Difference between revisions of "Login aanvragen"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(14 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 4: Line 4:
  
 
[nl]
 
[nl]
Aanvragen moeten worden gemaild naar '''postmaster@@science.ru.nl'''. Voor logins voor medewerkers of studenten worden alleen aanvragen van [[:Categorie:Eerstelijns|afdelingscontactpersonen]] gehonoreerd.   
+
Aanvragen moeten worden gemaild naar '''postmaster@science.ru.nl'''. Voor logins voor medewerkers of studenten worden alleen aanvragen van [[:Categorie:Eerstelijns|afdelingscontactpersonen]] gehonoreerd.   
  
 
Geef in de mail aan:
 
Geef in de mail aan:
 +
* een suggestie voor de nieuwe '''loginnaam''', bijv ''ajakobsen'' of ''pieterb'' of ''<achternaam>'' ''<voornaam>''
 +
* een suggestie voor het nieuwe '''mail-adres''' (typisch ''initialen''.''achternaam''@science.ru.nl)
 +
* de '''volledige naam''' van de nieuwe medewerker of student
 +
* het '''U- of S-nummer''' indien bekend of van toepassing, dit is nodig voor bijv. printen.
 +
* '''uw loginnaam''' voor de contactpersoon van deze login, die bepaalt of de login mag blijven bestaan.
 +
* optioneel een prive mailadres waar een initieel wachtwoord naar toe moet worden gestuurd. In deze mail staan instructies voor het instellen van een nieuw wachtwoord, maar geen vermelding van de loginnaam.
  
* De volledige naam van de nieuwe medewerker of student.
+
Optioneel kan worden aangegeven:
* Het U- of S-nummer.
+
* de controledatum (jjjj-mm-dd). Na het verstrijken van deze datum krijg je eem mail met de vraag of het account opgeruimd of verlengd moet worden. (Standaard 1 jaar)
* De naam van de afdeling.
+
* toegang tot een rekencluster
* De controledatum (jjjj-mm-dd). Na het verstrijken van deze datum krijg je eem mail met de vraag of het account opgeruimd of verlengd moet worden.
+
* de printbudget-groep(en) waar de nieuwe login toe moet behoren (voor posterprinten en 3d printen)
* Optioneel een suggestie voor de nieuwe loginnaam.
+
* unix-groepen (rechten) waartoe de nieuwe login moet behoren
* Optioneel een suggestie voor het nieuwe mail-adres (typisch ''naam''@science.ru.nl).
 
* Optioneel de printbudget-groep(en) waar de nieuwe login toe moet behoren.
 
* Optioneel de netwerk-disk(s) waartoe de nieuwe login toegang moet krijgen.
 
* Optioneel Unix-groepen (rechten) waartoe de nieuwe login moet behoren.
 
  
 
De nieuwe login krijgt hetzelfde wachtwoord als de aanvrager.  Zo kan de aanvragen voor de nieuwe medewerker of student inloggen in  
 
De nieuwe login krijgt hetzelfde wachtwoord als de aanvrager.  Zo kan de aanvragen voor de nieuwe medewerker of student inloggen in  
Line 29: Line 31:
 
Rechten op Oracle en andere concern-applicaties moeten door de afdeling zelf worden aangevraagd bij de betreffende beheerder.
 
Rechten op Oracle en andere concern-applicaties moeten door de afdeling zelf worden aangevraagd bij de betreffende beheerder.
  
Als er een mailbox op de exchange server ([http://www.ru.nl/isc ISC]) nodig is (typisch van de vorm ''naam''@fnwi.ru.nl) dan moet dat bij de aanvraag opgegeven worden.  C&CZ coordineert deze aanvraag richting het [http://www.ru.nl/isc ISC].
+
Als er een mailbox op de exchange server ([http://www.ru.nl/isc ISC]) nodig is (typisch van de vorm ''naam''@ru.nl) dan moet dat bij de aanvraag opgegeven worden.  C&CZ coordineert deze aanvraag richting het [http://www.ru.nl/isc ISC].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
Please send your request to '''postmaster@@science.ru.nl'''. For logins for new employees or students, only the [[:Categorie:Eerstelijns|department contact]] may request new logins.   
+
Please send your request to '''postmaster@science.ru.nl'''. For logins for new employees or students, only the [[:Categorie:Eerstelijns|department contact]] may request new logins.   
  
 
The following data are necessary to create a new login:
 
The following data are necessary to create a new login:
 +
* a suggestion for the new '''login name''' e.g. ''jcove'' or ''katew'' or ''<surname>'' or ''<firstname>''
 +
* a suggestion for the new '''mail address''' (typically ''initial''.''surname''@science.ru.nl)
 +
* The '''full name''' of the new colleague or student
 +
* The '''U- or S-number''' if known/applicable, needed for printing
 +
* '''Your login name''', the contactperson for this account, determines if the account is still needed.
 +
* Optionally, a private mail addres to which we can send an initial password. This mail also contains instructions how to set a new password, but it does not contain the loginname.
  
* The full name of the new colleague or student.
+
Optionally you can specify:
* The U- or S-number.
+
* The check date (yyyy-mm-dd). After this date, C&CZ will send you an email asking you whether the login should be removed or kept for a certain period. (One year by default)
* The name of the department.
+
* the printbudget groups the new login must be a member of. Used for poster-printing or 3d prints.
* The check date (yyyy-mm-dd). After this date, C&CZ will send you an email asking you whether the login should be removed or kept for a certain period.
+
* the Unix group(s) (rights) the new login must be a member of.
* Optionally a suggestion for the new login name.
 
* Optionally a suggestion for the new mail address (typically ''name''@science.ru.nl).
 
* Optionally the printbudget groups the new login must be a member of.
 
* Optionally the network share(s) the new login must have access to.
 
* Optionally the Unix group(s) (rights) the new login must be a member of.
 
  
 
Initially the new login will have the same password as the requester.  This way the requester can login into [https://dhz.science.ru.nl/ DHZ] (Do It Yourself) for the new colleague or student after which he or she can choose their own password. Usually department contact persons are also the owner of the printbudget and Unix group(s) of the department so they can manage these groups via DHZ.
 
Initially the new login will have the same password as the requester.  This way the requester can login into [https://dhz.science.ru.nl/ DHZ] (Do It Yourself) for the new colleague or student after which he or she can choose their own password. Usually department contact persons are also the owner of the printbudget and Unix group(s) of the department so they can manage these groups via DHZ.
Line 55: Line 58:
 
Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.
 
Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.
  
If a mailbox on the Exchange server (typically ''name''@fnwi.ru.nl) is desired this must be specified in the request as well.  C&CZ will coordinate this request towards the [http://www.ru.nl/isc ISC].
+
If a mailbox on the Exchange server (typically ''name''@ru.nl) is desired this must be specified in the request as well.  C&CZ will coordinate this request towards the [http://www.ru.nl/isc ISC].
 
[/en]
 
[/en]

Latest revision as of 11:22, 16 October 2020


Login aanvragen

Aanvragen moeten worden gemaild naar . Voor logins voor medewerkers of studenten worden alleen aanvragen van afdelingscontactpersonen gehonoreerd.

Geef in de mail aan:

  • een suggestie voor de nieuwe loginnaam, bijv ajakobsen of pieterb of <achternaam> <voornaam>
  • een suggestie voor het nieuwe mail-adres (typisch initialen.achternaam@science.ru.nl)
  • de volledige naam van de nieuwe medewerker of student
  • het U- of S-nummer indien bekend of van toepassing, dit is nodig voor bijv. printen.
  • uw loginnaam voor de contactpersoon van deze login, die bepaalt of de login mag blijven bestaan.
  • optioneel een prive mailadres waar een initieel wachtwoord naar toe moet worden gestuurd. In deze mail staan instructies voor het instellen van een nieuw wachtwoord, maar geen vermelding van de loginnaam.

Optioneel kan worden aangegeven:

  • de controledatum (jjjj-mm-dd). Na het verstrijken van deze datum krijg je eem mail met de vraag of het account opgeruimd of verlengd moet worden. (Standaard 1 jaar)
  • toegang tot een rekencluster
  • de printbudget-groep(en) waar de nieuwe login toe moet behoren (voor posterprinten en 3d printen)
  • unix-groepen (rechten) waartoe de nieuwe login moet behoren

De nieuwe login krijgt hetzelfde wachtwoord als de aanvrager. Zo kan de aanvragen voor de nieuwe medewerker of student inloggen in DHZ (Doe Het Zelf) zodat deze zelf zijn of haar wachtwoord kan kiezen. Afdelingscontactpersonen zijn in de regel eigenaar van de printbudget-groep(en) en Unix-groep(en) van de afdeling en kunnen in DHZ de groepen inzien en wijzigen.

Het wachtwoord op een (nieuw) U-nummer kan door C&CZ worden gereset (neem ter identificatie de personeelspas of een geldig ID mee). Voor het resetten van het wachtwoord bij een S-nummer dient de student zich te wenden tot de Dienst Studentenzaken.

De telefooncontactpersoon van de afdeling registreert naam, mail-adres, kamer- en telefoonnummer in RBS en de FNWI online telefoongids via https://telmut.science.ru.nl/

Rechten op Oracle en andere concern-applicaties moeten door de afdeling zelf worden aangevraagd bij de betreffende beheerder.

Als er een mailbox op de exchange server (ISC) nodig is (typisch van de vorm naam@ru.nl) dan moet dat bij de aanvraag opgegeven worden. C&CZ coordineert deze aanvraag richting het ISC.