Difference between revisions of "Login aanvragen"

From Cncz
Jump to: navigation, search
 
(24 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Contactpersonen]]
 +
 +
== [Login aanvragen][Request for login] ==
 +
 
[nl]
 
[nl]
== Een login aanvragen ==
+
Aanvragen moeten worden gemaild naar '''postmaster@science.ru.nl'''. Voor logins voor medewerkers of studenten worden alleen aanvragen van [[:Categorie:Eerstelijns|afdelingscontactpersonen]] gehonoreerd. 
 +
 
 +
Geef in de mail aan:
 +
* een suggestie voor de nieuwe '''loginnaam'''
 +
* een suggestie voor het nieuwe '''mail-adres''' (typisch ''naam''@science.ru.nl)
 +
* de '''volledige naam''' van de nieuwe medewerker of student
 +
* het '''U- of S-nummer''' indien bekend of van toepassing
 +
* '''uw loginnaam'''
 +
 
 +
 
 +
Optioneel kan worden aangegeven:
 +
* de controledatum (jjjj-mm-dd). Na het verstrijken van deze datum krijg je eem mail met de vraag of het account opgeruimd of verlengd moet worden. (Standaard 1 jaar)
 +
* toegang tot een rekencluster
 +
* de printbudget-groep(en) waar de nieuwe login toe moet behoren
 +
* unix-groepen (rechten) waartoe de nieuwe login moet behoren
  
<rawHTML>
+
De nieuwe login krijgt hetzelfde wachtwoord als de aanvrager.  Zo kan de aanvragen voor de nieuwe medewerker of student inloggen in
<form class='cnczform' method=post action="mailto:postmaster@science.ru.nl?subject=wiki:login%20aanvraag" enctype="text/plain">
+
[https://dhz.science.ru.nl/ DHZ] (Doe Het Zelf) zodat deze zelf zijn of haar wachtwoord kan kiezen.  Afdelingscontactpersonen zijn in
 +
de regel eigenaar van de printbudget-groep(en) en Unix-groep(en) van de afdeling en kunnen in DHZ de groepen inzien en wijzigen.
  
<table>
+
Het wachtwoord op een (nieuw) U-nummer kan door C&CZ worden gereset (neem ter identificatie de personeelspas of een geldig ID mee).
<tr>
+
Voor het resetten van het wachtwoord bij een S-nummer dient de student zich te wenden tot de Dienst Studentenzaken.
<td><label for="aanvrager">Naam aanvrager</label></td>
 
<td><input name="aanvrager" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
 
</tr><tr>
 
<td><label for="afdeling">Afdeling</label></td>
 
<td><input name="afdeling" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
 
</tr><tr>
 
<td> </td>
 
<td><INPUT TYPE="radio" NAME="soort" VALUE="MEDEWERKER" CHECKED>medewerker
 
<INPUT TYPE="radio" NAME="soort" VALUE="STUDENT">student</td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td><label for="pnummer">Personeelsnummer/studentnummer (indien bekend)</label></td>
 
<td><INPUT NAME="pnummer" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td><label for="login">Voorstel loginnaam</label> </td>
 
<td><INPUT NAME="login" SIZE=8 MAXLENGTH=8></td>
 
</tr><tr>
 
<td><label for="naam">Volledige naam</label></td>
 
<td><INPUT NAME="naam" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td><label for="budget">printerbudget groep</label></td>
 
<td><INPUT NAME="budget" SIZE=20 MAXLENGTH=20></td>
 
</tr><tr>
 
<td colspan=2>Als het om een tijdelijk login gaat (korter dan 1 jaar), tot wanneer
 
moet de login dan in elk geval blijven bestaan?
 
</tr><tr>
 
<td><label for="einddatum">Einddatum</label></td>
 
<td><INPUT NAME="einddatum" SIZE=20 MAXLENGTH=20></td>
 
</tr>
 
</table>
 
<INPUT TYPE="submit" name='submit' VALUE="email voorbereiden">
 
<INPUT TYPE="reset" VALUE="wissen">
 
</form>
 
</rawHTML>
 
  
Alleen [[:Categorie:Eerstelijns|eerstelijnsondersteuners]] kunnen nieuwe logins aanvragen.
+
De telefooncontactpersoon van de afdeling registreert naam, mail-adres, kamer- en telefoonnummer in RBS en de FNWI online telefoongids via [https://telmut.science.ru.nl/ https://telmut.science.ru.nl/]
  
Omdat het in principe niet mogelijk is om te verifiëren of degene die via een WWW formulier zoals dit een mailtje stuurt ook daadwerkelijk is wie hij of zij beweert te zijn, zal een aanvraag via dit formulier altijd eerst gecontroleerd worden en dus langer duren. De snelste manier om een login aan te vragen is daarom rechtstreeks een mailtje te sturen naar postmaster@@science.ru.nl. Dit formulier kan hierbij als voorbeeld worden gebruikt.
+
Rechten op Oracle en andere concern-applicaties moeten door de afdeling zelf worden aangevraagd bij de betreffende beheerder.
  
Denk ook aan het doorgeven van mutaties die voor de [[telefonie_mutaties_|'''telefoongids''']] van belang zijn!
+
Als er een mailbox op de exchange server ([http://www.ru.nl/isc ISC]) nodig is (typisch van de vorm ''naam''@fnwi.ru.nl) dan moet dat bij de aanvraag opgegeven worden.  C&CZ coordineert deze aanvraag richting het [http://www.ru.nl/isc ISC].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
== Request for login ==
+
Please send your request to '''postmaster@science.ru.nl'''. For logins for new employees or students, only the [[:Categorie:Eerstelijns|department contact]] may request new logins. 
  
<rawHTML>
+
The following data are necessary to create a new login:
<form class='cnczform' method=post action="mailto:postmaster@science.ru.nl?subject=wiki:login%20aanvraag" enctype="text/plain">
+
* a suggestion for the new '''login name'''
<table>
+
* a suggestion for the new '''mail address''' (typically ''name''@science.ru.nl)
<tr>
+
* The '''full name''' of the new colleague or student
<td><label for="aanvrager">Name requestor</label></td>
+
* The '''U- or S-number''' if known/applicable
<td><input name="aanvrager" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
+
* '''Your login name'''
</tr><tr>
 
<td><label for="afdeling">Department</label></td>
 
<td><input name="afdeling" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
 
</tr><tr>
 
<td> </td>
 
<td><INPUT TYPE="radio" NAME="soort" VALUE="MEDEWERKER" CHECKED>staff
 
<INPUT TYPE="radio" NAME="soort" VALUE="STUDENT">student</td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td><label for="pnummer">Staff number/student number (if known)</label></td>
 
<td><INPUT NAME="pnummer" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td><label for="login">Suggestion for login name</label> </td>
 
<td><INPUT NAME="login" SIZE=8 MAXLENGTH=8></td>
 
</tr><tr>
 
<td><label for="naam">Name in full</label></td>
 
<td><INPUT NAME="naam" SIZE=30 MAXLENGTH=40></td>
 
</tr>
 
<tr>
 
<td><label for="budget">printer budget group</label></td>
 
<td><INPUT NAME="budget" SIZE=20 MAXLENGTH=20></td>
 
</tr><tr>
 
<td colspan=2>In case this concerns a temporary login (shorter than 1 year): untill which date must the login exist?
 
</tr><tr>
 
<td><label for="einddatum">End date</label></td>
 
<td><INPUT NAME="einddatum" SIZE=20 MAXLENGTH=20></td>
 
</tr>
 
</table>
 
<INPUT TYPE="submit" name='submit' VALUE="prepare email">
 
<INPUT TYPE="reset" VALUE="erase">
 
</form>
 
</rawHTML>
 
  
Only [[:Categorie:Eerstelijns|first line support persons]] may request new logins.
 
  
In principle, it is not possible to verify whether a person is the person he/she claims to be, in the case he/she sends a mail via a WWW form like this one. Hence, a request via this form will always be checked before it is executed and will, therefore, take longer. The quickest way to request a new login is, therefore: send a mail directly to  postmaster@@science.ru.nl. This form may be used as an example.
+
Optionally you can specify:
 +
* The check date (yyyy-mm-dd). After this date, C&CZ will send you an email asking you whether the login should be removed or kept for a certain period. (One year by default)
 +
* the printbudget groups the new login must be a member of.
 +
* the Unix group(s) (rights) the new login must be a member of.
  
Remember to pass on the changes which are relevant for the  [[telefonie_mutaties_|'''telephone guide''']]!
+
Initially the new login will have the same password as the requester. This way the requester can login into [https://dhz.science.ru.nl/ DHZ] (Do It Yourself) for the new colleague or student after which he or she can choose their own password. Usually department contact persons are also the owner of the printbudget and Unix group(s) of the department so they can manage these groups via DHZ.
[/en]
 
  
 +
The password for a (new) U-account can be reset by C&CZ (you need to bring your personel pass or valid ID for identification).
 +
To reset the password of their S-accounts students should turn to the Dienst Studentenzaken.
  
 +
The telephone contact person of a department will register the name, mail address, room, and phone number into RBS and the FNWI online phone directory via [https://telmut.science.ru.nl/ https://telmut.science.ru.nl/]
  
 +
Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.
  
[[Category:Eerstelijns]]
+
If a mailbox on the Exchange server (typically ''name''@fnwi.ru.nl) is desired this must be specified in the request as well.  C&CZ will coordinate this request towards the [http://www.ru.nl/isc ISC].
 +
[/en]

Revision as of 12:23, 12 April 2019


Request for login

Please send your request to . For logins for new employees or students, only the department contact may request new logins.

The following data are necessary to create a new login:

  • a suggestion for the new login name
  • a suggestion for the new mail address (typically name@science.ru.nl)
  • The full name of the new colleague or student
  • The U- or S-number if known/applicable
  • Your login name


Optionally you can specify:

  • The check date (yyyy-mm-dd). After this date, C&CZ will send you an email asking you whether the login should be removed or kept for a certain period. (One year by default)
  • the printbudget groups the new login must be a member of.
  • the Unix group(s) (rights) the new login must be a member of.

Initially the new login will have the same password as the requester. This way the requester can login into DHZ (Do It Yourself) for the new colleague or student after which he or she can choose their own password. Usually department contact persons are also the owner of the printbudget and Unix group(s) of the department so they can manage these groups via DHZ.

The password for a (new) U-account can be reset by C&CZ (you need to bring your personel pass or valid ID for identification). To reset the password of their S-accounts students should turn to the Dienst Studentenzaken.

The telephone contact person of a department will register the name, mail address, room, and phone number into RBS and the FNWI online phone directory via https://telmut.science.ru.nl/

Access rights for Oracle and other concern application must be requested from the RU application owner by the department itself.

If a mailbox on the Exchange server (typically name@fnwi.ru.nl) is desired this must be specified in the request as well. C&CZ will coordinate this request towards the ISC.