Difference between revisions of "Dhz"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(19 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [DHZ: Doe-Het-Zelf selfservice][DIY: Do-It-Yourself selfservice] ==
+
=== [DHZ: Doe-Het-Zelf selfservice voor Science logins][DIY: Do-It-Yourself selfservice for Science logins] ===
 
+
[nl]
 +
Door in te loggen op de [http://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website] kan men de instellingen van de Science login bekijken en de meeste instellingen ook wijzigen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
By logging in on the [http://diy.science.ru.nl Do-It-Yourself website] one can view the settings of the Science login and change most settings.
 +
[/en]
 
[nl]
 
[nl]
Door in te loggen op de [https://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website] kan men de instellingen van de facultaire login bekijken en de
 
meeste instellingen ook wijzigen.
 
 
* Op de hoofdpagina staat o.a. het studentnummer of personeelsnummer, het pad van de eigen homedirectory netwerkschijf en de persoonlijke e-mail adressen.
 
* Op de hoofdpagina staat o.a. het studentnummer of personeelsnummer, het pad van de eigen homedirectory netwerkschijf en de persoonlijke e-mail adressen.
* Door '''wachtwoord''' te kiezen, kan het wachtwoord worden gewijzigd. Het nieuwe wachtwoord moet uit minstens 6 tekens bestaan en dient tenminste 1 teken te bevatten dat geen letter en geen cijfer is. Het wachtwoord wordt o.a. gebruikt voor het aankoppelen van netwerkschijven en netwerkprinters, voor het '''Science''' [[netwerk_draadloos_|draadloze netwerk]], voor het ophalen van e-mail van een mailserver van C&CZ, voor het versturen van authenticated e-mail, voor het aanpassen van de wiki van C&CZ.
+
[/nl]
* Door '''lijsten''' te kiezen, kan men zien tot welke e-mail lijsten men behoort. Alleen lidmaatschap van mailmanlijsten wordt niet getoond. Door een geselecteerde lijst te bekijken, is te zien welke mailadressen er verder in voor komen, wat het spambloknivo van de lijst is en wie de ''eigenaren'' van de lijst zijn (mits er eigenaren zijn). Een eigenaar van een lijst kan mailadressen van de lijst halen en nieuwe toevoegen en zelfs nieuwe eigenaren toevoegen.
+
[en]
 +
* On the main page one can view e.g. the personnel number or student number, the path to the homedirectory network disk and the personal mail addresses.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
* Door '''wachtwoord''' te kiezen, kan het wachtwoord worden gewijzigd. Het nieuwe wachtwoord moet uit minstens 6 tekens bestaan en dient tenminste 1 teken te bevatten dat geen letter en geen cijfer is. Het wachtwoord wordt o.a. gebruikt voor het aankoppelen van netwerkschijven en [[Printers_en_printen_|netwerkprinters]], voor het ''Science'' [[netwerk_draadloos_|draadloze netwerk]], voor het ophalen van e-mail van een mailserver van C&CZ, voor het versturen van [[email_authsmtp_|authenticated smtp]] en voor het [[Wiki_aanpassen_|aanpassen van de wiki]] via de OpenID service.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* By choosing '''password''' one can change the password. The new password has to contain at least 6 characters, at least 1 needs to be a digit and 1 needs to be a character that is neither a letter nor a digit. The password is used for services like attaching network drives or [[Printers_en_printen_|network printers]], for the ''Science'' [[netwerk_draadloos_|wireless network]], for receiving e-mail from a C&CZ mailserver, for sending mail with [[email_authsmtp_|authenticated smtp]] and for the [[Wiki_aanpassen_|editing of the wiki]] through the OpenID service.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
* Door '''lijsten''' te kiezen, kan men zien tot welke e-mail lijsten men behoort. Alleen lidmaatschap van [http://mailman.science.ru.nl/ mailman mailinglists] kan niet worden getoond. Door een geselecteerde lijst te bekijken, is te zien welke mailadressen er verder in voor komen, wat het spambloknivo van de lijst is en wie de ''eigenaren'' van de lijst zijn (mits er eigenaren zijn). Een eigenaar van een lijst kan mailadressen van de lijst halen en nieuwe toevoegen en zelfs nieuwe eigenaren toevoegen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* By choosing '''list''' one can see of which simple email lists one is a member. Membership of [http://mailman.science.ru.nl/ mailman mailinglists] cannot be shown. By viewing a selected simple email list, one can see which email addresses it contains, what the spam block level is and who are the ''owners'' of the list (if there are owners). An owner of a list can add or remove mail addresses from the list and even add new owners. 
 +
[/en]
 +
[nl]
 
* Door '''groepen''' te kiezen, kan men zien tot welke Unix groepen (voor toegang tot netwerkschijven, mappen of websites) men behoort. Door een geselecteerde groep te bekijken, is te zien wie er verder lid is van die groep en wie de ''eigenaren'' van de groep zijn (mits er eigenaren zijn). Een eigenaar van een groep kan loginnamen aan de groep toevoegen of van de groep verwijderen en zelfs nieuwe eigenaren toevoegen.
 
* Door '''groepen''' te kiezen, kan men zien tot welke Unix groepen (voor toegang tot netwerkschijven, mappen of websites) men behoort. Door een geselecteerde groep te bekijken, is te zien wie er verder lid is van die groep en wie de ''eigenaren'' van de groep zijn (mits er eigenaren zijn). Een eigenaar van een groep kan loginnamen aan de groep toevoegen of van de groep verwijderen en zelfs nieuwe eigenaren toevoegen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* By choosing '''groups''' one can view the Unix groups which contain the loginname. By viewing a selected group one can see other members and the ''owner'' (if any). An owner of a group can add or remove loginnames to the group and even add new owners.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
* Door '''profiel''' te kiezen, is het mogelijk om een zgn. zwervend profiel aan en uit te zetten voor het domein NWI en/of B-FAC. Een zwervend profiel zorgt ervoor dat allerlei instellingen van programma's en het bureaublad bewaard worden bij uitloggen. Bij inloggen op een andere pc worden deze instellingen weer opgehaald.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* By choosing '''profile''' one can choose to have a roaming profile for the NWI and/or B-FAC domain. With a roaming profile, program settings and the desktop are saved when logging out. On login to a different computer, these settings are restored.
 +
[/en]
 +
[nl]
 
* Door '''antispam''' te kiezen, is [[email_spam_|werking en de mogelijke gebruikersinstellingen]] van het spamfilter aan te passen.
 
* Door '''antispam''' te kiezen, is [[email_spam_|werking en de mogelijke gebruikersinstellingen]] van het spamfilter aan te passen.
* Door '''printen''' te kiezen, ziet men het [[hardware_budgetten_|budget]] voor afdrukken op de door C&CZ gebudgetteerde printers. Als men van meerdere printerbudgetten kan afdrukken, kan men het standaardbudget instellen. Sinds kort is het mogelijk om ''eigenaar'' te zijn van een budgetgroep. In DHZ verschijnt dan de mogelijkheid om die budgetgroep aan te passen, d.w.z. aan te geven wie er mag afdrukken op het gegeven printerbudget. Voor afdelingsprinters zal er i.h.a. maar 1 budgetgroep zijn die aangeeft wie er mag afdrukken op de printer. Ook is te zien wat de laatste 20 printopdrachten van het budget (of op de afdelingsprinter) zijn geweest. Een budgetgroep kan meerdere eigenaren hebben en een bestaande eigenaar kan zelf eigenaren toevoegen en verwijderen.
+
[/nl]
 +
[en]
 +
* By choosing '''antispam''' one can view and change the [[email_spam_|antispam settings]].
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
* Door '''printen''' te kiezen, ziet men het [[hardware_budgetten_|budget]] voor afdrukken op de door C&CZ gebudgetteerde [[Printers_en_printen_|printers]]. Ook ziet men de laatste 20 printopdrachten van het budget en de momenteel actieve printopdrachten op alle printers. Als men van meerdere printerbudgetten kan afdrukken, kan men het standaardbudget instellen. Eigenaren van een budgetgroep kunnen ook bijhouden wie er mag afdrukken van het budget en bij welke waarde van het printbudget een alarmmail gestuurd moet worden. Een budgetgroep kan meerdere eigenaren hebben en een bestaande eigenaar kan zelf eigenaren toevoegen en verwijderen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* By choosing '''printing''' one can view the print budget that can be used on the C&CZ-budgetted printers. One also can see the 20 most recent printjobs from this budget and the currently active printjobs on all printers. If one can print from several budgets, one can choose the default budget. Owners of a budget group can also administer who is allowed to print from this budget and at what value of the print budget they want to receive an alarm mail. A budget group can have several owners. Each owner can add or remove other owners.
 +
[/en]
 +
[nl]
 
* Door '''afwezigheid''' te kiezen, is het mogelijk om [[email_vakantie_|automatisch bericht terug te sturen bij afwezigheid]].
 
* Door '''afwezigheid''' te kiezen, is het mogelijk om [[email_vakantie_|automatisch bericht terug te sturen bij afwezigheid]].
* Door '''doorsturen''' te kiezen, kan worden ingesteld dat mail naar (maximaal twee) mailadressen wordt doorgestuurd en of men dan nog een lokale kopie wil houden.
+
[/nl]
* Door '''shell''' te kiezen, is de loginshell te kiezen die men krijgt bij het inloggen op door C&CZ beheerde Linux en Solaris machines.
+
[en]
 +
* By choosing '''vacation''' one can have an [[email_vakantie_|automatic reply (vacation message) to incoming mail]].
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
* Door '''doorsturen''' te kiezen, kan worden ingesteld dat mail naar (maximaal twee) mailadressen wordt doorgestuurd en of men dan nog een lokale kopie wil houden. N.B.: vanaf 14 oktober 2008 wordt extern doorgestuurde mail op spam gefilterd, om te voorkomen dat onze mailservers op zwarte lijsten komen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* By choosing '''forward''' one can choose a mail-address (maximum 2) to which mail will be forwarded and whether a local copy should be kept too. NOTE: Since October 14, 2008, externally forwarded mail is being filtered from spam to try to keep our mailservers off blacklists.
 +
[/en]
 +
[nl]
 +
* Door '''shell''' te kiezen, is de loginshell te kiezen die men krijgt bij het inloggen op door C&CZ beheerde Linux machines.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
On the [https://dhz.science.ru.nl/index?Language=en Do-It-Yourself website] one can choose "printing". Then one can see the print budget which can be used on the C&CZ-budgetted printers. If one can print from several budgets, one can choose the default budget. A recent change is that one can be the "owner" of a budget group. In DIY the possibility to change the budget group appears, the owner can specify who can print from this budget. For departmental printers in general only 1 budgetgroup will be used to specify who may print on this printer. One can also see the last 20 print jobs of this budget (or on this departmental printer). A budget group can have several owners. Each owner can add or remove other owners.
+
* By choosing '''shell''' one can choose the login shell one gets when login into C&CZ managed Linux machines.
 
 
It was already possible to maintain mail aliases (sometimes called "mail distribution lists") and Unix groups (for access to network shares, directories, websites, ...) through DIY.  
 
 
[/en]
 
[/en]

Latest revision as of 18:08, 10 July 2014

DIY: Do-It-Yourself selfservice for Science logins

By logging in on the Do-It-Yourself website one can view the settings of the Science login and change most settings.

  • On the main page one can view e.g. the personnel number or student number, the path to the homedirectory network disk and the personal mail addresses.

  • By choosing password one can change the password. The new password has to contain at least 6 characters, at least 1 needs to be a digit and 1 needs to be a character that is neither a letter nor a digit. The password is used for services like attaching network drives or network printers, for the Science wireless network, for receiving e-mail from a C&CZ mailserver, for sending mail with authenticated smtp and for the editing of the wiki through the OpenID service.

  • By choosing list one can see of which simple email lists one is a member. Membership of mailman mailinglists cannot be shown. By viewing a selected simple email list, one can see which email addresses it contains, what the spam block level is and who are the owners of the list (if there are owners). An owner of a list can add or remove mail addresses from the list and even add new owners.

  • By choosing groups one can view the Unix groups which contain the loginname. By viewing a selected group one can see other members and the owner (if any). An owner of a group can add or remove loginnames to the group and even add new owners.

  • By choosing profile one can choose to have a roaming profile for the NWI and/or B-FAC domain. With a roaming profile, program settings and the desktop are saved when logging out. On login to a different computer, these settings are restored.

  • By choosing printing one can view the print budget that can be used on the C&CZ-budgetted printers. One also can see the 20 most recent printjobs from this budget and the currently active printjobs on all printers. If one can print from several budgets, one can choose the default budget. Owners of a budget group can also administer who is allowed to print from this budget and at what value of the print budget they want to receive an alarm mail. A budget group can have several owners. Each owner can add or remove other owners.

  • By choosing forward one can choose a mail-address (maximum 2) to which mail will be forwarded and whether a local copy should be kept too. NOTE: Since October 14, 2008, externally forwarded mail is being filtered from spam to try to keep our mailservers off blacklists.

  • By choosing shell one can choose the login shell one gets when login into C&CZ managed Linux machines.