Revision history of "Doorgeven van wijzigingen"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:53, 28 June 2007Bertw (talk | contribs). . (1,097 bytes) (+1,097). . (New page: Voor het doorgeven van wijzigingen kunt u contact opnemen met de telefooncontactpersoon van uw afdeling. Denk dan aan wijzigingen als: Opzeggen abonnementen, nieuwe aansluitingen, verhuizi...)