python3-smbc smbclient gnome-keyring seahorse
 +
* Note: credentials are stored in gnome-keyring and not in KDE's kwallet.
 +
* From a terminal window execute as  normal user the command: <code>sudo system-config-printer</code><br> On Ubuntu linux you are allowed to continu if you are an admin user, otherwise you have to supply in a popup window the credentials for a valid admin user.
 +
* In the started gui choose add new printer.
 +
* In the upcoming dialog window choose:
 +
** Device: Network Printer - Windows printer via Samba
 +
** URI Printer: smb://printsmb.science.ru.nl/<printername>
 +
** Authenthication: you have choice from two options, where latter is preferred :
 +
*** user ('''ru\u-number''' + password  => password saved plain-text in /etc/cups/printers.conf
 +
*** 'Prompt user if authentication required' : user must supply password when printing. When asked for credentials you can choose the "save" option which causes the credentials to be stored in the gnome-keyring. Credentials in the gnome-keyring can always be edited/deleted using the seahorse program.
 +
*** '''TIP''': in case of problems with authentication look at the terminal from which you started <code>system-config-printer</code> if there are any errors printed. Sometimes this can give an indication why the authentication fails.
 +
* Use as driver a specific driver for the printer which you can download online at printer manufacturer website. (select the ppd file) <br/> However sometimes "generic postscript" also works.
 +
* Printing the first time can be best done by printing a webpage from the firefox browser program. Because this gives you an authentication window with the option to store the credentials which makes sure your credentials are stored safely in the gnome keyring. By storing it  won't ask you to specify them the next time. The reason to use firefox is that other linux programs may have slighty different authentication dialog window which don't give you the storage option forcing you to supply credentials on each print!
 +
 
 +
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op een OS X machine][Departmental printers: Printing on an OS X machine] ===
 
==== [OS X 10.6 (Snow Leopard) of hoger][OS X 10.6 (Snow Leopard) or later] ====
 
==== [OS X 10.6 (Snow Leopard) of hoger][OS X 10.6 (Snow Leopard) or later] ====
 
[nl]
 
[nl]
 
* Ga naar Systeemvoorkeuren, selecteer '''Afdrukken en faxen'''.
 
* Ga naar Systeemvoorkeuren, selecteer '''Afdrukken en faxen'''.
 
* Klik onder de lijst met printers op het plusje.
 
* Klik onder de lijst met printers op het plusje.
* Klik in de knoppenbalk op '''Geavanceerd''' (staat deze er niet: klik rechts op het menu en kies '''pas knoppenbalk aan''' en sleep de knop '''Geavanceerd''' naar de knoppenbalk).
+
* Klik in de knoppenbalk op '''Geavanceerd''' (staat deze er niet: klik rechts (of control-klik) op het menu en kies '''pas knoppenbalk aan''' en sleep de knop '''Geavanceerd''' naar de knoppenbalk).
 
* Het kan gebeuren dat je niets kunt invullen in deze dialogbox, in dat geval staat mogelijk printer sharing aan.
 
* Het kan gebeuren dat je niets kunt invullen in deze dialogbox, in dat geval staat mogelijk printer sharing aan.
 
Open Systeemvoorkeuren -> Delen -> Printer Delen en zet printer delen uit. Reboot en daarna kun je wel iets toevoegen via deze weg.
 
Open Systeemvoorkeuren -> Delen -> Printer Delen en zet printer delen uit. Reboot en daarna kun je wel iets toevoegen via deze weg.
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: '''<tt>smb://printsmb/<printernaam></tt>'''<br>Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file de onderstaande regel toe:<br>'''131.174.30.59 printsmb'''. <br> Vaak werkt het ook om gewoon om '''<tt>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></tt>''' te gebruiken.
+
** URI: '''<tt>smb://printsmb/<printernaam></tt>'''<br>Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file de onderstaande regel toe:<br>'''131.174.30.41 printsmb.science.ru.nl printsmb'''<br> Vaak werkt het ook om gewoon om '''<tt>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></tt>''' te gebruiken.
 +
** '''IMPORTANT''': when using eduroam make sure it uses this university credentials, otherwise you are seen as a guest on the network and disallowed to access the printers over the smb protocol!!
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Besturingsbestand/printermodel kiezen.
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Besturingsbestand/printermodel kiezen.
 
* Klik '''Voeg toe'''.
 
* Klik '''Voeg toe'''.
Line 740: Line 377:
 
* Enter requested data:
 
* Enter requested data:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: '''<tt>smb://printsmb/<printername></tt>'''<br>If using eduroam, add the next line to your '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file:<br>'''131.174.30.59 printsmb'''. <br> Often, it just works to use '''<tt>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></tt>'''.
+
** URI: '''<tt>smb://printsmb/<printername></tt>'''<br>If using eduroam, add the next line to your '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''<br> Often, it just works to use '''<tt>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></tt>'''.
 
** Name and location: make your own choice. Select the (precise) printer model.
 
** Name and location: make your own choice. Select the (precise) printer model.
 
* Click '''Add'''.
 
* Click '''Add'''.
Line 755: Line 392:
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: '''<tt>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printernaam></tt>'''<br>Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file de onderstaande regel toe:<br>'''131.174.30.59 printsmb'''.
+
** URI: '''<tt>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printernaam></tt>'''<br>Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file de onderstaande regel toe:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Eventueel besturingsbestand/printermodel kiezen.
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Eventueel besturingsbestand/printermodel kiezen.
 
* Klik "Voeg toe"
 
* Klik "Voeg toe"
Line 765: Line 402:
 
* Enter requested data:
 
* Enter requested data:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: '''<tt>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printername></tt>'''<br>If using eduroam, add the next line to your '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file:<br>'''131.174.30.59 printsmb'''.
+
** URI: '''<tt>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printername></tt>'''<br>If using eduroam, add the next line to your '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''
 
** Name and location: make your own choice. Select, if you desire, the precise printer model.
 
** Name and location: make your own choice. Select, if you desire, the precise printer model.
 
* Click “Add”, and you’re done!
 
* Click “Add”, and you’re done!
Line 867: Line 504:
 
-->
 
-->
  
=== [Inbinden, snijden, nieten, ...][Binding, cutting, stapling, ...] ===
 
  
[nl]
+
[[Bestand:lijn.png]]
In de [http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/ Bibliotheek FNWI] kan men smeltmapjes van diverse diktes kopen om werkstukken e.d. in te binden in het lamineerapparaat. Ook is daar een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en diverse nietmachines. Alle Konica Minolta printers kunnen automatisch nieten.
 
[/nl]
 
[en]
 
In the [http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/ Faculty Library] you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers. All Konica Minolta printers can staple automatically.
 
[/en]
 
 
 
[nl]
 
Bij HG03.089 is ook een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en een grote nietmachine aanwezig.
 
[/nl]
 
[en]
 
Near HG03.089 one can also find a cutting tool, a 23 hole punch and a big stapler.
 
[/en]
 
 
 
 
 
=== [Gebruik van andere papiersoorten][Using different paper types] ===
 
 
 
[nl]
 
Wanneer je op iets anders dan standaardpapier (60-81 g/m^2) wilt afdrukken, moet je aangeven wat voor papier je gebruikt. In '''kprinter''' kan dit via ''Properties'', selecteer onder ''Paper Type'' het juiste type. Als je bijvoorbeeld op een Ricoh printer op 82-105 g/m^2 papier wilt afdrukken, kies je  ''Middle Thick''; voor 106-253 g/m^2 kies je ''Thick'', ''Thick 2'' of ''Thick 3'' naargelang de papierdikte.
 
 
 
<font color=red>Doe je dit niet, dan loop je het risico dat de inkt niet goed in het papier wordt gebrand en er inktresten komen te zitten aan zowel je afdrukken als aan de printerrollen. </font>
 
 
 
N.B. Deze opties zijn niet beschikbaar bij printen via de command line.
 
<!--N.B. waarden zijn gevonden op http://www.ricoh-usa.com/downloads/manuals/color/c2500/manuals/About_This_Machine.pdf pagina 65-->
 
[/nl]
 
[en]
 
If you want to print on something other than plain paper (60-81 g/m^2), then you need to specify the paper type. In ''kprinter'' you need to select ''Properties'' and choose the right paper type. For example if you use 82-105 g/m^2 paper on a Ricoh printer, choose ''Middle Thick''; for 106-253 g/m^2 choose either ''Thick'', ''Thick 2'' or ''Thick 3'' with increasing thickness.
 
 
 
<font color=red>If you don't do this, the printer ink might not stick to the paper well enough, which leads to ink stains on both your documents and the printer itself.</font>
 
 
 
Note: These options are not available when you print using the command line.
 
[/en]
 
 
 
=== Peage ===
 
 
 
[nl]
 
Er komt vanuit centraal een nieuw accountingsysteem om gebudgetteerd printen, kopi&euml;ren en scannen over de gehele campus te uniformeren.
 
Dit systeem heet [[Peage]].
 
[/nl]
 
[en]
 
A new accounting system is being developed by the ICT Service Center to provide uniform budgeted printing, copying and scanning on Radboud University campus.
 
This system is called [[Peage]].
 
[/en]
 
 
 
<!--
 
=== Cups ===
 
 
 
[[Print project Cups]]
 
[nl]
 
Project van C&amp;CZ om IPP (Internet Printing Protocol) printen te ondersteunen.
 
Bedoeld om zowel Linux als Macintosh systemen een betere service te kunnen bieden m.b.t. de gebudgetteerde printers, maar ook Windows systemen kunnen hier gebruik van maken, waarbij vooral zelfbeheerde systemen van studenten en medewerkers eenvoudiger gebudgetteerd moeten kunnen printen.
 
[/nl]
 
[en]
 
C&amp;CZ project to implement IPP (Internet Printing Protocol) printing.
 
Targeting Linux and Macintosh computers, to provide a better printing service for budgeted printing.
 
But this will also make printing to budgeted printers easier for students and employees who administer their own Windows computers.
 
[/en]
 
-->
 
  
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]

Latest revision as of 11:16, 30 March 2019

Printers

Peage and Konica Minolta multifunctionals

Throughout the campus you can find multifunctionals that use the Peage system, which is managed by the ISC. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.

Binding, cutting, stapling, booklets, ...

In the Faculty Library you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers. All Konica Minolta printers can staple automatically.

In the MFP at HG00.002 a punch unit and a saddle-unit that can fold are available. This makes it possible to produce complete booklets. One can punch 2 or 4 holes. At maximum 20 sheets can be saddle-stitched and folded, so one can produce an A4 booklet from A3 sheets or an A5 booklet from A4 sheets.

Near HG03.089 one can also find a cutting tool, a 23 hole punch and a big stapler.

C&CZ poster printer

C&CZ runs a A0 poster printer kamerbreed to print posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper and the 3D printers.

C&CZ 3D printers

C&CZ operates a 3D print service for staff and students of the Faculty of Science, especially meant for the production of multicolor objects to be used in education.

The first 3D printer is a BCN3D Sigma, a professional open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D printer with independent dual extruders, which allows multimaterial and multicolor printing and support printing, which lessens geometric limitations.

Per September 2017, we also have a Prusa i3 MK2 3D Printer, that can print 4 colors from 1 extruder with the multi-material upgrade.

If you want to start developing, it is advised to follow a few video courses FreeCAD Tutorial.

The price for a printed object: 10 cent per gram.

Departmental printers (owned by the department)

There are also a few small printers that are still owned by a department. In general these printers are meant to be used only by staff of that department. The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance. When replacement is due, in general the department switches to a Peage printer.

Departmental printers (owned by the department): Printing under Windows

ISC managed PC (SRW)

End users on PCs managed by the ISC are advised to follow the procedure for a self managed Windows 7 PC below. If you run into problems please contact ISC for assistance.

Windows 8, 8.1, 10 or higher

You will have to install a local printer driver. It is advisable to download the printer driver and store it in a known location on your PC in advance so it can be used later in step 2.

Start with connecting a network drive from the printer server, this way you will see error messages if something went wrong.

 • Do this by visiting your Desktop.
 • Connecting a network drive can be accomplished by starting a Windows Explorer and selecting the tab Computer and then clicking Map network drive.
 • Select at Drive: e.g. P: and enter at Folder: \\printsmb.science.ru.nl\printtest. Also select Reconnect at sign-in and Connect using different credentials. Click Finish.
 • Enter your science account and password in the Login dialog window. Also select Remember my credentials and click OK.
 • There should appear a Windows Explorer screen with a few files.

Now install the printer using a local port.

 • Do this by right clicking on Start -> Control Panel -> Devices and Printers,
 • Choose Add a printer and select The printer that I want isn't listed,
 • Choose Add a local printer or netwerk printer with manual settings. Click Next,
 • Choose Use an existing port: LPT1: (Printer Port). Click Next,
 • Install the correct printer driver,
 • Choose a Printer name:, e.g. ourownprinter. Click Next,
 • Choose Do not share this printer. Click Next and then Finish.

The printer is now in your list of printers. We have to adapt the printer and change the port from LPT1: to the the network printer.

 • Right click on the newly created printer and choose Printer properties.
 • Visit the tab Ports and click op Add Port....
 • Choose Local Port and click on New Port....
 • Enter at Enter a port name: \\printsmb.science.ru.nl\<printernaam> and click OK, Close and again Close.

Verify before printing that you can see and read the files at the network drive \\printsmb.science.ru.nl\printtest. The printer connection \\printsmb.science.ru.nl\ in Add Port... and as well in the the network drive has to be exactly the same. This is needed to create a reliable connection to the printer server.

Windows 7: Fast installation on a managed PC

 • Open Windows Explorer (windows key + e).
 • Type \\printto.science.ru.nl\ in the address bar and hit the return key.
 • Use your science account and password if an authentication window pops up.
 • Double click the printer you'd like to install.

Windows 7: For a self maintained PC

First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a Windows Explorer window like My Documents. Click on Tools -> Map Network Drive... and choose the Folder: \\printto.science.ru.nl\printtest.

 • Click Start, Devices and Printers, Add a Printer en select Network printer, wireless printer or Bluetooth printer.
 • Click Select a shared printer by name and enter \\printto.science.ru.nl\<printername> at Select a shared printer by name.
 • Click Next, wait a little and then click Next again.
 • Check if Preferences / Properties are for printing on A4 size paper instead of US letter size paper.

Windows2000/XP

First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a Windows Explorer window like My Documents. Click on Tools -> Map Network Drive... and choose for the Folder: \\printto.science.ru.nl\printtest.

 • Then you can add a new printer using Start -> Settings -> Printers and Faxes, select the printer task Add a printer.
 • Choose A network printer ...,
 • choose Connect to this printer ... and type \\printto.science.ru.nl\<printername> in the Name: field, for example \\printto.science.ru.nl\ourownprinter.
 • Now you can select to make it the default printer.
 • Finally click Finish.

If you manage your PC or laptop yourself, the simplest solution is to create an account name and password identical to your Science account. Then Windows will automatically use the correct account name and password. An other solution would be to connect to the printer using Connect using a different user name.

Departmental printers: Printing on a Managed Linux PC

With system-config-printer you can choose your default printer ("Set as Default").

To print to a budgetted printer, you need a Kerberos ticket. If your home directory comes from a server which demands NFS4 with Kerberos (e.g. home1, home2, pile and bundle), you should already have a valid Kerberos ticket. The command klist shows your Kerberos tickets, with kinit you can get or renew a Kerberos ticket and finally Kdestroy allows you to start all over again.

To show the printer queue, use lpq -P<printername>. All other ways, like the graphical application, always show an empty queue.

Departmental printers: Printing on other Linux machines

In Linux you can choose to print in the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server: printsmb.science.ru.nl which is an alias for printvm.science.ru.nl.

Choose as device URI smb://printvm.science.ru.nl/<printername>.

 • As device URI, type smb://printvm.science.ru.nl/<printername> or smb://username:password@printvm.science.ru.nl/<printername>, where you have to fill in your own username and password and must use the correct name of the printer in printername. You might be unable to put your password directly in the URI if your password contains special signs. To overcome this problem you can replace the special sign by a '%' (percent sign) followed by it's hexidecimal code. For example, if your password contains an '!' (exclamation mark) you can replace it with '%21'.
 • An alternative method to create a cups printer is the command lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password@Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd.

Detailed instructions for OpenSuSE 11

 • Ask C&CZ to give your PC a permanent IP addres and name.
 • Ask the owner of the printbudget to add your "login" name to the list of users that is allowed to use the printer. This can be done by the printbudget owner using http://dhz.science.ru.nl, choose "printing". However: only C&CZ can give permission to print from a computer that is not in the list of "C&CZ trusted" machines. For this purpose C&CZ has to give the command: "printbudget -g budgetname -m +user@host".
 • Start the SuSE setup tool YAST, give root password.
 • Choose: "Hardware", "Printer", "Print via network".
 • Click "connection wizard", "Line printer daemon (LPD) protocol".
 • In "Connection settings, IP Address or Host name" enter "printsmb.science.ru.nl".
 • Enter queue name: "hertz" (or any other network printer).
 • Select manufacturer: "Konica Minolta" (check brand of printer).
 • Click on "Test connection", the reply should be "Test OK" after a few seconds.
 • Click "OK".
 • At "Find and assign driver; search for:" enter "Generic".
 • Choose default paper size "A4".
 • At "Set arbitrary name" enter name of queue, e.g. "pr-hg-03-038".
 • To select a driver, scroll to bottom of the list for "Generic PostScript level 2 Printer Foomatic/PostScript.
 • Click "OK".
 • Wait for "Creating New Printer Setup" to finish.
 • You will go back to the printer configuration menu. Click on "Edit" to modify the queue that was just created.
 • Click on "options", select "Duplex/double sided printing" and choose "DuplexNoTumble" and "OK".
 • Enter "printer location", make sure "Accept Print Jobs" and "Enable Printing" are selected.
 • Optionally, select "Use as Default".
 • Back in the "Printer Configurations" menu click "Print Test Page" (select two pages to test double sided printing). Warning: if you are still "root" the printqueue may not accept these test pages.

Detailed instructions for Ubuntu

 • Make sure you install
  • system-config-printer-gnome : graphical setup tool for printers
  • python-smbc python3-smbc smbclient : needed for system-config-printer to let it connect to samba printers; when not installed the samba printer option is not available in system-config-printer
  • gnome-keyring : needed for storing password
  • seahorse : optional needed for editing credentials stored in gnome-keyring
  • Install all with command: sudo apt-get install system-config-printer-gnome python-smbc python3-smbc smbclient gnome-keyring seahorse
 • Note: credentials are stored in gnome-keyring and not in KDE's kwallet.
 • From a terminal window execute as normal user the command: sudo system-config-printer
  On Ubuntu linux you are allowed to continu if you are an admin user, otherwise you have to supply in a popup window the credentials for a valid admin user.
 • In the started gui choose add new printer.
 • In the upcoming dialog window choose:
  • Device: Network Printer - Windows printer via Samba
  • URI Printer: smb://printsmb.science.ru.nl/<printername>
  • Authenthication: you have choice from two options, where latter is preferred :
   • user (ru\u-number + password => password saved plain-text in /etc/cups/printers.conf
   • 'Prompt user if authentication required' : user must supply password when printing. When asked for credentials you can choose the "save" option which causes the credentials to be stored in the gnome-keyring. Credentials in the gnome-keyring can always be edited/deleted using the seahorse program.
   • TIP: in case of problems with authentication look at the terminal from which you started system-config-printer if there are any errors printed. Sometimes this can give an indication why the authentication fails.
 • Use as driver a specific driver for the printer which you can download online at printer manufacturer website. (select the ppd file)
  However sometimes "generic postscript" also works.
 • Printing the first time can be best done by printing a webpage from the firefox browser program. Because this gives you an authentication window with the option to store the credentials which makes sure your credentials are stored safely in the gnome keyring. By storing it won't ask you to specify them the next time. The reason to use firefox is that other linux programs may have slighty different authentication dialog window which don't give you the storage option forcing you to supply credentials on each print!

Departmental printers: Printing on an OS X machine

OS X 10.6 (Snow Leopard) or later

 • Open System Preferences, select Print & Fax
 • Press the + plus button, it will open the Printer Browser
 • Click in the Toolbar on Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose Customize Toolbar..., drag the Advanced icon into the Toolbar)
 • It may happen that you can't enter data in this dialog box, in that case you may have printer sharing turned on. If you turn off System Preferences -> Sharing -> Printer Sharing the advanced tab becomes usable again.
 • Enter requested data:
  • Type: Windows
  • URI: smb://printsmb/<printername>
   If using eduroam, add the next line to your /etc/hosts file:
   131.174.30.41 printsmb
   Often, it just works to use smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam>.
  • Name and location: make your own choice. Select the (precise) printer model.
 • Click Add.
 • When printing your first job the printer will show some error message. Click on Resume. A dialog requesting credentials will appear. Provide your science account and password. You could add these credentials to your Key Ring.
 • and you’re done!

Note: It may be necessary to supply your username and password in the URI, as explained below for OS X 10.5. If there is a ; (semicolon) in your password, this will lead to problems.

OS X 10.5 (Leopard)

 • Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
 • Press the ”+” button, it will open the “Printer Browser”
 • Click in the Toolbar on "Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose "Customize Toolbar... ", drag the "Advanced" icon into the Toolbar)
 • Enter requested data:
  • Type: Windows
  • URI: smb://loginnaam:wachtwoord@printsmb/<printername>
   If using eduroam, add the next line to your /etc/hosts file:
   131.174.30.41 printsmb
  • Name and location: make your own choice. Select, if you desire, the precise printer model.
 • Click “Add”, and you’re done!

OS X 10.4 (Tiger)

 • Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
 • Press the ”+” button, it will open the “Printer Browser”
 • Now, press ALT and then click (with ALT still down) “More Printers”, and a dialog box appears
 • The top selector should be on “Advanced”, and the second selector should be on “Windows Printer via SAMBA”
 • As device name you can choose the name which you prefer to refer to the printer
 • As device URI, type smb://username:password@printsmb/printername, where you have to fill in your own username and password and must use the offical name of the printer in printername
 • Select, if you desire, the precise printer model (for example HP Laserjet 4200 series printer with 500-sheet input tray and duplex unit and 64 MB memory)
 • Click “Add”, and you’re done!


Lijn.png