Difference between revisions of "Printers en printen"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(218 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Printers ==
+
= [Printers][Printers] =
 +
 
 +
== [Peage en Konica Minolta multifunctionals][Peage and Konica Minolta multifunctionals] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
In de faculteit staan overal printers die door iedereen gebruikt kunnen worden. Deze printers worden beheerd door de afdeling C&CZ.
+
Over de hele campus verspreid staan multifunctionals die het [[Peage]] systeem gebruiken, beheerd door het [http://www.ru.nl/isc ISC]. Het betreft Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook als kopieerapparaat en kleurenscanner te gebruiken zijn.
Het zijn vrijwel allemaal Konica Minolta Bizhub multifunctionals die ook worden gebruikt als [[Copiers|kopieerapparaat]] en [[Scanners|kleurenscanner]].
 
 
 
Voor het maken van afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier of canvas beschikt C&CZ over een [[Kamerbreed|A0 posterprinter]].
 
 
 
Daarnaast beschikken afdelingen soms over eigen printers. Deze printers mogen in het algemeen alleen worden gebruikt door personen die tot de betreffende afdeling behoren.
 
De afdeling heeft namelijk de aanschaf betaald en is ook verantwoordelijk voor het papier, de toner en het onderhoudscontract.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Throughout the Faculty of Science there are printers that can be used by everybody. These printers are maintained by C&CZ.
+
Throughout the campus you can find multifunctionals that use the [[Peage]] system, which is managed by the [http://www.ru.nl/isc ISC]. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.
Practically all of these are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as [[Copiers|copiers]] and [[Scanners|color scanners]].
 
 
 
C&CZ also offers the possibility to print posters and such on high quality photo paper or canvas on an [[Kamerbreed|A0 poster printer]].
 
 
 
There are also printers which are owned by a department. In general these printers are meant to be used only by people belonging to that department.
 
The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Algemene aanwijzingen/waarschuwingen][General remarks/warnings] ===
+
== [Inbinden, snijden, nieten, boekjes, ...][Binding, cutting, stapling, booklets, ...] ==
 
 
==== [<font color=red>Maak ''geen stapels'' kopie-afdrukken zonder vooraf te testen</font>][<font color=red>''Do not make lots of copies'' without testing in advance</font>] ====
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Soms komt een afdruk er niet uit zoals je bedoelde: kleur i.p.v. zwart/wit, A4 i.p.v. A3 of omgekeerd, enkel- i.p.v. dubbelzijdig of omgekeerd, vegen of vage afdrukken, etc.
+
In de [http://www.ru.nl/ubn/bibliotheek/locaties/library-of-science/ Bibliotheek FNWI] kan men smeltmapjes van diverse diktes kopen om werkstukken e.d. in te binden in het lamineerapparaat. Ook is daar een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en diverse nietmachines. Alle Konica Minolta printers kunnen automatisch nieten.
Achteraf is soms wel te begrijpen wat er fout is gegaan, maar het leed is al geleden.
 
Dus als je veel kopie&euml;n moet afdrukken, begin dan met 1 kopie en druk dan pas de rest af met dezelfde instellingen en op <font color=red>dezelfde</font> printer.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Sometimes a print is not want you intended: color instead of black-and-white, A4 instead of A3 or vice versa, single instead of double sided or vice versa, smudges or unclear prints, etc.
+
In the [http://www.ru.nl/library/library/library-locations/library-of-science/ Faculty Library] you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers. All Konica Minolta printers can staple automatically.
Afterwards you can often tell what went wrong, but the damage has already been done.
 
So if you need to make many copies, first print only one copy and if that produces want you intended, print the rest with the same options and on the <font color=red>same</font> printer.
 
 
[/en]
 
[/en]
 
==== [<font color=red>''Gebruik geen kleurenprinter'' voor zwart-wit afdrukken van een kleurenbestand</font>][<font color=red>''Do not use a color printer'' for black-and-white prints of a color document</font>] ====
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Zwart-wit afdrukken op een kleurenprinter kan een kleurenafdruk opleveren.
+
In de MFP bij HG00.002 zitten een gaatjesmaker en een rug-nieter die kan vouwen. Hiermee is het mogelijk om complete boekjes te produceren. Er kunnen 2 of 4 gaatjes worden geponst. Maximaal 20 vel kan in het midden (op de rug) geniet worden en gevouwen, waardoor van A3-vellen een A4-boekje gemaakt kan worden, of van A4-vellen een A5-boekje.
De bekendste (maar niet de enige!) oorzaak is dat het selecteren van Zwart/Wit or Grijswaarden ergens in the printeropties alleen werkt als het document zelf geen printerinstellingen bevat.
 
In geval van niet-eigen documenten weet je dat nooit zeker.
 
 
 
Dus als je zeker wilt zijn dat een document zwart-wit wordt afgedrukt (en de zwart-wit prijs wordt berekend), gebruik dan altijd een zwart-wit printer.
 
Kies daarom bij voorkeur ook een zwart-wit (ingestelde) printer als default.
 
 
 
In Windows een Konica Minolta MFP standaard op zwart/wit zetten, gaat als volgt: Klik de Windows-knop en ga naar “Devices and Printers”. Klik rechts op de gewenste printer en selecterr “Printing Preferences”. Ga naar het tabblad “Quality”. Zet “Select Color” op “Grayscale” en klik “Apply”.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Printing in black-and-white on a color printer can produce color output.
+
In the MFP at HG00.002 a punch unit and a saddle-unit that can fold are available. This makes it possible to produce complete booklets. One can punch 2 or 4 holes. At maximum 20 sheets can be saddle-stitched  and folded, so one can produce an A4 booklet from A3 sheets or an A5 booklet from A4 sheets.
Most of the time (but not always!) this is because selecting Black and White or Grayscale somewhere in the printer options only works if the document itself does not contain any printer settings.
 
In case of a document which is not your own one is never sure of this.
 
 
 
So if you want to be sure that a document is printed in black-and-white (so that the black-and-white price is charged), always use a printer that can only print in black-and-white. Therefore also choose a black-and-white (configured) printer as your default printer.
 
 
 
Proceed as follows to print as standard black-and-white on a Konica Minolta MFP. Click the Windows button, go to "Devices and Printers". Right-click the desired printer and select "Printing Preferences". Go to the "Quality" tab. Set "Select Color" to "Grayscale" and click "Apply".
 
 
[/en]
 
[/en]
 
=== [PostScript printers/copiers/scanners geordend per locatie][PostScript printers/copiers/scanners organised by location] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Tenzij anders aangegeven hebben deze apparaten allemaal de volgende mogelijkheden:
+
Bij HG03.089 is ook een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en een grote nietmachine aanwezig.
* Printen, scannen en kopieren in kleur en zwart-wit.
 
* Afdrukken op A4 en A3.
 
* Enkel- en dubbelzijdig.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Unless otherwise specified the machines below all have the following features:
+
Near HG03.089 one can also find a cutting tool, a 23 hole punch and a big stapler.
* Printing, scanning, copying in color and black-and-white.
 
* Paper sizes A4 and A3.
 
* Single sided and duplex output.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
{| border="1" cellpadding="2"
+
== [C&CZ poster printer][C&CZ poster printer] ==
! align="left" | ''[naam][name]''
 
! align="left" | ''[locatie][location]''
 
! align="left" | ''[merk/type][brand/type]''
 
! align="left" | ''[Bijzonderheden][Remarks]''
 
|-
 
! align="left" | pr-fx--1
 
! align="left" | FX-1.17
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-002
 
! align="left" | HG00.002
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-011
 
! align="left" | HG00.011
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | escher
 
! align="left" | HG00.019
 
! align="left" | HP LaserJet 9050 PCL 6
 
! align="left" | [alleen zwart-wit, geen copier/scanner, geen A3][only black-and-white, no copier/scanner, no A3]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-089
 
! align="left" | HG00.089
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-129
 
! align="left" | HG00.129
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-401
 
! align="left" | HG00.401
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-509
 
! align="left" | HG00.509
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-627
 
! align="left" | HG00.627
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-00-825
 
! align="left" | HG00.825
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-002
 
! align="left" | HG01.002
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-013
 
! align="left" | HG01.013
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-038
 
! align="left" | HG01.038
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | toorop
 
! align="left" | HG01.038
 
! align="left" | HP LaserJet 9050 PCL 6
 
! align="left" | [alleen zwart-wit, geen copier/scanner, geen A3][only black-and-white, no copier/scanner, no A3]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-058
 
! align="left" | HG01.058
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-089
 
! align="left" | HG01.089
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-143
 
! align="left" | HG01.143
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-01-549
 
! align="left" | HG01.549
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-002
 
! align="left" | HG02.002
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-038
 
! align="left" | HG02.038
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-089
 
! align="left" | HG02.089
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-147
 
! align="left" | HG02.147
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-345
 
! align="left" | HG02.345
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-414
 
! align="left" | HG02.414
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-556
 
! align="left" | HG02.556
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-642
 
! align="left" | HG02.642
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-726
 
! align="left" | HG02.726
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-02-832
 
! align="left" | HG02.832
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-002
 
! align="left" | HG03.002
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-038
 
! align="left" | HG03.038
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-075
 
! align="left" | HG03.075
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-089
 
! align="left" | HG03.089
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-153
 
! align="left" | HG03.153
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-214
 
! align="left" | HG03.214
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-365
 
! align="left" | HG03.365
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-433
 
! align="left" | HG03.433
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-517
 
! align="left" | HG03.517
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-612
 
! align="left" | HG03.612
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-hg-03-754
 
! align="left" | HG03.754
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-m1-00
 
! align="left" | M1-00.01
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-m1-01
 
! align="left" | M1-01.21B
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-m1-02
 
! align="left" | M1-02.23A
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-m1-03
 
! align="left" | M1.03.04
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-m1-04
 
! align="left" | M1.04.12-13
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-m3-01
 
! align="left" | M3.1.903
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" |
 
|-
 
! align="left" | pr-ml-01
 
! align="left" | ML01.10
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-ml-02
 
! align="left" | ML02.11
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [alleen zwart-wit afdrukken][prints only black-and-white]
 
|-
 
! align="left" | pr-m850-03-022
 
! align="left" | M850.03.022
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554
 
! align="left" |
 
|}
 
  
 
[nl]
 
[nl]
De printers die dubbelzijdig kunnen printen, zullen bestanden waarin niet expliciet enkelzijdig geselecteerd is, ook dubbelzijdig afdrukken.
+
C&CZ heeft een [[Kamerbreed|A0 posterprinter kamerbreed]] voor het maken van afdrukken van posters e.d. op hoge kwaliteit fotopapier, canvas of plakpapier en de 3D-printers.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The printers that are capable of duplex (double sided) printing, wil print all documents double sided, except documents that are explicitly marked as being single sided.
+
C&amp;CZ runs a [[Kamerbreed|A0 poster printer kamerbreed]] to print posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper and the 3D printers.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Drivers en instellingen voor Konica Minolta printers][Drivers and settings for Konica Minolta printers] ===
+
== [C&CZ 3D-printers][C&CZ 3D printers] ==
 
 
{| border="1" cellpadding="2"
 
! align="left" | ''type''
 
! align="left" | ''windows driver''
 
! align="left" | ''ppd [nl]bestand[/nl][en]file[/en]''
 
! align="left" | ''[nl]instellingen[/nl][en]settings[/en]''
 
|-
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C654
 
! align="left" | [http://www.konicaminolta.nl/nl/business-solutions/customer-support/downloads/download-resultaat.html?packageId=69802&productName=bizhub%20C754e download]
 
! align="left" | [[Bestand:C654.ppd]]
 
! align="left" | LU-301 LCT (Large Capacity Tray), FS-534 ([nl]nieten[/nl][en]Staple function[/en])
 
|-
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C554e
 
! align="left" | [http://www.konicaminolta.nl/nl/business-solutions/customer-support/downloads/download-resultaat.html?packageId=71930&productName=bizhub%20C554e download]
 
! align="left" | [[Bestand:C554.ppd]]
 
! align="left" | LU-301 LCT (Large Capacity Tray), PC-210 (2 extra paper trays), FS-533 ([nl]nieten[/nl][en]Staple function[/en])
 
|-
 
! align="left" | Konica Minolta Bizhub C364e
 
! align="left" | [http://www.konicaminolta.nl/nl/business-solutions/customer-support/downloads/download-resultaat.html?packageId=72687&productName=bizhub%20C364 download]
 
! align="left" | [[Bestand:C364.ppd]]
 
! align="left" | LU-301 LCT (Large Capacity Tray), PC-110 (1 extra paper tray), FS-533 ([nl]nieten[/nl][en]Staple function[/en])
 
|}
 
 
 
[nl]Voor printerdrivers voor andere besturingssystemen, bezoek http://www.konicaminolta.nl/nl/business-solutions/customer-support/downloads.html[/nl]
 
[en]For other operating systems, visit http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html[/en]
 
 
 
=== [Kosten][Costs] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Voor alle facultaire printers (behalve de [[Kamerbreed|A0 posterprinter]]) geldt een uniforme paginaprijs die afhankelijk is van de soort afdruk, zie de onderstaande tabel.
+
C&CZ heeft een 3D-printservice voor FNWI-medewerkers en -studenten, speciaal bedoeld voor het produceren van objecten in meer kleuren voor gebruik in het onderwijs.
De kosten van een printopdracht (aantal pagina's x paginaprijs) worden automatisch afgeboekt van het [[Printbudget|printbudget]]. Men dient dan ook over een (positief) printbudget te beschikken.
 
  
<font color=red>Let op: als er ook maar 1 kleurenpixel op een pagina wordt gebruikt, zal de printer een kleurenpagina registreren en wordt voor die pagina de kleurenprijs berekend.</font>
+
De eerste 3D-printer is een [https://www.bcn3dtechnologies.com/en/catalog/bcn3d-sigma/ BCN3D Sigma], een professionele open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D-printer met twee onafhankelijke extruders, waardoor verschillende materialen, kleuren of ondersteuning van het geprinte object gebruikt kunnen worden, zodat men minder geometrische beperkingen heeft.
  
Vanwege de RU-uniformiteit zijn per 1 februari 2014 de prijzen gewijzigd in:
+
Per september 2017 is er ook een [https://www.3dhubs.com/3d-printers/original-prusa-i3-mk2 Prusa i3 MK2] 3D Printer, die met de [https://all3dp.com/prusa-i3-multi-material-upgrade/ multi-materiaal upgrade] 4 kleuren kan printen uit 1 spuitmondje.
  
{| border="1"
+
Wie wil beginnen met ontwerpen, wordt aangeraden om enkele [https://www.google.nl/search?q=freecad+tutorial#q=freecad+tutorial+site:youtube.com videolessen FreeCAD Tutorial] te volgen.
! align="left" | ''[formaat][size]''
 
! align="left" | ''[zwart-wit][black-and-white]''
 
! align="left" | ''[kleur][color]''
 
|-
 
! align="left" | A4
 
! align="left" | &euro; 0,037
 
! align="left" | &euro; 0,19
 
|-
 
! align="left" | A3
 
! align="left" | &euro; 0,074
 
! align="left" | &euro; 0,38
 
|}
 
  
Gebruik manual feed invoer voor het printen op transparanten en gebruik alleen transparanten die laserprinter proof zijn.
+
De prijs van een geprint object: 10 cent per gram.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
[en]
 +
C&CZ operates a 3D print service for staff and students of the Faculty of Science, especially meant for the production of multicolor objects to be used in education.
  
[en]
+
The first 3D printer is a [https://www.bcn3dtechnologies.com/en/catalog/bcn3d-sigma/ BCN3D Sigma], a professional open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D printer with independent dual extruders, which allows multimaterial and multicolor printing and support printing, which lessens geometric limitations.
For all faculty printers (except the [[Kamerbreed|A0 poster printer]]) there is a uniform price per page which depends on the type of output.
+
 
The costs of a printjob (number of pages x price per page) are automatically deducted from your [[Printbudget|print budget]]. You need to have a (positive) print budget.
+
Per September 2017, we also have a [https://www.3dhubs.com/3d-printers/original-prusa-i3-mk2 Prusa i3 MK2] 3D Printer, that can print 4 colors from 1 extruder with the [https://all3dp.com/prusa-i3-multi-material-upgrade/ multi-material upgrade].
  
<font color=red>Beware: even if there is just one single color pixel on a page, the printer will register a color page and your budget will be charged accordingly.</font>
+
If you want to start developing, it is advised to follow a few [https://www.google.nl/search?q=freecad+tutorial#q=freecad+tutorial+site:youtube.com video courses FreeCAD Tutorial].
  
Because of RU uniformity the costs have been changed on Februari 1, 2014, into:
+
The price for a printed object: 10 cent per gram.
 +
[/en]
  
{| border="1"
+
== [Afdelingsprinters (eigendom van de afdeling)][Departmental printers (owned by the department)] ==
! align="left" | ''[formaat][size]''
 
! align="left" | ''[zwart-wit][black-and-white]''
 
! align="left" | ''[kleur][color]''
 
|-
 
! align="left" | A4
 
! align="left" | &euro; 0,037
 
! align="left" | &euro; 0,19
 
|-
 
! align="left" | A3
 
! align="left" | &euro; 0,072
 
! align="left" | &euro; 0,38
 
|}
 
  
Use manual feed to print transparencies and make sure the transparencies are laserprinter proof.
+
[nl]
 +
Enkele afdelingen beschikken nog over een eigen printertje. Deze printers mogen in het algemeen alleen worden gebruikt door personen die tot de betreffende afdeling behoren. De afdeling heeft namelijk de aanschaf betaald en is ook verantwoordelijk voor het papier, de toner en het onderhoudscontract. Bij vervanging gaat men i.h.a. over op een Peage-printer.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
There are also a few small printers that are still owned by a department. In general these printers are meant to be used only by staff of that department.
 +
The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance. When replacement is due, in general the department switches to a Peage printer.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Afdrukken onder Windows][Printing under Windows] ===
+
=== [Afdelingsprinters (eigendom van de afdeling): Afdrukken onder Windows][Departmental printers (owned by the department): Printing under Windows] ===
  
==== [ISC beheerde PC (SWI)][ISC managed PC (SWI)] ====
+
==== [ISC beheerde PC (SRW)][ISC managed PC (SRW)] ====
 
[nl]
 
[nl]
 
Eindgebruikers op een door het [http://www.ru.nl/isc ISC] beheerde PC kunnen het beste de procedure voor een zelf beheerde Windows 7 PC hieronder volgen.
 
Eindgebruikers op een door het [http://www.ru.nl/isc ISC] beheerde PC kunnen het beste de procedure voor een zelf beheerde Windows 7 PC hieronder volgen.
Line 417: Line 89:
 
[/en]
 
[/en]
  
==== [Windows 8][Windows 8] ====
+
==== [Windows 8, 8.1, 10 of hoger][Windows 8, 8.1, 10 or higher] ====
  
 
[nl]
 
[nl]
 +
Je zult een locale printer driver moeten installeren. Hiervoor dien je de printerdriver eerst te downloaden en klaar te zetten om straks in stap 2 te kunnen gebruiken.
 +
 
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printer-server, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat.
 
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printer-server, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat.
 
* Ga hiervoor eerst naar je '''Bureaublad'''.
 
* Ga hiervoor eerst naar je '''Bureaublad'''.
* De netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm op de tab 'Computer' en vervolgens 'Netwerkverbindig maken' te klikken.
+
* De netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm op de tab '''Computer''' en vervolgens '''Map network drive''' te klikken.
* Vul bij '''Station:''' b.v. '''P:''' en bij '''Map:''' '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>''' in. Vink tevens '''Opnieuw verbinding maken bij aanmelden''' en '''Verbinding maken met andere referenties''' aan. Klik '''Voltooien'''.
+
* Vul bij '''Station:''' b.v. '''P:''' en bij '''Map:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>''' in. Vink tevens '''Opnieuw verbinding maken bij aanmelden''' en '''Verbinding maken met andere referenties''' aan. Klik '''Voltooien'''.
* Vul uw science account gegevens in het dialoog scherm in dat verschijnt. Vink ook '''Mijn referenties onthouden''' aan en klik op '''OK'''.
+
* Voer je science account en wachtwoord in in het Login dialoog dat verschijnt. Vink ook '''Mijn referenties onthouden''' aan en klik op '''OK'''.
* Er hoort een window te verschijnen met daarin enkele bestanden.
+
* Er hoort een window te verschijnen met enkele bestanden.
 +
[/nl]
 +
 
 +
[en]
 +
You will have to install a local printer driver. It is advisable to download the printer driver and store it in a known location on your PC in advance so it can be used later in step 2.
 +
 
 +
Start with connecting a network drive from the printer server, this way you will see error messages if something went wrong.
 +
* Do this by visiting your '''Desktop'''.
 +
* Connecting a network drive can be accomplished by starting a '''Windows Explorer''' and selecting the tab '''Computer''' and then clicking '''Map network drive'''.
 +
* Select at '''Drive:''' e.g. '''P:''' and enter at '''Folder:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''. Also select '''Reconnect at sign-in''' and '''Connect using different credentials'''. Click '''Finish'''.
 +
* Enter your science account and password in the Login dialog window. Also select '''Remember my credentials''' and click '''OK'''.
 +
* There should appear a '''Windows Explorer''' screen with a few files.
 +
[/en]
  
 +
[nl]
 
Installeer vervolgens de printer op een locale poort.
 
Installeer vervolgens de printer op een locale poort.
* Dat kan via een initiele rechtsklik op '''Start''' -&gt; '''Configuratiescherm''' -&gt; '''Apparaten en printers''',
+
* Dat kan via een initi&euml;le rechtsklik op '''Start''' -&gt; '''Configuratiescherm''' -&gt; '''Apparaten en printers''',
 
* Kies '''Een printer toevoegen''' en kies '''De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst.''',
 
* Kies '''Een printer toevoegen''' en kies '''De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst.''',
 
* Kies '''Een locale printer of netwerkprinter toevoegen methandmatige instellingen'''. Klik '''Volgende''',
 
* Kies '''Een locale printer of netwerkprinter toevoegen methandmatige instellingen'''. Klik '''Volgende''',
* Kies '''Bestaande poort gebruiken:''' '''LPT1: (Printerpooort)'''. Klik '''Volgende''',
+
* Kies '''Bestaande poort gebruiken:''' '''LPT1: (Printerpoort)'''. Klik '''Volgende''',
* Kies de juiste printer driver,
+
* Installeer de juiste printerdriver,
* Kies een '''Printernaam''', bv '''<tt>pr-hg-00-002</tt>'''. Klik '''Volgende''',
+
* Kies een '''Printernaam:''', bv '''<tt>onzeeigenprinter</tt>'''. Klik '''Volgende''',
 
* Kies '''Deze printer niet delen'''. Klik '''Volgende''' en vervolgens '''Voltooien'''.
 
* Kies '''Deze printer niet delen'''. Klik '''Volgende''' en vervolgens '''Voltooien'''.
 +
[/nl]
  
 +
[en]
 +
Now install the printer using a local port.
 +
* Do this by right clicking on '''Start''' -&gt; '''Control Panel''' -&gt; '''Devices and Printers''',
 +
* Choose '''Add a printer''' and select '''The printer that I want isn't listed''',
 +
* Choose '''Add a local printer or netwerk printer with manual settings'''. Click '''Next''',
 +
* Choose '''Use an existing port:''' '''LPT1: (Printer Port)'''. Click '''Next''',
 +
* Install the correct printer driver,
 +
* Choose a '''Printer name:''', e.g. '''<tt>ourownprinter</tt>'''. Click '''Next''',
 +
* Choose '''Do not share this printer'''. Click '''Next''' and then '''Finish'''.
 +
[/en]
 +
 +
[nl]
 
De printer staat nu in het lijstje van jouw printers. Nu moeten we de nieuwe printer aanpassen zodat
 
De printer staat nu in het lijstje van jouw printers. Nu moeten we de nieuwe printer aanpassen zodat
 
je naar de netwerkprinter gaat printen.
 
je naar de netwerkprinter gaat printen.
Line 442: Line 142:
 
* Ga naar het tabblad '''Poort''' en klik op '''Poort toevoegen...'''.
 
* Ga naar het tabblad '''Poort''' en klik op '''Poort toevoegen...'''.
 
* Kies '''Local Port''' en klik op '''Nieuwe Poort...'''.
 
* Kies '''Local Port''' en klik op '''Nieuwe Poort...'''.
* Vul bij '''Geef een poortnaam op''' '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\&lt;printernaam&gt;</tt>''' in en Klik '''OK''', '''Sluiten''' en nogmaals '''Sluiten''' aan.
+
* Vul bij '''Geef een poortnaam op''' '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\&lt;printernaam&gt;</tt>''' in en klik '''OK''', '''Sluiten''' en nogmaals '''Sluiten''' aan.
  
 
Verifieer alvorens te printen of je de bestanden op die '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>''' kunt lezen.
 
Verifieer alvorens te printen of je de bestanden op die '''<tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>''' kunt lezen.
 +
De printerkoppeling '''<tt>\\print.science.ru.nl\</tt>''' in zowel '''Poort toevoegen...''' als de netwerkdisk moeten exact hetzelfde zijn.
 
Dit is helaas nodig om een betrouwbare connectie naar de printer-server te maken.
 
Dit is helaas nodig om een betrouwbare connectie naar de printer-server te maken.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
[en]
 +
The printer is now in your list of printers. We have to adapt the printer and change the port from '''<tt>LPT1:</tt>''' to the the network printer.
 +
 +
* Right click on the newly created printer and choose '''Printer properties'''.
 +
* Visit the tab '''Ports''' and click op '''Add Port...'''.
 +
* Choose '''Local Port''' and click on '''New Port...'''.
 +
* Enter at '''Enter a port name:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\&lt;printernaam&gt;</tt>''' and click '''OK''', '''Close''' and again '''Close'''.
 +
 +
Verify before printing that you can see and read the files at the network drive '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
 +
The printer connection '''<tt>\\print.science.ru.nl\</tt>''' in '''Add Port...''' and as well in the the network drive has to be exactly the same.
 +
This is needed to create a reliable connection to the printer server.
 +
[/en]
 +
<!--
 +
 
[en]
 
[en]
 
First connect a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a 'Windows Explorer' window like 'My Documents'. Click on 'Tools' -&gt; 'Map Network Drive...' and choose for the 'Folder:' <tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>.
 
First connect a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a 'Windows Explorer' window like 'My Documents'. Click on 'Tools' -&gt; 'Map Network Drive...' and choose for the 'Folder:' <tt>\\printsmb.science.ru.nl\printtest</tt>.
 
* Then you can add a new printer using 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers and Faxes', select the printer task 'Add a printer'.
 
* Then you can add a new printer using 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers and Faxes', select the printer task 'Add a printer'.
 
* Choose 'A network printer ...',
 
* Choose 'A network printer ...',
* choose 'Connect to this printer ...' and type <tt>\\printto.science.ru.nl\printername</tt> in the 'Name:' field, for example <tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>.
+
* choose 'Connect to this printer ...' and type <tt>\\print.science.ru.nl\printername</tt> in the 'Name:' field, for example <tt>\\print.science.ru.nl\ourownprinter</tt>.
 
* Now you can select to make it the default printer.
 
* Now you can select to make it the default printer.
 
* Finally click 'Finish'.
 
* Finally click 'Finish'.
Line 457: Line 172:
 
An other solution would be to connect to the printer using 'Connect using a different user name'.
 
An other solution would be to connect to the printer using 'Connect using a different user name'.
 
[/en]
 
[/en]
 
+
-->
 +
<!--
 
[nl]
 
[nl]
 
Hierbij de procedure welke een gebruiker gemeld heeft voor Windows8.
 
Hierbij de procedure welke een gebruiker gemeld heeft voor Windows8.
Line 468: Line 184:
 
* Selecteer de juiste driver. Komt deze niet voor, dan klik op Windows Update
 
* Selecteer de juiste driver. Komt deze niet voor, dan klik op Windows Update
 
* De rest wijst zich vanzelf.
 
* De rest wijst zich vanzelf.
<!--
+
<! --
 
Opm: In mijn lijstje van drivers kwam geen printerdriver voor die exact overeenkwam  met het type van kelvin.
 
Opm: In mijn lijstje van drivers kwam geen printerdriver voor die exact overeenkwam  met het type van kelvin.
 
Hier heb ik CL2000 PCL5c voor gekozen in dat lijkt te werken.  
 
Hier heb ik CL2000 PCL5c voor gekozen in dat lijkt te werken.  
  
 
Opm: initieel kwam in mijn lijstje van drivers ook geen printerdriver voor die exact overeenkwam. Echter na een '''aantal''' keer op de windows update button te hebben gedrukt kwam hij wel voor. Zodoende heb ik de juiste drivers voor kelvin(Ricoh Aficio MP C2500 PS) en newton(Ricoh Aficio MP 5000 PS) kunnen installeren. Belangrijk is wel dat je na installatie de invoerlades op het juiste papier formaat zet : tray 1: A4, tray 2: A3, tray 3: A4. Tevens als je windows 8 UK hebt moet je ook in je printer voorkeursinstellingen het papier formaat van Letter naar A4 zetten.
 
Opm: initieel kwam in mijn lijstje van drivers ook geen printerdriver voor die exact overeenkwam. Echter na een '''aantal''' keer op de windows update button te hebben gedrukt kwam hij wel voor. Zodoende heb ik de juiste drivers voor kelvin(Ricoh Aficio MP C2500 PS) en newton(Ricoh Aficio MP 5000 PS) kunnen installeren. Belangrijk is wel dat je na installatie de invoerlades op het juiste papier formaat zet : tray 1: A4, tray 2: A3, tray 3: A4. Tevens als je windows 8 UK hebt moet je ook in je printer voorkeursinstellingen het papier formaat van Letter naar A4 zetten.
 +
[/nl]
 
-->
 
-->
[/nl]
+
<!--
 
[en]
 
[en]
 
This is a procedure reported by a user to get printers working for Windows8.
 
This is a procedure reported by a user to get printers working for Windows8.
Line 491: Line 208:
 
Note: Initially in my list of drivers there was also no printer driver which matched exactly with the type of the printer kelvin.  However after a '''few times''' pressing on the windows update button the right driver appeared. I finally managed to installed the correct drivers for the printers kelvin(icoh Aficio MP C2500 PS) and newton(Ricoh Aficio MP 5000 PS). It is also important that after the driver installation you also set the paper input trays to the right paper format : tray 1: A4, tray 2: A3, tray 3: A4.  
 
Note: Initially in my list of drivers there was also no printer driver which matched exactly with the type of the printer kelvin.  However after a '''few times''' pressing on the windows update button the right driver appeared. I finally managed to installed the correct drivers for the printers kelvin(icoh Aficio MP C2500 PS) and newton(Ricoh Aficio MP 5000 PS). It is also important that after the driver installation you also set the paper input trays to the right paper format : tray 1: A4, tray 2: A3, tray 3: A4.  
 
Also if you have Windows 8 UK you should also set the paper format from letter to A4 in your printing preferences.  
 
Also if you have Windows 8 UK you should also set the paper format from letter to A4 in your printing preferences.  
 +
[/en]
 
-->
 
-->
[/en]
 
  
 
==== [Windows 7: Snel printers koppelen op een beheerde PC][Windows 7: Fast installation on a managed PC] ====
 
==== [Windows 7: Snel printers koppelen op een beheerde PC][Windows 7: Fast installation on a managed PC] ====
 
[nl]
 
[nl]
* Open Verkenner (windows toets + e).
+
* Open '''Verkenner''' (windows toets + e).
* Typ in de adresbalk: <tt>\\printto.science.ru.nl\</tt> en druk op ENTER.
+
* Typ in de adresbalk: '''<tt>\\print.science.ru.nl\</tt>''' en druk op ENTER.
 
* Als er om authenticatie wordt gevraagd, gebruik dan je science-account en wachtwoord.
 
* Als er om authenticatie wordt gevraagd, gebruik dan je science-account en wachtwoord.
 
* Dubbelklik een van de printers die onder verschijnen.
 
* Dubbelklik een van de printers die onder verschijnen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Open Windows Explorer (windows key + e).
+
* Open '''Windows Explorer''' (windows key + e).
* Type <tt>\\printto.science.ru.nl\</tt> in the address bar and hit the return key.
+
* Type '''<tt>\\print.science.ru.nl\</tt>''' in the address bar and hit the return key.
 
* Use your science account and password if an authentication window pops up.
 
* Use your science account and password if an authentication window pops up.
 
* Double click the printer you'd like to install.
 
* Double click the printer you'd like to install.
Line 510: Line 227:
 
==== [Windows 7: Voor een zelf beheerde PC][Windows 7: For a self maintained PC] ====
 
==== [Windows 7: Voor een zelf beheerde PC][Windows 7: For a self maintained PC] ====
 
[nl]
 
[nl]
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printerserver, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een 'Windows Verkenner' scherm als 'Mijn Documenten' te klikken op 'Extra' -&gt; 'Netwerkverbinding maken...' en als 'Map:' op te geven <tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt>.
+
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printerserver, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm als '''Mijn Documenten''' te klikken op '''Extra''' -&gt; '''Netwerkverbinding maken...''' en als '''Map:''' op te geven '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
* Kies 'Start', dan 'Devices and Printers', dan 'Add a Printer' en kies dan voor 'Network printer'
+
* Kies '''Start''', dan '''Apparaten en Printers''', dan '''Een printer toevoegen''' en kies dan voor '''Netwerk printer, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen'''.
* Klik 'The printer that I want isn't listed' en vul in bij 'Select by name': \\printto.science.ru.nl\printernaam
+
* Klik '''Een gedeelde printer op naam selecteren.''' en vul in bij '''Een gedeelde printer op naam selecteren:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\<printernaam></tt>'''.
* Klik 'Next', wacht even en klik daarna weer 'Next'
+
* Klik '''Volgende''', wacht even en klik daarna weer '''Volgende'''.
* Controleer voor de zekerheid of de Preferences en/of Properties op A4 staan
+
* Controleer voor de zekerheid of de Voorkeuren en/of Eigenschappen op A4 papier staan in plaats van het US letter formaat papier.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
First attach a network drive from the print server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a 'Windows Explorer' window like 'My Documents'. Click on 'Tools' -&gt; 'Map Network Drive...' and choose for the 'Folder:' <tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt>.
+
First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a '''Windows Explorer''' window like '''My Documents'''. Click on '''Tools''' -&gt; '''Map Network Drive...''' and choose the '''Folder:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
* Click 'Start', 'Devices and Printers', 'Add a Printer' en select 'Network printer'
+
* Click '''Start''', '''Devices and Printers''', '''Add a Printer''' en select '''Network printer, wireless printer or Bluetooth printer'''.
* Click 'The printer that I want isn't listed' en enter \\printto.science.ru.nl\printername at 'Select by name'
+
* Click '''Select a shared printer by name''' and enter '''<tt>\\print.science.ru.nl\<printername></tt>''' at '''Select a shared printer by name'''.
* Click 'Next', wait a little and then click 'Next' again
+
* Click '''Next''', wait a little and then click '''Next''' again.
* To be sure, check if Preferences / Properties are on A4 paperformat
+
* Check if Preferences / Properties are for printing on A4 size paper instead of US letter size paper.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 527: Line 244:
  
 
[nl]
 
[nl]
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printer-server, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een 'Windows Verkenner' scherm als 'Mijn Documenten' te klikken op 'Extra' -&gt; 'Netwerkverbinding maken...' en als 'Map:' op te geven <tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt>.
+
Koppel eerst een netwerkschijf aan van de printer-server, dan zie je namelijk foutmeldingen als er iets mis gaat. Die netwerkschijf aankoppelen gaat door in een '''Windows Verkenner''' scherm als '''Mijn Documenten''' te klikken op '''Extra''' -&gt; '''Netwerkverbinding maken...''' en als '''Map:''' op te geven '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
* Vervolgens kan dan via 'Start' -&gt; 'Instellingen' -&gt; 'Printers en faxapparaten' de printertaak 'Een printer toevoegen' een nieuwe printer toegevoegd worden.
+
* Vervolgens kan dan via '''Start''' -&gt; '''Instellingen''' -&gt; '''Printers en faxapparaten''' de printertaak '''Een printer toevoegen''' een nieuwe printer toegevoegd worden.
* Kies voor 'Netwerkprinter ...',
+
* Kies voor '''Netwerkprinter ...''',
* kies voor 'Verbinding maken met deze printer ...',
+
* kies voor '''Verbinding maken met deze printer ...''',
* en vul achter 'Naam:' in: '<tt>\\printto.science.ru.nl\printernaam</tt>', dus bv. <tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>.
+
* en vul achter '''Naam:''' in: '''<tt>\\print.science.ru.nl\<printernaam></tt>''', dus bv. '''<tt>\\printto.science.ru.nl\onzeeigenprinter</tt>'''.
 
* Vervolgens kun je kiezen of dit de standaardprinter moet worden.
 
* Vervolgens kun je kiezen of dit de standaardprinter moet worden.
* Klik dan nog op 'Voltooien' om af te sluiten.
+
* Klik dan nog op '''Voltooien''' om af te sluiten.
  
Bij een zelf beheerde PC of laptop is het verstandig de loginnaam op de PC hetzelfde te kiezen als de loginnaam die men nodig heeft om de printer aan te koppelen (de FNWI loginnaam), dan geeft Windows die namelijk vanzelf mee aan de printer-server. In andere gevallen valt het vaak wel aan de praat te krijgen door 'Verbinding maken via een andere gebruikersnaam' aan te klikken).
+
Bij een zelf beheerde PC of laptop is het verstandig de loginnaam op de PC hetzelfde te kiezen als de loginnaam die men nodig heeft om de printer aan te koppelen (de Science loginnaam), dan geeft Windows die namelijk vanzelf mee aan de printer-server. In andere gevallen valt het vaak wel aan de praat te krijgen door '''Verbinding maken via een andere gebruikersnaam''' aan te klikken).
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
First connect a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a 'Windows Explorer' window like 'My Documents'. Click on 'Tools' -&gt; 'Map Network Drive...' and choose for the 'Folder:' <tt>\\printto.science.ru.nl\printtest</tt>.
+
First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a '''Windows Explorer''' window like '''My Documents'''. Click on '''Tools''' -&gt; '''Map Network Drive...''' and choose for the '''Folder:''' '''<tt>\\print.science.ru.nl\printtest</tt>'''.
* Then you can add a new printer using 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers and Faxes', select the printer task 'Add a printer'.
+
* Then you can add a new printer using '''Start''' -&gt; '''Settings''' -&gt; '''Printers and Faxes''', select the printer task '''Add a printer'''.
* Choose 'A network printer ...',
+
* Choose '''A network printer ...''',
* choose 'Connect to this printer ...' and type <tt>\\printto.science.ru.nl\printername</tt> in the 'Name:' field, for example <tt>\\printto.science.ru.nl\pr-hg-00-002</tt>.
+
* choose '''Connect to this printer ...''' and type '''<tt>\\print.science.ru.nl\<printername></tt>''' in the '''Name:''' field, for example '''<tt>\\print.science.ru.nl\ourownprinter</tt>'''.
 
* Now you can select to make it the default printer.
 
* Now you can select to make it the default printer.
* Finally click 'Finish'.
+
* Finally click '''Finish'''.
  
If you manage your PC or laptop yourself, the most simple solution is to create an account name and password identical to your FNWI account. Then Windows will automatically use the correct account name and password. An other solution would be to connect to the printer using 'Connect using a different user name'.
+
If you manage your PC or laptop yourself, the simplest solution is to create an account name and password identical to your Science account. Then Windows will automatically use the correct account name and password. An other solution would be to connect to the printer using '''Connect using a different user name'''.
 
[/en]
 
[/en]
  
==== [Windows95/98/ME/NT][Windows95/98/ME/NT] ====
+
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op beheerde Linux werkplekken][Departmental printers: Printing on a Managed Linux PC] ===
 
 
[nl]
 
Installeer een printer als volgt (<tt>\\printsmb\toorop</tt> als voorbeeld):
 
 
 
* Klik op: 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers'
 
* Dubbelklik: 'Add Printer'
 
* Selekteer: 'Network printer' (maar voor Windows NT selecteer "local printer").
 
* Network path: <tt>\\printsmb\toorop</tt>
 
 
 
Klik verder steeds op 'Next', eventueel als 'Default Printer' aanvinken en 'Would you like to print a test page' deselecteren. In de tabbladen die men krijgt door de 'Properties' van de printer te selecteren, kan men instellingen wijzigen.
 
 
 
Voor afdelingsprinters moet meestal ook de fabrikant en het model van de printer geselecteerd worden.
 
[/nl]
 
[en]
 
Install a printer (<tt>\\printsmb\toorop</tt> as an example):
 
 
 
* Click: 'Start' -&gt; 'Settings' -&gt; 'Printers'
 
* Doubleclick: 'Add Printer'
 
* Select: 'Network printer' (but for Windows NT select 'local printer').
 
* Network path: <tt>\\printsmb\toorop</tt>
 
 
 
Now click several times on 'Next', select 'Default Printer' as needed and deselect 'Would you like to print a test page'. You can change the settings of the printer in de tabs you get when selecting 'Properties'.
 
 
 
For departmental printers it is usually necessary to select the brand en model of the printer.
 
[/en]
 
 
 
=== [Afdrukken op beheerde Linux werkplekken][Printing on a Managed Linux PC] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
 
Met '''system-config-printer''' kan de standaard printer per gebruiker gekozen worden ("Set as Default").
 
Met '''system-config-printer''' kan de standaard printer per gebruiker gekozen worden ("Set as Default").
  
Voor het printen naar een gebudgetteerde printer is een Kerberos ticket nodig. Als de homedirectory van een server komt die NFS4 met Kerberos vereist (zoals ''pile'' en ''bundle''), dan zul je al een Kerberos ticket hebben. Met '''klist''' kun je zien of je een Kerberos ticket hebt, met '''kinit''' kun je een Kerberos ticket krijgen of vernieuwen en tenslotte '''kdestroy''' ruimt alle tickets op.
+
Voor het printen naar een gebudgetteerde printer is een Kerberos ticket nodig. Als de homedirectory van een server komt die NFS4 met Kerberos vereist (zoals ''home1'', ''home2'', ''pile'' en ''bundle''), dan zul je al een Kerberos ticket hebben. Met '''klist''' kun je zien of je een Kerberos ticket hebt, met '''kinit''' kun je een Kerberos ticket krijgen of vernieuwen en tenslotte '''kdestroy''' ruimt alle tickets op.
  
 
Om te kijken wat er in een printerqueue staat, moet '''lpq -P<printernaam>''' worden gebruikt. Alle andere manieren, waaronder de grafische applicatie, laten altijd een lege printerqueue zien.
 
Om te kijken wat er in een printerqueue staat, moet '''lpq -P<printernaam>''' worden gebruikt. Alle andere manieren, waaronder de grafische applicatie, laten altijd een lege printerqueue zien.
Line 587: Line 277:
 
With '''system-config-printer''' you can choose your default printer ("Set as Default").
 
With '''system-config-printer''' you can choose your default printer ("Set as Default").
  
To print to a budgetted printer, you need a Kerberos ticket. If your home directory comes from a server which demands NFS4 with Kerberos (e.g. ''pile'' and ''bundle''), you should already have a valid Kerberos ticket. The command '''klist''' shows your Kerberos tickets, with '''kinit''' you can get or renew a Kerberos ticket and finally '''Kdestroy''' allows you to start all over again.
+
To print to a budgetted printer, you need a Kerberos ticket. If your home directory comes from a server which demands NFS4 with Kerberos (e.g. ''home1'', ''home2'', ''pile'' and ''bundle''), you should already have a valid Kerberos ticket. The command '''klist''' shows your Kerberos tickets, with '''kinit''' you can get or renew a Kerberos ticket and finally '''kdestroy''' allows you to start all over again.
  
 
To show the printer queue, use '''lpq -P<printername>'''. All other ways, like the graphical application, always show an empty queue.
 
To show the printer queue, use '''lpq -P<printername>'''. All other ways, like the graphical application, always show an empty queue.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Afdrukken op andere Linux machines][Printing on other Linux machines] ===
+
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op andere Linux machines][Departmental printers: Printing on other Linux machines] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
In Linux kan men kiezen voor printen op de Windows-manier, via SMB naar een Samba-server.
+
In Linux kan men kiezen voor printen op de Windows-manier, via SMB naar een Samba-server: print.science.ru.nl.
  
Kies als device URI <b>smb://printsmb/<printernaam></b>.
+
Kies als device URI <b>smb://print.science.ru.nl/<printernaam></b>.
  
In principe willen we het gebudgetteerd printen aanbieden via de printserver <b>printto.science.ru.nl</b>. Daarom zouden we graag als device URI voor Linux and Mac <b>smb://printto.science.ru.nl/<printernaam></b> willen gebruiken.<br>
+
* Als "device URI" kies <b>smb://print.science.ru.nl/<printernaam></b> of <b>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;print.science.ru.nl/<printernaam></b>, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de correcte naam van de printer als printernaam. Als je wachtwoord speciale tekens bevat dan kan dit problemen opleveren bij het invoeren van de URI. Vervang in dat geval het speciale teken door zijn hexadecimale code voorafgegaan door een '%' (procent-teken). Voorbeeld: heb je een '!' (uitroepteken) in je wachtwoord, vervang deze dan door '%21'.  
Echter worden we gehinderd door een bug [http://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=31624] http://www.linuxquestions.org/questions/linux-networking-3/samba-client-access-denied-unable-to-connect-122851/] en een configuratie probleem. Een 'work around' is gebruik maken van de device URI <b>smb://printsmb/<printernaam></b>, dus <b>smb</b> ipv <b>to</b> in de machinenaam en het weg laten van het domein.
+
* Een alternatief voor het creeren van een cups printer is het commando <b>lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd</b>.
 
 
* Als "device URI" kies <b>smb://printsmb/<printernaam></b> of <b>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printernaam></b>, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de correcte naam van de printer als printernaam. Als je wachtwoord speciale tekens bevat dan kan dit problemen opleveren bij het invoeren van de URI. Vervang in dat geval het speciale teken door zijn hexadecimale code voorafgegaan door een '%' (procent-teken). Voorbeeld: heb je een '!' (uitropeteken) in je wachtwoord, vervang deze dan door '%21'.  
 
* Een alternatief voor het creeren van een cups printer is het commando ''lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd''.
 
* Om via het draadloze netwerk eduroam te printen dien je aan het bestand ''/etc/hosts'' een regel toe te voegen: ''131.174.30.59 printsmb''.
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
In Linux you can choose to print in the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server.
+
In Linux you can choose to print in the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server: print.science.ru.nl.
  
Choose as device URI <b>smb://printsmb/<printername></b>.
+
Choose as device URI <b>smb://print.science.ru.nl/<printername></b>.
  
We would like to offer budgetted printing using the printserver <b>printto.science.ru.nl</b>. That is why we would like to use as a device URI for Linux or Mac <b>smb://printto.science.ru.nl/<printernaam></b>.<br>
+
* As device URI, type <b>smb://print.science.ru.nl/<printername></b> or <b>smb://username:password&#64;print.science.ru.nl/<printername></b>, where you have to fill in your own username and password and must use the correct name of the printer in printername. You might be unable to put your password directly in the URI if your password contains special signs. To overcome this problem you can replace the special sign by a '%' (percent sign) followed by it's hexidecimal code. For example, if your password contains an '!' (exclamation mark) you can replace it with '%21'.
But we are bitten by a bug [http://forge.univention.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=31624] [http://www.linuxquestions.org/questions/linux-networking-3/samba-client-access-denied-unable-to-connect-122851/] and a configuration issue. A work around is using an alternative device URI <b>smb://printsmb/<printernaam></b>, ie change <b>to</b> to <b>smb</b> in the machine name and leave out the domain part.
+
* An alternative method to create a cups printer is the command <b>lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd</b>.
 
 
* As device URI, type <b>smb://printsmb/<printername></b> or <b>smb://username:password&#64;printsmb/<printername></b>, where you have to fill in your own username and password and must use the correct name of the printer in printername. You might be unable to put your password directly in the URI if your password contains special signs. To overcome this problem you can replace the special sign by a '%' (percent sign) followed by it's hexidecimal code. For example, if your password contains an '!' (exclamation mark) you can replace it with '%21'.
 
* An alternative method to create a cups printer is the command ''lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password&#64;Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd''.
 
* To print while connected to the wireless network eduroam, you need to add a line to the file ''/etc/hosts'': ''131.174.30.59 printsmb''.
 
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 622: Line 304:
  
 
[nl]
 
[nl]
Zie de Engelstalige informatie.
+
Alleen in het Engels beschikbaar:
 
[/nl]
 
[/nl]
[en]
 
 
* Ask C&CZ to give your PC a permanent IP addres and name.
 
* Ask C&CZ to give your PC a permanent IP addres and name.
 
* Ask the owner of the printbudget to add your "login" name to the list of users that is allowed to use the printer. This can be done by the printbudget owner using http://dhz.science.ru.nl, choose "printing". However: only C&CZ can give permission to print from a computer that is not in the list of "C&CZ trusted" machines. For this purpose C&CZ has to give the command: "printbudget -g budgetname -m +user@host".
 
* Ask the owner of the printbudget to add your "login" name to the list of users that is allowed to use the printer. This can be done by the printbudget owner using http://dhz.science.ru.nl, choose "printing". However: only C&CZ can give permission to print from a computer that is not in the list of "C&CZ trusted" machines. For this purpose C&CZ has to give the command: "printbudget -g budgetname -m +user@host".
Line 646: Line 327:
 
* Optionally, select "Use as Default".
 
* Optionally, select "Use as Default".
 
* Back in the "Printer Configurations" menu click "Print Test Page" (select two pages to test double sided printing). Warning: if you are still "root" the printqueue may not accept these test pages.
 
* Back in the "Printer Configurations" menu click "Print Test Page" (select two pages to test double sided printing). Warning: if you are still "root" the printqueue may not accept these test pages.
[/en]
 
  
=== [Afdrukken op een MacOS X machine][Printing on a MacOS machine] ===
+
====[Gedetailleerde instructies voor Ubuntu][Detailed instructions for Ubuntu] ====
 +
 
 +
[nl]
 +
Alleen in het Engels beschikbaar:
 +
[/nl]
 +
* Make sure you install
 +
** system-config-printer-gnome : graphical setup tool for printers
 +
** python-smbc python3-smbc smbclient :  needed for system-config-printer to let it connect to samba printers; when not installed the samba printer option is not available in system-config-printer
 +
** gnome-keyring : needed for storing password
 +
** seahorse :  optional needed for editing credentials stored in gnome-keyring
 +
** '''Install all with command:''' sudo apt-get install system-config-printer-gnome python-smbc python3-smbc smbclient gnome-keyring seahorse
 +
* Note: credentials are stored in gnome-keyring and not in KDE's kwallet.
 +
* From a terminal window execute as  normal user the command: <code>sudo system-config-printer</code><br> On Ubuntu linux you are allowed to continu if you are an admin user, otherwise you have to supply in a popup window the credentials for a valid admin user.
 +
* In the started gui choose add new printer.
 +
* In the upcoming dialog window choose:
 +
** Device: Network Printer - Windows printer via Samba
 +
** URI Printer: smb://printsmb.science.ru.nl/<printername>
 +
** Authenthication: you have choice from two options, where latter is preferred :
 +
*** user ('''ru\u-number''' + password  => password saved plain-text in /etc/cups/printers.conf
 +
*** 'Prompt user if authentication required' : user must supply password when printing. When asked for credentials you can choose the "save" option which causes the credentials to be stored in the gnome-keyring. Credentials in the gnome-keyring can always be edited/deleted using the seahorse program.
 +
*** '''TIP''': in case of problems with authentication look at the terminal from which you started <code>system-config-printer</code> if there are any errors printed. Sometimes this can give an indication why the authentication fails.
 +
* Use as driver a specific driver for the printer which you can download online at printer manufacturer website. (select the ppd file) <br/> However sometimes "generic postscript" also works.
 +
* Printing the first time can be best done by printing a webpage from the firefox browser program. Because this gives you an authentication window with the option to store the credentials which makes sure your credentials are stored safely in the gnome keyring. By storing it  won't ask you to specify them the next time. The reason to use firefox is that other linux programs may have slighty different authentication dialog window which don't give you the storage option forcing you to supply credentials on each print!
  
==== OS X 10.6 (Snow Leopard) and 10.7 (Lion)====
+
=== [Afdelingsprinters: Afdrukken op een OS X machine][Departmental printers: Printing on an OS X machine] ===
 +
==== [OS X 10.6 (Snow Leopard) of hoger][OS X 10.6 (Snow Leopard) or later] ====
 
[nl]
 
[nl]
* Ga naar Systeemvoorkeuren, selecteer "Afdrukken en faxen".
+
* Ga naar Systeemvoorkeuren, selecteer '''Afdrukken en faxen'''.
 
* Klik onder de lijst met printers op het plusje.
 
* Klik onder de lijst met printers op het plusje.
* Klik in de knoppenbalk op "Geavanceerd" (staat deze er niet: klik rechts op het menu en kies "pas knoppenbalk aan" en sleep de knop "Geavanceerd" naar de knoppenbalk).
+
* Klik in de knoppenbalk op '''Geavanceerd''' (staat deze er niet: klik rechts (of control-klik) op het menu en kies '''pas knoppenbalk aan''' en sleep de knop '''Geavanceerd''' naar de knoppenbalk).
 +
* Het kan gebeuren dat je niets kunt invullen in deze dialogbox, in dat geval staat mogelijk printer sharing aan.
 +
Open Systeemvoorkeuren -> Delen -> Printer Delen en zet printer delen uit. Reboot en daarna kun je wel iets toevoegen via deze weg.
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: smb://printsmb.science.ru.nl/printernaam
+
** URI: '''<tt>smb://printsmb/<printernaam></tt>'''<br>Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file de onderstaande regel toe:<br>'''131.174.30.41 printsmb.science.ru.nl printsmb'''<br> Vaak werkt het ook om gewoon om '''<tt>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></tt>''' te gebruiken.
** Als voorlopig alternatief kunt u nog gebruiken URI: smb://printer-srv.science.ru.nl/printernaam
+
** '''IMPORTANT''': when using eduroam make sure it uses this university credentials, otherwise you are seen as a guest on the network and disallowed to access the printers over the smb protocol!!
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Besturingsbestand/printermodel kiezen.
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Besturingsbestand/printermodel kiezen.
* Klik "Voeg toe".
+
* Klik '''Voeg toe'''.
* Bij de eerste print poging zal de printer een foutmelding tonen. Klik op 'Resume'. Er verschijnt een dialoog welke naar account gegevens vraagt. Vul hier je science account en wachtwoord in. Eventueel kun je de credentials toevoegen aan je 'Key Ring'.
+
* Bij de eerste print poging zal de printer een foutmelding tonen. Klik op '''Resume'''. Er verschijnt een dialoog welke naar account gegevens vraagt. Vul hier je science account en wachtwoord in. Eventueel kun je de credentials toevoegen aan je '''Key Ring'''.
 
* en klaar.
 
* en klaar.
N.b. Het is mogelijk dat in de URI de loginnaam en het wachtwoord verwerkt moeten worden zoals aangegeven hieronder voor MacOS 10.5. Als er een ; (puntkomma) in je wachtwoord zit, leidt dit tot problemen.
+
N.b. Het is mogelijk dat in de URI de loginnaam en het wachtwoord verwerkt moeten worden zoals aangegeven hieronder voor OS X 10.5. Als er een ; (puntkomma) in je wachtwoord zit, leidt dit tot problemen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
+
* Open '''System Preferences''', select '''Print & Fax'''
* Press the +button, it will open the “Printer Browser”
+
* Press the '''+''' plus button, it will open the '''Printer Browser'''
* Click in the Toolbar on "Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose "Customize Toolbar... ", drag the "Advanced" icon into the Toolbar)
+
* Click in the Toolbar on '''Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose '''Customize Toolbar...''', drag the '''Advanced''' icon into the Toolbar)
 +
* It may happen that you can't enter data in this dialog box, in that case you may have printer sharing turned on. If you turn off System Preferences -> Sharing -> Printer Sharing the advanced tab becomes usable again.
 
* Enter requested data:
 
* Enter requested data:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: smb://printsmb.science.ru.nl/printername
+
** URI: '''<tt>smb://printsmb/<printername></tt>'''<br>If using eduroam, add the next line to your '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''<br> Often, it just works to use '''<tt>smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam></tt>'''.
** For the time being you can still use URI: smb://printer-srv.science.ru.nl/printername
 
 
** Name and location: make your own choice. Select the (precise) printer model.
 
** Name and location: make your own choice. Select the (precise) printer model.
* Click “Add”.
+
* Click '''Add'''.
* When printing your first job the printer will show some error message. Click on 'Resume'. A dialog requesting credentials will appear. Provide your science account and password. You could add these credentials to your 'Key Ring'.
+
* When printing your first job the printer will show some error message. Click on '''Resume'''. A dialog requesting credentials will appear. Provide your science account and password. You could add these credentials to your '''Key Ring'''.
 
* and you’re done!
 
* and you’re done!
Note: It may be necessary to supply your username and password in the URI, as explained below for MacOS 10.5. If there is a ; (semicolon) in your password, this will lead to problems.
+
Note: It may be necessary to supply your username and password in the URI, as explained below for OS X 10.5. If there is a ; (semicolon) in your password, this will lead to problems.
 
[/en]
 
[/en]
  
Line 687: Line 392:
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
* Vul de volgende gegevens in:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb.science.ru.nl/printernaam
+
** URI: '''<tt>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printernaam></tt>'''<br>Indien eduroam gebruikt wordt voeg aan de '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file de onderstaande regel toe:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''
** Als voorlopig alternatief kunt u gebruiken URI: smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printer-srv.science.ru.nl/printernaam
 
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Eventueel besturingsbestand/printermodel kiezen.
 
** Naam en locatie zijn eigen keuze. Eventueel besturingsbestand/printermodel kiezen.
 
* Klik "Voeg toe"
 
* Klik "Voeg toe"
Line 698: Line 402:
 
* Enter requested data:
 
* Enter requested data:
 
** Type: Windows
 
** Type: Windows
** URI: smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb.science.ru.nl/printernaam
+
** URI: '''<tt>smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/<printername></tt>'''<br>If using eduroam, add the next line to your '''<tt>/etc/hosts</tt>''' file:<br>'''131.174.30.41 printsmb'''
** For the time being you can still use URI: smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printer-srv.science.ru.nl/printername
 
 
** Name and location: make your own choice. Select, if you desire, the precise printer model.
 
** Name and location: make your own choice. Select, if you desire, the precise printer model.
 
* Click “Add”, and you’re done!
 
* Click “Add”, and you’re done!
Line 711: Line 414:
 
* De bovenste selectieknop moet op “Advanced” staan en de tweede op “Windows Printer via SAMBA”
 
* De bovenste selectieknop moet op “Advanced” staan en de tweede op “Windows Printer via SAMBA”
 
* Als "device name" mag je de naam nemen waarmee je  zelf naar de printer wil refereren
 
* Als "device name" mag je de naam nemen waarmee je  zelf naar de printer wil refereren
* Als "device URI" moet je nemen smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb.science.ru.nl/printernaam, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de officiele naam van de printer als printernaam.
+
* Als "device URI" moet je nemen smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printsmb/printernaam, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de officiele naam van de printer als printernaam.
* Of alternatief als "device URI" moet je nemen smb://loginnaam:wachtwoord&#64;printer-srv.science.ru.nl/printernaam, waar je zelf je eigen loginnaam en wachtwoord in moet vullen en de officiele naam van de printer als printernaam.
 
 
* Kies als je wil het precieze printermodel (bijvoorbeeld HP Laserjet 4200 series printer met 500-sheet input tray en duplex unit en 64 MB memory)
 
* Kies als je wil het precieze printermodel (bijvoorbeeld HP Laserjet 4200 series printer met 500-sheet input tray en duplex unit en 64 MB memory)
 
* Klik “Add”. Klaar!
 
* Klik “Add”. Klaar!
Line 722: Line 424:
 
* The top selector should be on “Advanced”, and the second selector should be on “Windows Printer via SAMBA”
 
* The top selector should be on “Advanced”, and the second selector should be on “Windows Printer via SAMBA”
 
* As device name you can choose the name which you prefer to refer to the printer
 
* As device name you can choose the name which you prefer to refer to the printer
* As device URI, type smb://username:password&#64;printsmb.science.ru.nl/printername, where you have to fill in your own username and password and must use the offical name of the printer in printername
+
* As device URI, type smb://username:password&#64;printsmb/printername, where you have to fill in your own username and password and must use the offical name of the printer in printername
* Or alternatively as device URI, type smb://username:password&#64;printer-srv.science.ru.nl/printername, where you have to fill in your own username and password and must use the offical name of the printer in printername
 
 
* Select, if you desire, the precise printer model (for example HP Laserjet 4200 series printer with 500-sheet input tray and duplex unit and 64 MB memory)
 
* Select, if you desire, the precise printer model (for example HP Laserjet 4200 series printer with 500-sheet input tray and duplex unit and 64 MB memory)
 
* Click “Add”, and you’re done!
 
* Click “Add”, and you’re done!
Line 803: Line 504:
 
-->
 
-->
  
=== [Inbinden, snijden, nieten, ...][Binding, cutting, stapling, ...] ===
 
  
[nl]
+
[[Bestand:lijn.png]]
In de [http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/ Bibliotheek FNWI] kan men smeltmapjes van diverse diktes kopen om werkstukken e.d. in te binden in het lamineerapparaat. Ook is daar een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en diverse nietmachines. Alle Konica Minolta printers kunnen automatisch nieten.
 
[/nl]
 
[en]
 
In the [http://www.ru.nl/ubn/vestigingen/natuurwet_wiskunde/ Faculty Library] you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers. All Konica Minolta printers can staple automatically.
 
[/en]
 
  
[nl]
 
Bij HG03.089 is ook een snijmachine, een 23-gaatjes perforator en een grote nietmachine aanwezig.
 
[/nl]
 
[en]
 
Near HG03.089 one can also find a cutting tool, a 23 hole punch and a big stapler.
 
[/en]
 
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]
 
=== [Gebruik van andere papiersoorten][Using different paper types] ===
 
 
[nl]
 
Wanneer je op iets anders dan standaardpapier (60-81 g/m^2) wilt afdrukken, moet je aangeven wat voor papier je gebruikt. In '''kprinter''' kan dit via ''Properties'', selecteer onder ''Paper Type'' het juiste type. Als je bijvoorbeeld op een Ricoh printer op 82-105 g/m^2 papier wilt afdrukken, kies je  ''Middle Thick''; voor 106-253 g/m^2 kies je ''Thick'', ''Thick 2'' of ''Thick 3'' naargelang de papierdikte.
 
 
<font color=red>Doe je dit niet, dan loop je het risico dat de inkt niet goed in het papier wordt gebrand en er inktresten komen te zitten aan zowel je afdrukken als aan de printerrollen. </font>
 
 
N.B. Deze opties zijn niet beschikbaar bij printen via de command line.
 
<!--N.B. waarden zijn gevonden op http://www.ricoh-usa.com/downloads/manuals/color/c2500/manuals/About_This_Machine.pdf pagina 65-->
 
[/nl]
 
[en]
 
If you want to print on something other than plain paper (60-81 g/m^2), then you need to specify the paper type. In ''kprinter'' you need to select ''Properties'' and choose the right paper type. For example if you use 82-105 g/m^2 paper on a Ricoh printer, choose ''Middle Thick''; for 106-253 g/m^2 choose either ''Thick'', ''Thick 2'' or ''Thick 3'' with increasing thickness.
 
 
<font color=red>If you don't do this, the printer ink might not stick to the paper well enough, which leads to ink stains on both your documents and the printer itself.</font>
 
 
Note: These options are not available when you print using the command line.
 
[/en]
 
 
=== Peage ===
 
 
[nl]
 
Er komt vanuit centraal een nieuw accountingsysteem om gebudgetteerd printen, kopi&euml;ren en scannen over de gehele campus te uniformeren.
 
Dit systeem heet [[Peage]].
 
[/nl]
 
[en]
 
A new accounting system is being developed by the ICT Service Center to provide uniform budgeted printing, copying and scanning on Radboud University campus.
 
This system is called [[Peage]].
 
[/en]
 
 
<!--
 
=== Cups ===
 
 
[[Print project Cups]]
 
[nl]
 
Project van C&amp;CZ om IPP (Internet Printing Protocol) printen te ondersteunen.
 
Bedoeld om zowel Linux als Macintosh systemen een betere service te kunnen bieden m.b.t. de gebudgetteerde printers, maar ook Windows systemen kunnen hier gebruik van maken, waarbij vooral zelfbeheerde systemen van studenten en medewerkers eenvoudiger gebudgetteerd moeten kunnen printen.
 
[/nl]
 
[en]
 
C&amp;CZ project to implement IPP (Internet Printing Protocol) printing.
 
Targeting Linux and Macintosh computers, to provide a better printing service for budgeted printing.
 
But this will also make printing to budgeted printers easier for students and employees who administer their own Windows computers.
 
[/en]
 
-->
 

Latest revision as of 21:13, 10 May 2021

Printers

Peage and Konica Minolta multifunctionals

Throughout the campus you can find multifunctionals that use the Peage system, which is managed by the ISC. These are Konica Minolta Bizhub multifunctionals which are also used as copiers and color scanners.

Binding, cutting, stapling, booklets, ...

In the Faculty Library you can buy binders for your reports, etc. Also there is a cutting tool, a 23 hole punch and several staplers. All Konica Minolta printers can staple automatically.

In the MFP at HG00.002 a punch unit and a saddle-unit that can fold are available. This makes it possible to produce complete booklets. One can punch 2 or 4 holes. At maximum 20 sheets can be saddle-stitched and folded, so one can produce an A4 booklet from A3 sheets or an A5 booklet from A4 sheets.

Near HG03.089 one can also find a cutting tool, a 23 hole punch and a big stapler.

C&CZ poster printer

C&CZ runs a A0 poster printer kamerbreed to print posters and such on high quality photo paper, canvas or adhesive paper and the 3D printers.

C&CZ 3D printers

C&CZ operates a 3D print service for staff and students of the Faculty of Science, especially meant for the production of multicolor objects to be used in education.

The first 3D printer is a BCN3D Sigma, a professional open source FFF (Fused Filament Fabrication) 3D printer with independent dual extruders, which allows multimaterial and multicolor printing and support printing, which lessens geometric limitations.

Per September 2017, we also have a Prusa i3 MK2 3D Printer, that can print 4 colors from 1 extruder with the multi-material upgrade.

If you want to start developing, it is advised to follow a few video courses FreeCAD Tutorial.

The price for a printed object: 10 cent per gram.

Departmental printers (owned by the department)

There are also a few small printers that are still owned by a department. In general these printers are meant to be used only by staff of that department. The department has purchased the printer and is responsible for paper, supplies and maintenance. When replacement is due, in general the department switches to a Peage printer.

Departmental printers (owned by the department): Printing under Windows

ISC managed PC (SRW)

End users on PCs managed by the ISC are advised to follow the procedure for a self managed Windows 7 PC below. If you run into problems please contact ISC for assistance.

Windows 8, 8.1, 10 or higher

You will have to install a local printer driver. It is advisable to download the printer driver and store it in a known location on your PC in advance so it can be used later in step 2.

Start with connecting a network drive from the printer server, this way you will see error messages if something went wrong.

 • Do this by visiting your Desktop.
 • Connecting a network drive can be accomplished by starting a Windows Explorer and selecting the tab Computer and then clicking Map network drive.
 • Select at Drive: e.g. P: and enter at Folder: \\print.science.ru.nl\printtest. Also select Reconnect at sign-in and Connect using different credentials. Click Finish.
 • Enter your science account and password in the Login dialog window. Also select Remember my credentials and click OK.
 • There should appear a Windows Explorer screen with a few files.

Now install the printer using a local port.

 • Do this by right clicking on Start -> Control Panel -> Devices and Printers,
 • Choose Add a printer and select The printer that I want isn't listed,
 • Choose Add a local printer or netwerk printer with manual settings. Click Next,
 • Choose Use an existing port: LPT1: (Printer Port). Click Next,
 • Install the correct printer driver,
 • Choose a Printer name:, e.g. ourownprinter. Click Next,
 • Choose Do not share this printer. Click Next and then Finish.

The printer is now in your list of printers. We have to adapt the printer and change the port from LPT1: to the the network printer.

 • Right click on the newly created printer and choose Printer properties.
 • Visit the tab Ports and click op Add Port....
 • Choose Local Port and click on New Port....
 • Enter at Enter a port name: \\print.science.ru.nl\<printernaam> and click OK, Close and again Close.

Verify before printing that you can see and read the files at the network drive \\print.science.ru.nl\printtest. The printer connection \\print.science.ru.nl\ in Add Port... and as well in the the network drive has to be exactly the same. This is needed to create a reliable connection to the printer server.

Windows 7: Fast installation on a managed PC

 • Open Windows Explorer (windows key + e).
 • Type \\print.science.ru.nl\ in the address bar and hit the return key.
 • Use your science account and password if an authentication window pops up.
 • Double click the printer you'd like to install.

Windows 7: For a self maintained PC

First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a Windows Explorer window like My Documents. Click on Tools -> Map Network Drive... and choose the Folder: \\print.science.ru.nl\printtest.

 • Click Start, Devices and Printers, Add a Printer en select Network printer, wireless printer or Bluetooth printer.
 • Click Select a shared printer by name and enter \\print.science.ru.nl\<printername> at Select a shared printer by name.
 • Click Next, wait a little and then click Next again.
 • Check if Preferences / Properties are for printing on A4 size paper instead of US letter size paper.

Windows2000/XP

First connect to a network drive from the printer-server, this will show errors if there is something wrong with your login or password. Connecting this network drive can be accomplished in a Windows Explorer window like My Documents. Click on Tools -> Map Network Drive... and choose for the Folder: \\print.science.ru.nl\printtest.

 • Then you can add a new printer using Start -> Settings -> Printers and Faxes, select the printer task Add a printer.
 • Choose A network printer ...,
 • choose Connect to this printer ... and type \\print.science.ru.nl\<printername> in the Name: field, for example \\print.science.ru.nl\ourownprinter.
 • Now you can select to make it the default printer.
 • Finally click Finish.

If you manage your PC or laptop yourself, the simplest solution is to create an account name and password identical to your Science account. Then Windows will automatically use the correct account name and password. An other solution would be to connect to the printer using Connect using a different user name.

Departmental printers: Printing on a Managed Linux PC

With system-config-printer you can choose your default printer ("Set as Default").

To print to a budgetted printer, you need a Kerberos ticket. If your home directory comes from a server which demands NFS4 with Kerberos (e.g. home1, home2, pile and bundle), you should already have a valid Kerberos ticket. The command klist shows your Kerberos tickets, with kinit you can get or renew a Kerberos ticket and finally kdestroy allows you to start all over again.

To show the printer queue, use lpq -P<printername>. All other ways, like the graphical application, always show an empty queue.

Departmental printers: Printing on other Linux machines

In Linux you can choose to print in the same way Windows-machines do, through SMB to a Samba-server: print.science.ru.nl.

Choose as device URI smb://print.science.ru.nl/<printername>.

 • As device URI, type smb://print.science.ru.nl/<printername> or smb://username:password@print.science.ru.nl/<printername>, where you have to fill in your own username and password and must use the correct name of the printer in printername. You might be unable to put your password directly in the URI if your password contains special signs. To overcome this problem you can replace the special sign by a '%' (percent sign) followed by it's hexidecimal code. For example, if your password contains an '!' (exclamation mark) you can replace it with '%21'.
 • An alternative method to create a cups printer is the command lpadmin -p PrinterName -v smb://Username:Password@Server/Printer -P /path/to/yourprintermodel.ppd.

Detailed instructions for OpenSuSE 11

 • Ask C&CZ to give your PC a permanent IP addres and name.
 • Ask the owner of the printbudget to add your "login" name to the list of users that is allowed to use the printer. This can be done by the printbudget owner using http://dhz.science.ru.nl, choose "printing". However: only C&CZ can give permission to print from a computer that is not in the list of "C&CZ trusted" machines. For this purpose C&CZ has to give the command: "printbudget -g budgetname -m +user@host".
 • Start the SuSE setup tool YAST, give root password.
 • Choose: "Hardware", "Printer", "Print via network".
 • Click "connection wizard", "Line printer daemon (LPD) protocol".
 • In "Connection settings, IP Address or Host name" enter "printsmb.science.ru.nl".
 • Enter queue name: "hertz" (or any other network printer).
 • Select manufacturer: "Konica Minolta" (check brand of printer).
 • Click on "Test connection", the reply should be "Test OK" after a few seconds.
 • Click "OK".
 • At "Find and assign driver; search for:" enter "Generic".
 • Choose default paper size "A4".
 • At "Set arbitrary name" enter name of queue, e.g. "pr-hg-03-038".
 • To select a driver, scroll to bottom of the list for "Generic PostScript level 2 Printer Foomatic/PostScript.
 • Click "OK".
 • Wait for "Creating New Printer Setup" to finish.
 • You will go back to the printer configuration menu. Click on "Edit" to modify the queue that was just created.
 • Click on "options", select "Duplex/double sided printing" and choose "DuplexNoTumble" and "OK".
 • Enter "printer location", make sure "Accept Print Jobs" and "Enable Printing" are selected.
 • Optionally, select "Use as Default".
 • Back in the "Printer Configurations" menu click "Print Test Page" (select two pages to test double sided printing). Warning: if you are still "root" the printqueue may not accept these test pages.

Detailed instructions for Ubuntu

 • Make sure you install
  • system-config-printer-gnome : graphical setup tool for printers
  • python-smbc python3-smbc smbclient : needed for system-config-printer to let it connect to samba printers; when not installed the samba printer option is not available in system-config-printer
  • gnome-keyring : needed for storing password
  • seahorse : optional needed for editing credentials stored in gnome-keyring
  • Install all with command: sudo apt-get install system-config-printer-gnome python-smbc python3-smbc smbclient gnome-keyring seahorse
 • Note: credentials are stored in gnome-keyring and not in KDE's kwallet.
 • From a terminal window execute as normal user the command: sudo system-config-printer
  On Ubuntu linux you are allowed to continu if you are an admin user, otherwise you have to supply in a popup window the credentials for a valid admin user.
 • In the started gui choose add new printer.
 • In the upcoming dialog window choose:
  • Device: Network Printer - Windows printer via Samba
  • URI Printer: smb://printsmb.science.ru.nl/<printername>
  • Authenthication: you have choice from two options, where latter is preferred :
   • user (ru\u-number + password => password saved plain-text in /etc/cups/printers.conf
   • 'Prompt user if authentication required' : user must supply password when printing. When asked for credentials you can choose the "save" option which causes the credentials to be stored in the gnome-keyring. Credentials in the gnome-keyring can always be edited/deleted using the seahorse program.
   • TIP: in case of problems with authentication look at the terminal from which you started system-config-printer if there are any errors printed. Sometimes this can give an indication why the authentication fails.
 • Use as driver a specific driver for the printer which you can download online at printer manufacturer website. (select the ppd file)
  However sometimes "generic postscript" also works.
 • Printing the first time can be best done by printing a webpage from the firefox browser program. Because this gives you an authentication window with the option to store the credentials which makes sure your credentials are stored safely in the gnome keyring. By storing it won't ask you to specify them the next time. The reason to use firefox is that other linux programs may have slighty different authentication dialog window which don't give you the storage option forcing you to supply credentials on each print!

Departmental printers: Printing on an OS X machine

OS X 10.6 (Snow Leopard) or later

 • Open System Preferences, select Print & Fax
 • Press the + plus button, it will open the Printer Browser
 • Click in the Toolbar on Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose Customize Toolbar..., drag the Advanced icon into the Toolbar)
 • It may happen that you can't enter data in this dialog box, in that case you may have printer sharing turned on. If you turn off System Preferences -> Sharing -> Printer Sharing the advanced tab becomes usable again.
 • Enter requested data:
  • Type: Windows
  • URI: smb://printsmb/<printername>
   If using eduroam, add the next line to your /etc/hosts file:
   131.174.30.41 printsmb
   Often, it just works to use smb://printsmb.science.ru.nl/<printernaam>.
  • Name and location: make your own choice. Select the (precise) printer model.
 • Click Add.
 • When printing your first job the printer will show some error message. Click on Resume. A dialog requesting credentials will appear. Provide your science account and password. You could add these credentials to your Key Ring.
 • and you’re done!

Note: It may be necessary to supply your username and password in the URI, as explained below for OS X 10.5. If there is a ; (semicolon) in your password, this will lead to problems.

OS X 10.5 (Leopard)

 • Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
 • Press the ”+” button, it will open the “Printer Browser”
 • Click in the Toolbar on "Advanced" (if unavailable: right click on the menu en choose "Customize Toolbar... ", drag the "Advanced" icon into the Toolbar)
 • Enter requested data:
  • Type: Windows
  • URI: smb://loginnaam:wachtwoord@printsmb/<printername>
   If using eduroam, add the next line to your /etc/hosts file:
   131.174.30.41 printsmb
  • Name and location: make your own choice. Select, if you desire, the precise printer model.
 • Click “Add”, and you’re done!

OS X 10.4 (Tiger)

 • Open “System Preferences”, select “Print & Fax”
 • Press the ”+” button, it will open the “Printer Browser”
 • Now, press ALT and then click (with ALT still down) “More Printers”, and a dialog box appears
 • The top selector should be on “Advanced”, and the second selector should be on “Windows Printer via SAMBA”
 • As device name you can choose the name which you prefer to refer to the printer
 • As device URI, type smb://username:password@printsmb/printername, where you have to fill in your own username and password and must use the offical name of the printer in printername
 • Select, if you desire, the precise printer model (for example HP Laserjet 4200 series printer with 500-sheet input tray and duplex unit and 64 MB memory)
 • Click “Add”, and you’re done!


Lijn.png