Difference between revisions of "Digitaal toetsen"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(20 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
= [Digitale toetsomgeving][Digital testing environment] =
+
== [RU digitaal toetsen en Chromebooks][RU digital assessment and Chromebooks] ==
 +
[nl]
 +
Om digitaal toetsen op grote schaal aan te kunnen bieden, heeft de RU ca. 1000 [https://en.wikipedia.org/wiki/Chromebook Chromebooks] aangeschaft. Ook is gekozen voor de gebruikersvriendelijke toetssoftware [http://www.cirrusassessment.com/nl/ Cirrus Assessment]. In de toekomst zal de facultaire digitale toetsomgeving (TAO, zie onder) alleen nodig zijn voor toetsen die Cirrus niet aankan. Ook is het draadloze netwerk van het Gymnasion/RSC geschikt gemaakt om dit grote aantal Chromebooks van een goed draadloos netwerk te voorzien. Meer informatie hierover is te vinden op de [https://www.ru.nl/docenten/virtuele-map/onderwijs/toetsen-en-beoordelen/digitaal-toetsen/ RU-pagina over digitaal toetsen].
 +
 
 +
Op Chromebooks kunnen alleen webgebaseerde applicaties worden aangeboden, in een browser. In juni 2018 is succesvol een toets afgenomen bij meer dan 300 studenten Informatica, met gebruik van een Windows-applicatie (een moderne programmeeromgeving) die via [https://aws.amazon.com/appstream2/ Amazon Appstream 2.0] in een apart tabblad van de Safe Exam Browser op deze Chromebooks werkte.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
In order to facilitate large scale digital assessment, the university purchased ca. 1000 [https://en.wikipedia.org/wiki/Chromebook Chromebooks]. For these, [http://www.cirrusassessment.com/ Cirrus Assessment] was chosen as user friendly assessment software. In the future, the faculty digital assessment software (TAO, see below) will only be necessary for assessments that Cirrus can't handle. Also the wireless network in the Gymnasion/RSC was upgraded to give this large number of Chromebooks a good wireless network connection. More information on this cam be found on the [https://www.ru.nl/lecturers/education/assessment-appraisal/digital-assessment/ RU page on digital assessments].
 +
 
 +
Chromebooks only run webbased applications, in a browser. In June 2018, more than 300 students Computing Science were successfully graded in a large scale digital assessment with these Chromebooks using a Windows application (a modern computer program development environment) that ran in a tab of the Safe Exam Browser and was delivered through [https://aws.amazon.com/appstream2/ Amazon Appstream 2.0].
 +
[/en]
 +
 
 +
== [Facultaire digitale toetsomgeving: TAO][Faculty digital testing environment: TAO] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Er is een digitale toetsomgeving beschikbaar, gebaseerd op het open source product [http://www.taotesting.com/ TAO Testing], die voor zowel summatief als formatief toetsen gebruikt kan worden. Hoewel TAO een groot aantal vraagtypes kent, wordt een selectie hiervaan ondersteund door de bij de operationele omgeving van de Faculteit:
+
Er is een digitale toetsomgeving beschikbaar, gebaseerd op het open source product [http://www.taotesting.com/ TAO Testing], die voor zowel summatief als formatief toetsen gebruikt kan worden. Hoewel TAO een groot aantal vraagtypes kent, wordt slechts een selectie hiervan ondersteund bij de operationele omgeving van FNWI:
 
* [https://userguide.taotesting.com/3.2/interactions/extended-text-interaction.html extendedTextInteraction]
 
* [https://userguide.taotesting.com/3.2/interactions/extended-text-interaction.html extendedTextInteraction]
 
* [https://userguide.taotesting.com/3.2/interactions/choice-interaction.html choiceInteraction]
 
* [https://userguide.taotesting.com/3.2/interactions/choice-interaction.html choiceInteraction]
Line 11: Line 23:
  
 
De TAO-omgeving bevat zelf b.v. geen mogelijkheid om wiskundige of chemische formules in te voeren in de antwoorden. Zulke formules kunnen op redelijke schaal wel gebruikt worden in de toetsvragen. Het is wel mogelijk om in TAO computer broncode in te voeren maar alleen in een vrij tekstveld, niet in een vorm die in de buurt komt van de programmeeromgevingen die we tegenwoordig gewend zijn. In dit soort gevallen kan er een programmeeromgeving, naast de browser waarin TAO wordt gebruikt, worden gedraaid. Er zijn toetsen afgenomen waarbij naast de toetssoftware ook Windows Paint, Microsoft Word, [https://clean.cs.ru.nl/Clean Clean] en [http://www.virtualnmr.org Virtual NMR] zijn gebruikt.
 
De TAO-omgeving bevat zelf b.v. geen mogelijkheid om wiskundige of chemische formules in te voeren in de antwoorden. Zulke formules kunnen op redelijke schaal wel gebruikt worden in de toetsvragen. Het is wel mogelijk om in TAO computer broncode in te voeren maar alleen in een vrij tekstveld, niet in een vorm die in de buurt komt van de programmeeromgevingen die we tegenwoordig gewend zijn. In dit soort gevallen kan er een programmeeromgeving, naast de browser waarin TAO wordt gebruikt, worden gedraaid. Er zijn toetsen afgenomen waarbij naast de toetssoftware ook Windows Paint, Microsoft Word, [https://clean.cs.ru.nl/Clean Clean] en [http://www.virtualnmr.org Virtual NMR] zijn gebruikt.
 +
[/nl]
  
De Facultaire toetsomgeving bestaat uit vijf delen, allemaal web-gebaseerd:
+
[en]
 +
We offer a digital testing/assessment environment, based on the open source product [http://www.taotesting.com/ TAO Testing], that can be used for both summative and formative testing. Although TAO supports many question types, only a limited selection is supported in the operational setup at the Faculty of Science:
 +
* [https://userguide.taotesting.com/3.2/interactions/extended-text-interaction.html extendedTextInteraction]
 +
* [https://userguide.taotesting.com/3.2/interactions/choice-interaction.html choiceInteraction]
 +
* [https://userguide.taotesting.com/3.2/interactions/hotspot-interaction.html hotspotInteraction]
 +
* [https://userguide.taotesting.com/3.2/interactions/associate-interaction.html associateInteraction]
 +
* [https://userguide.taotesting.com/3.2/interactions/match-interaction.html matchInteraction]
 +
* [https://userguide.taotesting.com/3.2/interactions/order-interaction.html orderInteraction]
 +
 
 +
In TAO itself, there is no support for entering mathematical or chemical formulae in answers, although formulae can be used in questions. Entering computer source code is possible in a free text field, but not in a manner which resembles the computer program development environments people are used to nowadays. In these cases, a programming environment can used, next to the browser with TAO. Digital tests have been done with Windows Paint, Microsoft Word, [https://clean.cs.ru.nl/Clean Clean] and [http://www.virtualnmr.org Virtual NMR]) next to the test software TAO.
 +
[/en]
 +
 
 +
== [Onderdelen][Parts] ==
 +
 
 +
[nl]
 +
De facultaire toetsomgeving bestaat uit vijf delen, allemaal web-gebaseerd:
 
# Een "database" omgeving waarin docenten vragen kunnen samenstellen en hun verzameling toetsvragen kunnen beheren.
 
# Een "database" omgeving waarin docenten vragen kunnen samenstellen en hun verzameling toetsvragen kunnen beheren.
 
# Een "authoring" omgeving waarin docenten tentamens kunnen samenstellen met de vragen uit de database.
 
# Een "authoring" omgeving waarin docenten tentamens kunnen samenstellen met de vragen uit de database.
# Een "testing" (toets)omgeving waarin tentamens worden afgenomen. The toetsen vinden plaats op de PC's in de [[Terminalkamers|pc ruimtes]] die door C&CZ worden beheerd, met [https://www.safeexambrowser.org/ Safe Exam Browser].
+
# Een "testing" (toets)omgeving waarin tentamens worden afgenomen. The toetsen vinden plaats op de PC's in de [[Terminalkamers|pc onderwijsruimtes]] die door C&CZ worden beheerd, met [https://www.safeexambrowser.org/ Safe Exam Browser].
 
# Een "grading" omgeving waarin de antwoorden kunnen worden beoordeeld.
 
# Een "grading" omgeving waarin de antwoorden kunnen worden beoordeeld.
 
# Een "review" omgeving waarmee deelnemers inzage in de gemaakte toets kunnen krijgen.
 
# Een "review" omgeving waarmee deelnemers inzage in de gemaakte toets kunnen krijgen.
  
Alle deze omgevingen bestaan en zijn operationeel.
+
Al deze omgevingen bestaan en zijn operationeel.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
We offer a digital testing environment, based on the open source product [http://www.taotesting.com/ TAO Testing], that can be used for both summative and formative testing. This testing environment supports only a limited number of question types. In June 2018, a successful digital test was performed with a Windows application (a modern computer program development environment) that ran in a tab of the exam browser and was delivered through [https://aws.amazon.com/appstream2/ Amazon Appstream 2.0]. With this, many limits of TAO Testing can be circumvented. 
+
The environment consists of five parts, all are web-based:
 
 
In TAO itself, there is no support for entering mathematical or chemical formulae in answers, although formulae can be used in questions. Entering computer source code is possible in a free text field, but not in a manner which resembles the computer program development environments people are used to nowadays. So, in general, questions which require free text or multiple choice answers are currently supported in TAO iself. Images can be used in questions and it is possible to let the student make and upload a drawing (using a basic tool available on the desktop such as Windows Paint) as (part of) their answer.
 
 
 
The environment consists of four parts, all of which are web-based.
 
 
# A “database” environment in which lecturers can create and manage their own collection of exam questions and answers.
 
# A “database” environment in which lecturers can create and manage their own collection of exam questions and answers.
 
# An “authoring” environment in which lecturers can create exams from questions from the database.
 
# An “authoring” environment in which lecturers can create exams from questions from the database.
# A “testing” (exam) environment in which tests can be performed. The tests take place on the [[Terminalkamers|computer lab]] PCs managed by C&CZ in a so called Secure Exam Browser environment.
+
# A “testing” (exam) environment in which tests can be performed. The tests take place on the [[Terminalkamers|computer lab]] PCs managed by C&CZ with [https://www.safeexambrowser.org/ Safe Exam Browser].
 
# A “grading” environment in which the answers that were handed in can be reviewed and graded.
 
# A “grading” environment in which the answers that were handed in can be reviewed and graded.
 +
# A "review" environment in which participants can view their graded test.
  
At this moment all four parts of the environment exist and are operational.
+
At this moment, all parts of the environment exist and are operational.
 
[/en]
 
[/en]
  
= [Voor- en nadelen][Advantages and disadvantages] =
+
== [Voor- en nadelen van digitaal toetsen][Advantages and disadvantages of digital assessments] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
Line 63: Line 87:
 
Er zijn ook nadelen:
 
Er zijn ook nadelen:
 
# Digitaal toetsen introduceert nieuwe fraude-risico's. Het kan lastig zijn om deze allemaal uit te sluiten.
 
# Digitaal toetsen introduceert nieuwe fraude-risico's. Het kan lastig zijn om deze allemaal uit te sluiten.
# Digitaal toetsen legt beslag op de beschikbare PC's voor studenten.  Dit probleem neemt toe naarmate het digitaal toetsen toeneemt. De RU heeft daarom in 2017 meer dan 600 Chromebooks aangeschaft voor het afnemen van toetsen in o.a. en sporthal in het Gymnasion.
+
# Digitaal toetsen legt beslag op de beschikbare PC's voor studenten.  Dit probleem neemt toe naarmate het gebruik van digitaal toetsen toeneemt. Zie [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Digitaal_toetsen#RU_digitaal_toetsen_en_Chromebooks Chromebooks].
 
# De PC's in de computerruimtes zijn niet beschermd tegen stroomuitval. Bij een langdurige uitval kan een digitaal tentamen niet doorgaan.
 
# De PC's in de computerruimtes zijn niet beschermd tegen stroomuitval. Bij een langdurige uitval kan een digitaal tentamen niet doorgaan.
 
# Op dit moment is het niet eenvoudig mogelijk om te werken met wiskundige of chemische formules, reactievergelijkingen, diagrammen, of welke andere vorm van input anders dan gewone tekst.
 
# Op dit moment is het niet eenvoudig mogelijk om te werken met wiskundige of chemische formules, reactievergelijkingen, diagrammen, of welke andere vorm van input anders dan gewone tekst.
Line 70: Line 94:
 
There are also disadvantages:
 
There are also disadvantages:
 
# Digital testing introduces new cheating risks. It may be difficult to eliminate all of them.
 
# Digital testing introduces new cheating risks. It may be difficult to eliminate all of them.
# Digital testing places a burden on the available PCs for students. This problem increases as the use of digital testing grows. That's why Radoud University purchased more than 600 Chromebooks to be used for digital tests in e.g. a sports hall in the Gymnasium.
+
# Digital testing places a burden on the available PCs for students. This problem increases as the use of digital testing grows. See [https://wiki.science.ru.nl/cncz/Digitaal_toetsen#RU_digitaal_toetsen_en_Chromebooks Chromebooks].
 
# The PCs in the computer labs are not shielded from a major power outage. If this happens the exam can only be cancelled.
 
# The PCs in the computer labs are not shielded from a major power outage. If this happens the exam can only be cancelled.
 
# The current solution can not easily be used for exam questions where the answer requires the use of mathematical or chemical formulae, reaction equations, diagrams, in general any substantial amount of free format “drawing” by the student.
 
# The current solution can not easily be used for exam questions where the answer requires the use of mathematical or chemical formulae, reaction equations, diagrams, in general any substantial amount of free format “drawing” by the student.
 
[/en]
 
[/en]
  
 +
[[Bestand:lijn.png]]
 
[[Category:Studenten]]
 
[[Category:Studenten]]
 
[[Category:Docenten]]
 
[[Category:Docenten]]
 
[[Category:Onderwijs]]
 
[[Category:Onderwijs]]

Latest revision as of 17:56, 16 August 2019

RU digital assessment and Chromebooks

In order to facilitate large scale digital assessment, the university purchased ca. 1000 Chromebooks. For these, Cirrus Assessment was chosen as user friendly assessment software. In the future, the faculty digital assessment software (TAO, see below) will only be necessary for assessments that Cirrus can't handle. Also the wireless network in the Gymnasion/RSC was upgraded to give this large number of Chromebooks a good wireless network connection. More information on this cam be found on the RU page on digital assessments.

Chromebooks only run webbased applications, in a browser. In June 2018, more than 300 students Computing Science were successfully graded in a large scale digital assessment with these Chromebooks using a Windows application (a modern computer program development environment) that ran in a tab of the Safe Exam Browser and was delivered through Amazon Appstream 2.0.

Faculty digital testing environment: TAO

We offer a digital testing/assessment environment, based on the open source product TAO Testing, that can be used for both summative and formative testing. Although TAO supports many question types, only a limited selection is supported in the operational setup at the Faculty of Science:

In TAO itself, there is no support for entering mathematical or chemical formulae in answers, although formulae can be used in questions. Entering computer source code is possible in a free text field, but not in a manner which resembles the computer program development environments people are used to nowadays. In these cases, a programming environment can used, next to the browser with TAO. Digital tests have been done with Windows Paint, Microsoft Word, Clean and Virtual NMR) next to the test software TAO.

Parts

The environment consists of five parts, all are web-based:

 1. A “database” environment in which lecturers can create and manage their own collection of exam questions and answers.
 2. An “authoring” environment in which lecturers can create exams from questions from the database.
 3. A “testing” (exam) environment in which tests can be performed. The tests take place on the computer lab PCs managed by C&CZ with Safe Exam Browser.
 4. A “grading” environment in which the answers that were handed in can be reviewed and graded.
 5. A "review" environment in which participants can view their graded test.

At this moment, all parts of the environment exist and are operational.

Advantages and disadvantages of digital assessments

The advantages of digital testing are many.

 1. Correcting/grading, especially for large numbers of participants, can be done much faster.
  1. Answers to open questions are typed in, solving the poor handwriting problem.
  2. Automatic grading of multiple-choice questions is possible.
 2. As the database of exam questions grows, it becomes easier for lecturers to create tests.
 3. For most students typing and/or clicking is much easier than writing.
 4. For courses in Computing Science, especially computer programming, the possibility to type and modify code instead of writing code on paper is a major improvement.
 5. Functionality as offered by Versatest (digital microscopy) is only possible in a digital environment (but it has not yet been integrated in TAO Testing).
 6. We have integrated the course survey (Alice) at the end of the digital test which has led to a vast increase of the survey response percentage.

There are also disadvantages:

 1. Digital testing introduces new cheating risks. It may be difficult to eliminate all of them.
 2. Digital testing places a burden on the available PCs for students. This problem increases as the use of digital testing grows. See Chromebooks.
 3. The PCs in the computer labs are not shielded from a major power outage. If this happens the exam can only be cancelled.
 4. The current solution can not easily be used for exam questions where the answer requires the use of mathematical or chemical formulae, reaction equations, diagrams, in general any substantial amount of free format “drawing” by the student.

Lijn.png