Difference between revisions of "Categorie:Telefonie"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
 
(32 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
[nl]
 
[nl]
De C&CZ sectie [[Overcncz_wieiswie_telefonie|Telefoonbeheer]] is uw aanspreekpunt voor veel zaken die met telefonie(spraakcommunicatie) te maken hebben, zoals groepsschakelingen, voicemail, verhelpen van storingen aan de centrale, de telefoonlijnen en de digitale en analoge toestellen welke door telefoonbeheer geleverd worden, abonnementen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen. C&CZ Telefoonbeheer houdt zich niet langer bezig met de levering van [http://wiki.science.ru.nl/cncz/GSM_/_FAX_/_DECT GSM/mobiele telefonie, DECT-toestellen en  faxen].
+
De [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/ict-ondersteuning/ict-helpdesk/ ILS ICT-helpdesk] [[Image:telephone.gif|telefoon]] +31 24 36 22222, icthelpdesk@ru.nl is uw aanspreekpunt voor alle zaken die met telefonie (spraakcommunicatie) te maken hebben. U kunt denken aan groepsschakelingen, voicemail, verhelpen van storingen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
C&CZ section [[Overcncz_wieiswie_telefonie|Telephony management]] is your first contact for all kind of telephony (speech communication) matters, like group arrangements, voicemail, repairing the PABX (telephony switch), the phone lines and the digital or analog phones that are supplied by telephony management, subscriptions, moving of connections and new connections. C&CZ Telephony management does no longer deal with [http://wiki.science.ru.nl/cncz/GSM_/_FAX_/_DECT mobile telephony, DECT phones and faxes].
+
The [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/ict-support/  ILS ICT Helpdesk] [[Image:telephone.gif|telephone]] +31 24 36 22222, icthelpdesk@ru.nl
 +
is your contact for all kind of telephony (speech communication) matters. Examples are group arrangements, voicemail, moving of connections and new connections.  
 
[/en]
 
[/en]
  
== [Storingen][Disruptions] ==
+
== [IP Telefonie (IPT)][IP Telephony (IPT)] ==
[nl]
 
Storingen kunt u aanmelden via de ISC website of het mailadres ICThelpdesk@ru.nl[/nl]
 
[en]
 
Disruptions can be reported through the ISC website or the mail address ICThelpdesk@ru.nl
 
[/en]
 
 
 
== [Nieuwe telefonie][New Telephony] ==
 
 
 
=== [IP Telefonie (IPT)][IP Telephony (IPT)] ===
 
 
 
[nl]
 
Het ISC heeft een nieuwe telefooncentrale ingericht op basis van IP Telefonie. Dat is een techniek waarbij telefoontoestellen met de centrale zijn verbonden via het data-netwerk. Hiertoe zijn alle vaste telefoontoestellen op de campus vervangen door een IPT toestel.
 
[/nl]
 
[en]
 
The telephone exchange of the SKU has been replaced. A new telephone exchange based on IP Telephony has been installed. This is a technique where the telephones are connected to the telephone exchange via the data network. Therefore all fixed phones on campus are replaced by an IPT device.
 
[/en]
 
 
 
=== [Vodafone Wireless Office (VWO)][Vodafone Wireless Office (VWO)] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
De SKU heeft een contract met Vodafone afgesloten voor het gebruik van de [http://www.telewiki.nl/Wireless_Office_%28Vodafone%29 Vodafone Wireless Office] mobiele bedrijfstelefonie.  
+
De RU heeft een telefooncentrale op basis van IP Telefonie. Dat is een techniek waarbij telefoontoestellen met de centrale zijn verbonden via het data-netwerk. Alle vaste telefoontoestellen op de campus, op de groene noodtoestellen, DECT telefoons en faxen na, zijn IPT-toestellen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The SKU has entered into a contract with Vodafone for use of the [http://www.telewiki.nl/Wireless_Office_%28Vodafone%29 Vodafone Wireless Office] mobile telephony.
+
RU phones are IP Telephony based. This is a technique where the telephones are connected to the telephone exchange via the data network. Therefore all fixed phones on campus, except for the green emergency phones, some DECT phones and some faxes are IPT devices.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Keuze][Choice] ===
+
== [Vodafone Wireless Office (VWO)][Vodafone Wireless Office (VWO)] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
VWO en IPT zijn dus alternatieve telefonie-oplossingen voor medewerkers. De afdelingen kiezen zelf per medewerker/toestel/locatie voor IPT en/of VWO. Dit is een geschikt moment voor afdelingen om hun telefoniebehoefte te bezien en evt. te herzien. Op de [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU] is uitgebreide informatie beschikbaar over IPT en VWO: functionaliteit, kosten, handleidingen, enz. Via de FNWI telefoon-contactpersonen van de afdelingen begeleidt C&CZ de afdelingen met de keuze. De migratie naar IPT en de mogelijke instellingen daarbij worden begeleid door C&CZ. Aanvragen voor VWO lopen RU-breed via het [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ISC], die ook verantwoordelijk is voor de ondersteuning.
+
De SKU heeft een contract met Vodafone afgesloten voor het gebruik van de Vodafone Wireless Office mobiele bedrijfstelefonie.  
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
VWO and IPT are alternative telephony solutions for employees. Departments choose per employee/device/location for IPT and/or VWO. This is a suitable moment for departments to review their telephony needs and to reorganize if necessary. On the [http://www.ru.nl/telefonie RU telephony website] extensive information about IPT and VWO is available: costs, functionality, manuals, etc. Through the FNWI telephony contact persons of the various departments, C&CZ will assist the departments with their choice. The migration to IPT and the possible settings are guided by C&CZ. Applications for VWO are handled by the [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ISC] who will also provide support.
+
The SKU has entered into a contract with Vodafone for use of the Vodafone Wireless Office mobile telephony.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Uitrol][Roll Out] ===
+
== [Keuze][Choice] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
IPT is volledig uitgerold. VWO is als dienst beschikbaar. Abonnementen en toestellen kunnen via het [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ISC] worden aangevraagd.
+
VWO en IPT zijn dus alternatieve telefonie-oplossingen voor medewerkers. De afdelingen kiezen zelf per medewerker/toestel/locatie voor IPT en/of VWO. Op de [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU] is uitgebreide informatie beschikbaar over IPT en VWO: functionaliteit, kosten, handleidingen, enz. FNWI afdelingen hebben een eigen telefooncontactpersoon op de afdeling. Aanvragen voor VWO lopen RU-breed via [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ILS], die ook verantwoordelijk is voor de ondersteuning.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
IPT is rolled out entirely. The VWO service is available. Departments can contact the [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ISC] for subscriptions, devices, and support.
+
VWO and IPT are alternative telephony solutions for employees. Departments choose per employee/device/location for IPT and/or VWO. On the [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/telephones/ RU telephony website] extensive information about IPT and VWO is available: costs, functionality, manuals, etc. FNWI departments have a telephony contact person within their department. Applications for VWO are handled by [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ILS], who will also provide support.
 
[/en]
 
[/en]
  
== [Huidige situatie][Current situation] ==
+
== [Doorbelasting][Cost] ==
 
 
=== [Doorbelasting][Cost] ===
 
  
 
[nl]
 
[nl]
ISC Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft alle afdelingen via E-mail inzicht in telefoonkosten.
+
ILS Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft alle afdelingen via E-mail inzicht in telefoonkosten.
  
  
Line 65: Line 46:
  
 
[en]
 
[en]
ISC Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed
+
ILS Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed
 
insight in their phone costs via E-mail.
 
insight in their phone costs via E-mail.
  
Line 72: Line 53:
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Mutaties][Changes] ===
+
== [Mutaties][Changes] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Nieuwe aansluitingen, verhuizingen van aansluitingen, mobiele telefoons, aanschaffen en opheffen van abonnementen en het wijzigen van instellingen kunt u aanvragen via de telefooncontactpersoon van uw afdeling. Deze melden op hun beurt via E-mail of de ISC Website de mutaties bij het ISC. Overigens is het niet langer nodig om verhuizingen aan te vragen voor het verplaatsen van de vaste Mitel telefoons. Die werken in ieder voor data (computer, Internet) geactiveerd outlet. Als u een toestel verplaatst zal deze na het opstarten gewoon zijn eigen nummer en instellingen behouden.
+
Nieuwe aansluitingen, verhuizingen van aansluitingen, mobiele telefoons, aanschaffen en opheffen van abonnementen en het wijzigen van instellingen kunt u aanvragen via de telefooncontactpersoon van uw afdeling. Deze melden op hun beurt via E-mail of via de [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/ict-ondersteuning/ict-helpdesk/ ILS ICT-helpdesk] de mutaties bij ILS. Overigens is het meestal niet langer nodig om verhuizingen aan te vragen voor het verplaatsen van de vaste Mitel telefoons. Die werken in ieder voor data (computer, Internet) geactiveerde outlet/aansluiting. Als u een toestel verplaatst, zal deze na het opstarten gewoon zijn eigen nummer en instellingen behouden. De groene noodtoestellen, DECT telefoons en faxen vereisen nog wel een tijdige verhuisaanvraag.
  
 
Door op afdelingsniveau de eigen abonnementen te laten beheren kunt u uw telecomkosten bewaken!
 
Door op afdelingsniveau de eigen abonnementen te laten beheren kunt u uw telecomkosten bewaken!
Line 81: Line 62:
  
 
[en]
 
[en]
New connections , moves, cell phones, purchase and cancelling of subscriptions, removals and changing settings can be requested by the telephony contact person of your department . They can send an e-mail to the ISC or use the ISC website. It's no langer necessary to request moving telephones in advance. All Mitel Phones can be moved and plugged into any outlet that's already activated for data (computer, internet). After connecting the Phone it wil retrieve it's own number and all settings.
+
New connections, moves, cell phones, purchase and cancelling of subscriptions, removals and changing settings can be requested by the telephony contact person of your department. They can send an e-mail to ILS or use [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/ict-support/ict-helpdesk/ ILS ICT-helpdesk]. For Mitel phones it's for most cases no langer necessary to request moving telephones in advance. All Mitel Phones can be moved and plugged into any outlet that's already activated for data (computer, internet). After connecting the phone it wil retrieve its own number and all settings. For (green) Emergency phones, Dect phones and Faxes however a timely request is still neccesary.
 
 
By letting the departments manage their own telephone supbscriptions they can monitor their telecom expenses
 
  
 +
By letting the departments manage their own telephone supbscriptions, they can monitor their telecom expenses.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [Meer informatie][More information] ===
+
== [Meer informatie][More information] ==
 
 
 
[nl]
 
[nl]
* Uitgebreide [[Handleidingen_telefoonapparatuur_en_procedures|procedures en handleidingen]] van de RU Telecomvoorziening kunt u vinden via de website van het ISC: [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU].
+
* Uitgebreide procedures en handleidingen van de RU Telecomvoorziening kunt u vinden via de website van ILS: [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU].
* Zie ook: [[overcncz_wieiswie_netwerk|'''Netwerkbeheer''']]
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* Detailed [[Handleidingen_telefoonapparatuur_en_procedures|procedures and manuals]] are available through the ISC Website: [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU].
+
* Detailed procedures and manuals are available through the ILS Website: [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/telephones/ RU Telephony Website].
* See also: [[overcncz_wieiswie_netwerk |'' 'Network''']]
 
 
[/en]
 
[/en]

Latest revision as of 14:51, 24 June 2022

Introduction

The ILS ICT Helpdesk telephone +31 24 36 22222, is your contact for all kind of telephony (speech communication) matters. Examples are group arrangements, voicemail, moving of connections and new connections.

IP Telephony (IPT)

RU phones are IP Telephony based. This is a technique where the telephones are connected to the telephone exchange via the data network. Therefore all fixed phones on campus, except for the green emergency phones, some DECT phones and some faxes are IPT devices.

Vodafone Wireless Office (VWO)

The SKU has entered into a contract with Vodafone for use of the Vodafone Wireless Office mobile telephony.

Choice

VWO and IPT are alternative telephony solutions for employees. Departments choose per employee/device/location for IPT and/or VWO. On the RU telephony website extensive information about IPT and VWO is available: costs, functionality, manuals, etc. FNWI departments have a telephony contact person within their department. Applications for VWO are handled by ILS, who will also provide support.

Cost

ILS Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed insight in their phone costs via E-mail.


The phone and mail guides of the Science Faculty, Radboud University and RadboudUMC are available online.

Changes

New connections, moves, cell phones, purchase and cancelling of subscriptions, removals and changing settings can be requested by the telephony contact person of your department. They can send an e-mail to ILS or use ILS ICT-helpdesk. For Mitel phones it's for most cases no langer necessary to request moving telephones in advance. All Mitel Phones can be moved and plugged into any outlet that's already activated for data (computer, internet). After connecting the phone it wil retrieve its own number and all settings. For (green) Emergency phones, Dect phones and Faxes however a timely request is still neccesary.

By letting the departments manage their own telephone supbscriptions, they can monitor their telecom expenses.

More information

Pages in category "Telefonie"

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.