Difference between revisions of "Netwerkschijf"

From Cncz
Jump to: navigation, search
m ([Informatie voor alle netwerkschijven][Information on all network disks])
 
(57 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 1: Line 1:
=== [Netwerkschijf op een Windows pc][Network disk on a Windows pc] ===
+
=== [Informatie voor alle netwerkschijven][Information on all network disks] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Een netwerkschijf aankoppelen gaat door in een 'Windows Verkenner' scherm als 'Mijn Documenten' te klikken op 'Extra' -> 'Netwerkverbinding maken...' en als 'Map:' op te geven \\servernaam\sharenaam
+
* In het algemeen is voor een verbinding met een netwerkschijf een servernaam en sharenaam nodig.
Bijvoorbeeld de S-disk met veel standaard software kan gekoppeld worden middels \\sdisk\xpsoftware
+
* Gewoonlijk zijn netwerkschijven direct beschikbaar vanuit het RU interne netwerk, bedraad of draadloos. Van buiten de RU is een [[Vpn|VPN]]-tunnel noodzakelijk om een netwerkschijf te kunnen koppelen.
 +
* Een aantal netwerkschijven of -shares zijn beschikbaar voor alle Science gebruikers:
 +
** De U-schijf: de eigen science home directory: de server- en sharenaam zijn te vinden op [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] achter 'Eigen schijf op'.  De servernaam is 'home1.science.ru.nl' of 'home2.science.ru.nl'.  De sharenaam is in elk geval hetzelfde als de science loginnaam.
 +
** De [[S-schijf]] met veel standaard, direct uitvoerbare software - server: software-srv.science.ru.nl, share: software.
 +
** De [[T-schijf]] met cursus-software - server: cursus-srv.science.ru.nl, share: cursus.
 +
** De [[install share|install disk]] met vrijwel alle installers voor software met campus-licenties (voor licentie-informatie contacteer C&CZ) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
 +
* Afdelingen van FNWI kunnen ook [https://wiki.science.ru.nl/cncz/index.php?title=Diskruimte&setlang=nl#.5BNetwerk_schijven.5D.5BNetwork_shares.5D schijfruimte huren].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* In general you need to know the server name and share name to connect to a network disk.
 +
* Most network disks are available directly from within the Radboud University network. Off campus use a [[Vpn|VPN]] tunnel to connect to a network disk.
 +
* A number of network disks or shares are available for all Science users:
 +
** The U-disk: your science home directory - the server and share name can be found on [http://dhz.science.ru.nl/ dhz.science.ru.nl] after 'Home disk at'. The server name is one of 'home1.science.ru.nl' or 'home2.science.ru.nl'.  The share name is always the same as your science login name.
 +
** The [[S-schijf|S-disk]] with a lot of standard, directly executable software - server: software-srv.science.ru.nl, share: software.
 +
** The [[T-schijf|T-disk]] with course software - server: cursus-srv.science.ru.nl, share: cursus.
 +
** The [[install share]] with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
 +
* Science departments can also [https://wiki.science.ru.nl/cncz/index.php?title=Diskruimte&setlang=en#.5BNetwerk_schijven.5D.5BNetwork_shares.5D rent network discs].
 +
[/en]
 +
 
 +
=== [Netwerkschijf onder Windows 10][Network disk on Windows 10] ===
 +
[nl]
 +
* Open de bestandsverkenner en ga naar "Deze Computer"
 +
* Selecteer in de ribbon -> computer -> Netwerkverbinding maken
 +
 
 +
* Kies een drive-letter uit en vul de netwerklocatie in
 +
* vink beide keuzes aan en klik op ok
 +
 
 +
* Vul als gebruikersnaam b-fac\[science gebruikersnaam] in met het bijbehorende wachtwoord
 +
* Vink onthoud mijn gegevens aan en klik op ok.
 +
 
 +
De netwerk locatie is nu toegevoegd.
 +
[/nl]
 +
 
 +
[en]
 +
* Open the file-explorer and go to This Pc
 +
* In the ribbon select Computer -> Map network drive -> Map network drive
 +
 
 +
* Choose drive letter en fill out the Folder location
 +
* check both boxes and click Finish
 +
 
 +
* Fill out the username as b-fac\[science account] and the password
 +
* Select Remember my credentials and click ok
 +
 
 +
The network drive is now connected
 +
 
 +
[/en]
 +
=== [Netwerkschijf onder Windows xp,7,8][Network disk on Windows xp,7,8] ===
 +
 
 +
[nl]
 +
Een netwerkschijf aankoppelen:
 +
 
 +
* Ga naar de juiste plaats:
 +
** Windows 8
 +
*** Open "Windows verkenner"
 +
**** Bijvoorbeeld via de zoekfunctie: plaats de muis in de uiterste rechterbovenhoek waardoor rechts een verticale knoppenbalk (toolbar) uitschuift.  Klik op de optie "Zoeken" en zoek vervolgens op "verkenner".
 +
*** Kies in de verkenner "Deze pc" (Linker verticale menubalk, klik erop met de rechtermuisknop)
 +
** Windows 7
 +
*** Rechtsklik op 'Start'
 +
*** Kies 'Windows Verkenner'
 +
*** Selecteer 'Mijn Computer'
 +
** Windows XP
 +
*** Rechtsklik op 'Start'
 +
*** Kies 'Windows Verkenner'
 +
*** Ga naar 'Tools' of 'Extra' in de menubalk
 +
* Kies vervolgens "Netwerkverbinding maken..."
 +
* Kies bij 'Drive:' een van de niet gebruikte Drive-letters (b.v. de door Windows gesuggereerde letter).
 +
* Geef als 'Map:' op ''\\servernaam\sharenaam''.
 +
* Indien uw PC niet door C&CZ beheerd wordt (bv. door uzelf of door het ISC) en u daarop een andere loginnaam heeft dan uw Science loginnaam, kies dan 'Verbinding maken via een andere gebruikersnaam' en geef uw Science loginnaam op.  Bij gelijke loginnamen wordt automatisch de goede loginnaam genomen. U moet dan alleen nog het Science wachtwoord invullen.
 +
* Klik op 'OK'.
 +
 
 +
Bijvoorbeeld de S-disk met veel standaard software kan gekoppeld worden middels '\\software-srv.science.ru.nl\software'.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
To map a network share:
 +
 
 +
* Go to the right location:
 +
** Windows 8
 +
*** Open "Windows Explorer"
 +
**** For example via the search function: place the cursor in the upper right corner whereupon a vertical toolbar appears. Click on the option "Search" and search for "explorer"
 +
*** In the explorer select "My computer" (in the left vertical menubar).
 +
** Windows 7
 +
*** Right click on 'Start'
 +
*** Choose 'Windows Explorer'.
 +
*** Select 'My Computer'
 +
** Windows XP
 +
*** Right click on 'Start'
 +
*** Choose 'Windows Explorer'.
 +
*** Select 'Tools'
 +
* Choose "Map network drive...".
 +
* Choose a free 'Drive' letter (e.g. the one suggested by Windows).
 +
* Enter as 'Folder:' a path name of the form ''\\servername\sharename''
 +
* In case your PC or laptop is not maintained by C&CZ (e.g. by yourself or by the ISC) and your login name on it is not equal to your Science login name, select 'Connect using a different user name' and supply your Science login name.  When the login names are the same, the right name will automatically be used, you will only be prompted for the Science password.
 +
* Click 'Finish'.
 +
 
 +
For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as '\\software-srv.science.ru.nl\software'.
 +
[/en]
 +
 
 +
=== [Netwerkschijf op een Mac][Network disk on a Mac] ===
 +
 
 +
[nl]
 +
Een netwerkschijf aankoppelen op een Mac:
 +
 
 +
* Activeer de Finder b.v. door ergens op de Desktop te klikken.
 +
* Kies in menu 'Go' voor 'Connect to Server...' (of typ Command-K).
 +
* Vul de share-naam in als ''smb://servernaam/sharenaam'' en klik 'Verbind'.
 +
* Authenticeer met een geldige science loginnaam/wachtwoord-combinatie.
 +
 
 +
Bijvoorbeeld de S-disk met veel standaard software kan gekoppeld worden middels 'smb://software-srv.science.ru.nl/software'.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
To connect to a network share on a Mac:
 +
 
 +
* Activate the Finder for example by clicking somewhere on the Desktop.
 +
* Under the 'Go' menu choose 'Connect to Server...' (or type Command-K).
 +
* Specify the share name as ''smb://servername/sharename'' and click 'Connect'.
 +
* Use a valid science login name and password to authenticate.
 +
 
 +
For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as 'smb://software-srv.science.ru.nl/software'.
 +
[/en]
 +
 
 +
=== [Netwerkschijf op Android][Network disk on Android] ===
  
Bij een zelf beheerde PC of laptop is het verstandig de loginnaam op de PC hetzelfde te kiezen als de FNWI loginnaam, dan gebruikt Windows die namelijk vanzelf om de koppeling te maken met de server. In andere gevallen kan men 'Verbinding maken via een andere gebruikersnaam' kiezen.  
+
[nl]
 +
Een netwerkschijf aankoppelen op Android kan door een app met SMB-ondersteuning te installeren. Er zijn diverse alternatieven:
 +
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metago.astro&hl=nl Astro File Browser] met de [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metago.astro.smb&hl=nl Astro SMB module]. Koop de Ad Free-versie als je geen irritante reclame wil zien. De naamgeving van schijven is hetzelfde als in Windows, <tt>\\someshare-srv.science.ru.nl\someshare</tt>, zie evt. de pagina over [[Diskruimte]].
 +
* [https://play.google.com/store/apps/developer?id=Tacit%20Dynamics FolderSync Lite]. Hiermee kan een netwerkschijf gesynchroniseerd worden van en/of naar de lokale SD-kaart. Koop de FolderSync niet-Light versie als je geen irritante reclame wil zien, de enkele keer dat je deze app echt opent. De naamgeving van schijven is hetzelfde als in iOS/Linux, <tt>smb://someshare-srv.science.ru.nl/someshare</tt>, zie evt. de pagina over [[Diskruimte]].
 +
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bv.wifisync SyncMe Wireless]. Ook hiermee kan een netwerkschijf gesynchroniseerd worden van en/of naar de lokale SD-kaart.
 +
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer2 SolidExplorer]. De ingebouwde storage manager maakt het mogelijk allerlei soorten netwerkschijven te koppelen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Attaching a network drive in Android can be achieved by installing an app with SMB support. Several alternatives exist.
 +
*  [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metago.astro Astro File Browser] with the [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.metago.astro.smb Astro SMB module]. Buy the Ad Free version if you do not want to see annoying ads.
 +
* [https://play.google.com/store/apps/developer?id=Tacit%20Dynamics FolderSync Lite]. This makes it possible to synchronize a network disk to and/or from the local SD card. Buy the non-light version if you do not want to see annoying ads if you open this app once in a while.
 +
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bv.wifisync SyncMe Wireless]. This too makes it possible to synchronize a network disk to and/or from the local SD card.
 +
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.solidexplorer2 SolidExplorer]. The built-in storage manager allows you to make connections to all sorts of network disks.
 +
 
 +
The naming of the shares is the same as in Windows, see the [[Diskruimte|diskspace]] page.
 +
[/en]
 +
 
 +
=== [Netwerkschijf op iPad/iPhone][Network disk on iPad/iPhone] ===
 +
 
 +
[nl]
 +
Zie hiervoor de pagina over [https://wiki.science.ru.nl/cncz/index.php?title=IPad&setlang=nl#.5BToegang_tot_een_netwerk-disk.5D.5BAccess_to_a_Network_Share.5D het gebruik van een iPad].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
To map a network share, open a 'Windows Explorer' window, for instance 'My Computer' or 'My Documents', click om 'Tools' -> 'Map Network Drive...' and
+
See the [https://wiki.science.ru.nl/cncz/index.php?title=IPad&setlang=nl#.5BToegang_tot_een_netwerk-disk.5D.5BAccess_to_a_Network_Share.5D page on iPad usage].
enter as 'Folder:' \\servername\sharename
+
[/en]
For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as \\sdisk\xpsoftware
 
  
On a PC maintained by the user or a laptop it is wise to use the same login name on the PC as the FNWI login name, Windows will use the local login name
+
=== [Netwerkschijf op C&CZ-beheerde Linux][Network disk on C&CZ-managed Linux] ===
to make the connection. In other cases one should select 'Connect using a different user name'.  
+
 
 +
[nl]
 +
Op de [[Diskruimte|diskruimte pagina]] staan details over de netwerkschijven, die automatisch beschikbaar zijn. Ze zijn te vinden onder /home voor de home-directory, onder /vol voor de volletjes (data-volumes) en onder /www voor de bestanden van websites.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The [[Diskruimte|diskruimte pagina]] gives the details about the network discs, that are automatically available. They can be found in /home for the home directories, /vol for the data volumes and /www for the website files.
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
=== [Netwerkschijf op zelfbeheerde Linux][Network disk on privately managed Linux] ===
 +
 +
[nl]
 +
Een netwerkschijf aankoppelen op Linux (dit werkt voor xubuntu 10.4):
 +
 +
* Installeer smbclient en cifs-utils. ''sudo apt-get install smbclient cifs-utils''
 +
* Maak het bestand ''/etc/samba/user'' aan en zet hier
 +
 +
  username=USER
 +
  password=PASSWORD
 +
 +
Neer, waar USER uw science gebruikersnaam en PASSWORD uw science wachtwoord is. Beveilig dit
 +
bestand met ''chmod 400 /etc/samba/user''.
 +
* Maak de map ''/media/USER'' aan.
 +
* Zet de volgende zin in ''/etc/fstab''
 +
 +
  //FILESERVER.science.ru.nl/USER /media/USER cifs credentials=/etc/samba/user,noexec,users,uid=1000,gid=100 0 0
 +
 +
Hier is USER uw gebruikersnaam.
 +
 +
FILESERVER moet vervangen worden door de host die aangegeven wordt bij [DHZ](https://dhz.science.ru.nl/) onder "Eigen schijf op".
 +
 +
* ''sudo mount /media/USER'' of herstart uw computer.
 +
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
To connect to a network on Linux (it works for xubuntu 10.4):
 +
 +
* Install smbclient and cifs-utils. ''sudo apt-get install smbclient cifs-utils''
 +
* Create a file ''/etc/samba/user'' with the context
 +
 +
  username=USER
 +
  password=PASSWORD
 +
 +
Here USER is your science username and PASSWORD is your science password. Secure this file with ''chmod 400 /etc/samba/user''.
 +
* Create the directory ''/media/USER''.
 +
* Now put at the end of ''/etc/fstab'' the following code
 +
 +
  //FILESERVER.science.ru.nl/USER /media/USER cifs credentials=/etc/samba/user,noexec,users,uid=1000,gid=100 0 0
 +
 +
Again USER is your science user name
 +
FILESERVER is the host listed on [DHZ](https://dhz.science.ru.nl/) under "Home disk at".
 +
 +
* ''sudo mount /media/USER'' or reboot your linux.
 +
[/en]
 +
  
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Studenten]]
 
[[Category:Studenten]]

Latest revision as of 16:38, 27 August 2018

Information on all network disks

 • In general you need to know the server name and share name to connect to a network disk.
 • Most network disks are available directly from within the Radboud University network. Off campus use a VPN tunnel to connect to a network disk.
 • A number of network disks or shares are available for all Science users:
  • The U-disk: your science home directory - the server and share name can be found on dhz.science.ru.nl after 'Home disk at'. The server name is one of 'home1.science.ru.nl' or 'home2.science.ru.nl'. The share name is always the same as your science login name.
  • The S-disk with a lot of standard, directly executable software - server: software-srv.science.ru.nl, share: software.
  • The T-disk with course software - server: cursus-srv.science.ru.nl, share: cursus.
  • The install share with most of the installer programs for software with a campus license (contact us for license details) - server: install-srv.science.ru.nl, share: install.
 • Science departments can also rent network discs.

Network disk on Windows 10

 • Open the file-explorer and go to This Pc
 • In the ribbon select Computer -> Map network drive -> Map network drive
 • Choose drive letter en fill out the Folder location
 • check both boxes and click Finish
 • Fill out the username as b-fac\[science account] and the password
 • Select Remember my credentials and click ok

The network drive is now connected

Network disk on Windows xp,7,8

To map a network share:

 • Go to the right location:
  • Windows 8
   • Open "Windows Explorer"
    • For example via the search function: place the cursor in the upper right corner whereupon a vertical toolbar appears. Click on the option "Search" and search for "explorer"
   • In the explorer select "My computer" (in the left vertical menubar).
  • Windows 7
   • Right click on 'Start'
   • Choose 'Windows Explorer'.
   • Select 'My Computer'
  • Windows XP
   • Right click on 'Start'
   • Choose 'Windows Explorer'.
   • Select 'Tools'
 • Choose "Map network drive...".
 • Choose a free 'Drive' letter (e.g. the one suggested by Windows).
 • Enter as 'Folder:' a path name of the form \\servername\sharename
 • In case your PC or laptop is not maintained by C&CZ (e.g. by yourself or by the ISC) and your login name on it is not equal to your Science login name, select 'Connect using a different user name' and supply your Science login name. When the login names are the same, the right name will automatically be used, you will only be prompted for the Science password.
 • Click 'Finish'.

For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as '\\software-srv.science.ru.nl\software'.

Network disk on a Mac

To connect to a network share on a Mac:

 • Activate the Finder for example by clicking somewhere on the Desktop.
 • Under the 'Go' menu choose 'Connect to Server...' (or type Command-K).
 • Specify the share name as smb://servername/sharename and click 'Connect'.
 • Use a valid science login name and password to authenticate.

For example the S-Disk with a lot of standard software can be mapped as 'smb://software-srv.science.ru.nl/software'.

Network disk on Android

Attaching a network drive in Android can be achieved by installing an app with SMB support. Several alternatives exist.

 • Astro File Browser with the Astro SMB module. Buy the Ad Free version if you do not want to see annoying ads.
 • FolderSync Lite. This makes it possible to synchronize a network disk to and/or from the local SD card. Buy the non-light version if you do not want to see annoying ads if you open this app once in a while.
 • SyncMe Wireless. This too makes it possible to synchronize a network disk to and/or from the local SD card.
 • SolidExplorer. The built-in storage manager allows you to make connections to all sorts of network disks.

The naming of the shares is the same as in Windows, see the diskspace page.

Network disk on iPad/iPhone

See the page on iPad usage.

Network disk on C&CZ-managed Linux

The diskruimte pagina gives the details about the network discs, that are automatically available. They can be found in /home for the home directories, /vol for the data volumes and /www for the website files.

Network disk on privately managed Linux

To connect to a network on Linux (it works for xubuntu 10.4):

 • Install smbclient and cifs-utils. sudo apt-get install smbclient cifs-utils
 • Create a file /etc/samba/user with the context
 username=USER
 password=PASSWORD

Here USER is your science username and PASSWORD is your science password. Secure this file with chmod 400 /etc/samba/user.

 • Create the directory /media/USER.
 • Now put at the end of /etc/fstab the following code
 //FILESERVER.science.ru.nl/USER /media/USER cifs credentials=/etc/samba/user,noexec,users,uid=1000,gid=100 0 0

Again USER is your science user name FILESERVER is the host listed on [DHZ](https://dhz.science.ru.nl/) under "Home disk at".

 • sudo mount /media/USER or reboot your linux.