Difference between revisions of "Login aanvragen"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Contactpersonen]]
 
[[Category:Contactpersonen]]
 +
 +
== [Login aanvragen][Request for login] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
== Een login aanvragen ==
+
Alleen aanvragen van [[:Categorie:Eerstelijns|afdelingscontactpersonen]] worden gehonoreerd.  Aanvragen moeten worden gemaild naar postmaster@science.ru.nl
  
<rawHTML>
+
Geef in de mail aan:
<form class='cnczform' method=post action="mailto:postmaster@science.ru.nl?subject=wiki:login%20aanvraag" enctype="text/plain">
 
  
<table>
+
{|
<tr>
+
| De volledige naam van de nieuwe medewerker of student.|-
<td><label for="aanvrager">Naam aanvrager</label></td>
+
| Het U- of S-nummer.
<td><input name="aanvrager" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
+
|-
</tr><tr>
+
| De naam van de afdeling.
<td><label for="afdeling">Afdeling</label></td>
+
|-
<td><input name="afdeling" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
+
| De einddatum (indien van toepassing).
</tr><tr>
+
|-
<td> </td>
+
| Optioneel een suggestie voor de nieuwe loginnaam.
<td><INPUT TYPE="radio" NAME="soort" VALUE="MEDEWERKER" CHECKED>medewerker
+
|-
<INPUT TYPE="radio" NAME="soort" VALUE="STUDENT">student</td>
+
| Optioneel een suggestie voor het nieuwe mail-adres.
</tr>
+
|-
<tr>
+
| Optioneel de printbudget-groep(en) waar de nieuwe login toe moet behoren.
<td><label for="pnummer">Personeelsnummer/studentnummer (indien bekend)</label></td>
+
|-
<td><INPUT NAME="pnummer" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
+
| Optioneel de netwerk-disk(s) waartoe de nieuwe login toegang moet krijgen.
</tr>
+
|-
<tr>
+
| Optioneel Unix-groepen (rechten) waartoe de nieuwe login moet behoren.
<td><label for="login">Voorstel loginnaam</label> </td>
+
|}
<td><INPUT NAME="login" SIZE=8 MAXLENGTH=8></td>
 
</tr><tr>
 
<td><label for="naam">Volledige naam</label></td>
 
<td><INPUT NAME="naam" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td><label for="budget">printerbudget groep</label></td>
 
<td><INPUT NAME="budget" SIZE=20 MAXLENGTH=20></td>
 
</tr><tr>
 
<td colspan=2>Als het om een tijdelijk login gaat (korter dan 1 jaar), tot wanneer
 
moet de login dan in elk geval blijven bestaan?
 
</tr><tr>
 
<td><label for="einddatum">Einddatum</label></td>
 
<td><INPUT NAME="einddatum" SIZE=20 MAXLENGTH=20></td>
 
</tr>
 
</table>
 
<INPUT TYPE="submit" name='submit' VALUE="email voorbereiden">
 
<INPUT TYPE="reset" VALUE="wissen">
 
</form>
 
</rawHTML>
 
  
Alleen [[:Categorie:Eerstelijns|afdelingscontactpersonen]] kunnen nieuwe logins aanvragen.
+
De nieuwe login krijgt hetzelfde wachtwoord als de aanvrager.  Zo kan de aanvragen voor de nieuwe medewerker of student inloggen in
 +
[https://dhz.science.ru.nl/ DHZ] (Doe Het Zelf) zodat deze zelf zijn of haar wachtwoord kan kiezen.
  
Omdat het in principe niet mogelijk is om te verifiëren of degene die via een WWW formulier zoals dit een mailtje stuurt ook daadwerkelijk is wie hij of zij beweert te zijn, zal een aanvraag via dit formulier altijd eerst gecontroleerd worden en dus langer duren. De snelste manier om een login aan te vragen is daarom rechtstreeks een mailtje te sturen naar postmaster@@science.ru.nl. Dit formulier kan hierbij als voorbeeld worden gebruikt.
+
Het wachtwoord op een (nieuw) U-nummer kan door C&CZ worden gereset (neem ter identificatie de personeelspas of een geldig ID mee).
 +
Voor het resetten van het wachtwoord bij een S-nummer dient de student zich te wenden tot de Dienst Studentenzaken.
  
De telefonie-contactpersoon van de afdeling kan zelf [[telefonie_mutaties_|telefoongids-mutaties]] doorvoeren.  
+
De telefooncontactpersoon van de afdeling registreert naam, mail-adres, kamer- en telefoonnummer in RBS en de FNWI online telefoongids via [https://telmut.science.ru.nl/]
 +
 
 +
Rechten op Oracle en andere concern-applicaties moeten door de afdeling zelf worden aangevraagd bij de betreffende beheerder.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
[en]
 +
Only the [[:Categorie:Eerstelijns|department contact]] may request new logins.  Please send your request to postmaster@science.ru.nl.
  
[en]
+
The following data are necessary to create a new login:
== Request for login ==
+
 
 +
{|
 +
| The full name of the new colleague or student.
 +
|-
 +
| The U- or S-number.
 +
|-
 +
| The name of the department.
 +
|-
 +
| The end date (if applicable).
 +
|-
 +
| Optionally a suggestion for the new login name.
 +
|-
 +
| Optionally a suggestion for the new mail address.
 +
|-
 +
| Optionally the printbudget groups the new login must be a member of.
 +
|-
 +
| Optionally the network share(s) the new login must have access to.
 +
|-
 +
| Optionally the Unix group(s) (rights) the new login must be a member of.
 +
|}
  
<rawHTML>
+
Initially the new login will have the same password as the requester.  This way the requester can login into [https://dhz.science.ru.nl/ DHZ] (Do It Yourself) for the new colleague or student after which he or she can choose their own password.
<form class='cnczform' method=post action="mailto:postmaster@science.ru.nl?subject=wiki:login%20aanvraag" enctype="text/plain">
 
<table>
 
<tr>
 
<td><label for="aanvrager">Name requestor</label></td>
 
<td><input name="aanvrager" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
 
</tr><tr>
 
<td><label for="afdeling">Department</label></td>
 
<td><input name="afdeling" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
 
</tr><tr>
 
<td> </td>
 
<td><INPUT TYPE="radio" NAME="soort" VALUE="MEDEWERKER" CHECKED>staff
 
<INPUT TYPE="radio" NAME="soort" VALUE="STUDENT">student</td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td><label for="pnummer">Staff number/student number (if known)</label></td>
 
<td><INPUT NAME="pnummer" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td><label for="login">Suggestion for login name</label> </td>
 
<td><INPUT NAME="login" SIZE=8 MAXLENGTH=8></td>
 
</tr><tr>
 
<td><label for="naam">Name in full</label></td>
 
<td><INPUT NAME="naam" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td><label for="budget">printer budget group</label></td>
 
<td><INPUT NAME="budget" SIZE=20 MAXLENGTH=20></td>
 
</tr><tr>
 
<td colspan=2>In case this concerns a temporary login (shorter than 1 year): until which date must the login exist?
 
</tr><tr>
 
<td><label for="einddatum">End date</label></td>
 
<td><INPUT NAME="einddatum" SIZE=20 MAXLENGTH=20></td>
 
</tr>
 
</table>
 
<INPUT TYPE="submit" name='submit' VALUE="prepare email">
 
<INPUT TYPE="reset" VALUE="erase">
 
</form>
 
</rawHTML>
 
  
Only the [[:Categorie:Eerstelijns|department contact]] may request new logins.  
+
The password for a (new) U-account can be reset by C&CZ (you need to bring your personel pass or valid ID for identification).
 +
To reset the password of their S-accounts students should turn to the Dienst Studentenzaken.
  
In principle, it is not possible to verify whether a person is the person he/she claims to be, in the case he/she sends a mail via a WWW form like this one. Hence, a request via this form will always be checked before it is executed and will, therefore, take longer. The quickest way to request a new login is, therefore: send a mail directly to  postmaster@@science.ru.nl. This form may be used as an example.
+
The telephone contact person of a department will register the name, mail address, room, and phone number into RBS and the FNWI online phone directory via [https://telmut.science.ru.nl/]
  
The departmental telephone contact person can make all relevant [[telefonie_mutaties_|telephone guide changes]] him/herself.
+
Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.
 
[/en]
 
[/en]

Revision as of 17:09, 9 May 2011


Request for login

Only the department contact may request new logins. Please send your request to

The following data are necessary to create a new login:

The full name of the new colleague or student.
The U- or S-number.
The name of the department.
The end date (if applicable).
Optionally a suggestion for the new login name.
Optionally a suggestion for the new mail address.
Optionally the printbudget groups the new login must be a member of.
Optionally the network share(s) the new login must have access to.
Optionally the Unix group(s) (rights) the new login must be a member of.

Initially the new login will have the same password as the requester. This way the requester can login into DHZ (Do It Yourself) for the new colleague or student after which he or she can choose their own password.

The password for a (new) U-account can be reset by C&CZ (you need to bring your personel pass or valid ID for identification). To reset the password of their S-accounts students should turn to the Dienst Studentenzaken.

The telephone contact person of a department will register the name, mail address, room, and phone number into RBS and the FNWI online phone directory via [2]

Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.