Difference between revisions of "Categorie:Telefonie"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
m
 
(82 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
== [Telefonie][Telephony] ==
+
== [Algemeen][Introduction] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
De C&CZ sectie [[Overcncz_wieiswie_telefonie|'''Telefoonbeheer''']] is uw aanspreekpunt voor veel zaken die met telefonie(spraakcommunicatie) te maken hebben, zoals groepsschakelingen, ACD, Voicemail, verhelpen van storingen aan de centrale, de lijnen en de digitale en analoge toestellen welke door telefoonbeheer geleverd worden, abonnementen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen. C&CZ Telefoonbeheer houdt zich sinds kort (oktober 2007) ook bezig met GSM telefonie, DECT toestellen, faxen en antwoordapparaten. Belangrijke informatie over '''[[telefonie_afwijkingen_|GSM/DECT/fax]]''' is beschikbaar.
+
De [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/ict-ondersteuning/ict-helpdesk/ ILS ICT-helpdesk] [[Image:telephone.gif|telefoon]] +31 24 36 22222, icthelpdesk@ru.nl is uw aanspreekpunt voor alle zaken die met telefonie (spraakcommunicatie) te maken hebben. U kunt denken aan groepsschakelingen, voicemail, verhelpen van storingen, verhuizen van aansluitingen/toestellen en nieuwe aansluitingen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/ict-support/  ILS ICT Helpdesk] [[Image:telephone.gif|telephone]]  +31 24 36 22222, icthelpdesk@ru.nl
 +
is your contact for all kind of telephony (speech communication) matters. Examples are group arrangements, voicemail, moving of connections and new connections.  
 +
[/en]
 +
 
 +
== [IP Telefonie (IPT)][IP Telephony (IPT)] ==
  
C&CZ Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft alle afdelingen van FNWI via een website gedetailleerd inzicht in telefoonkosten. Via die website kunnen de afdelingen zelf direct wijzigingen in de FNWI Telgids uitvoeren. Dit wordt gedaan door de telefooncontactpersonen (meestal het secretariaat).
+
[nl]
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en UMCN zijn online te raadplegen.
+
De RU heeft een telefooncentrale op basis van IP Telefonie. Dat is een techniek waarbij telefoontoestellen met de centrale zijn verbonden via het data-netwerk. Alle vaste telefoontoestellen op de campus, op de groene noodtoestellen, DECT telefoons en faxen na, zijn IPT-toestellen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The C&CZ section [[Overcncz_wieiswie_telefonie|'''Telephony management''']] is your first contact for all kind of telephony (speech communication) matters, like group arrangements, ACD, Voicemail, repairing the PABX (telephony switch), the phone lines and the digital or analog phones that are supplied by telephony management, subscriptions, moving of connections or phones and new connections. C&CZ Telefoonbeheer  doesn't handle GSM telephony or your own peripheral hardware like DECT phones, faxes and answering machines, but important information about '''[[telefonie_afwijkingen_|GSM/DECT/fax]]''' is available.
+
RU phones are IP Telephony based. This is a technique where the telephones are connected to the telephone exchange via the data network. Therefore all fixed phones on campus, except for the green emergency phones, some DECT phones and some faxes are IPT devices.
 +
[/en]
 +
 
 +
== [Vodafone Wireless Office (VWO)][Vodafone Wireless Office (VWO)] ==
  
C&CZ Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed
+
[nl]
insight in their phone costs through a website. The same website can be used by the departments to directly change their entries in the Science phone guide. This can only be done by phone contact persons, usually the secretary. One can view online the  [[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|phone and mail guides]] of the Science
+
De SKU heeft een contract met Vodafone afgesloten voor het gebruik van de  Vodafone Wireless Office mobiele bedrijfstelefonie.  
faculty, Radboud University and the UMCN St. Radboud.
+
[/nl]
 +
[en]
 +
The SKU has entered into a contract with Vodafone for use of the Vodafone Wireless Office mobile telephony.
 
[/en]
 
[/en]
 +
 +
== [Keuze][Choice] ==
  
 
[nl]
 
[nl]
* '''Storingen:''' Bel 52666 (b.g.g. 56666) of stuur een email naar: B.Witte@science.ru.nl. Zet in het onderwerp (subject) 'STORING', dan weten wij dat er haast bij is!
+
VWO en IPT zijn dus alternatieve telefonie-oplossingen voor medewerkers. De afdelingen kiezen zelf per medewerker/toestel/locatie voor IPT en/of VWO. Op de [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU] is uitgebreide informatie beschikbaar over IPT en VWO: functionaliteit, kosten, handleidingen, enz. FNWI afdelingen hebben een eigen telefooncontactpersoon op de afdeling. Aanvragen voor VWO lopen RU-breed via [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ILS], die ook verantwoordelijk is voor de ondersteuning.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
* '''Problems:''' Call 52666 (or 56666) or send a mail to B.Witte@science.ru.nl.
+
VWO and IPT are alternative telephony solutions for employees. Departments choose per employee/device/location for IPT and/or VWO. On the [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/telephones/ RU telephony website] extensive information about IPT and VWO is available: costs, functionality, manuals, etc. FNWI departments have a telephony contact person within their department. Applications for VWO are handled by [http://www.ru.nl/ictservicecentrum/medewerkers/telefonie/ ILS], who will also provide support.
Choose the subject 'Problem', than we know which mails to address first.
 
 
[/en]
 
[/en]
[nl]  
+
 
* Alle afdelingen beschikken over een '''Telefooncontactpersoon'''. Deze hebben toegang tot de interface Telgids Mutaties. Als uw afdeling onverhoopt nog geen toegang heeft maar dit wel wil kunt u contact opnemen met telefoonbeheer. Mutaties komen binnen 1 week automatisch in de RU telefoongids (RBS).
+
== [Doorbelasting][Cost] ==
 +
 
 +
[nl]
 +
ILS Telefoonbeheer verzorgt de doorbelasting van de telefoonkosten en geeft alle afdelingen via E-mail inzicht in telefoonkosten.
 +
 
 +
 
 +
[[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|Telefoon- en emailgidsen]] van FNWI, RU en RadboudUMC zijn online te raadplegen.
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
ILS Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed
 +
insight in their phone costs via E-mail.
 +
 +
 +
The [[Telefoon_en_E-mail_gidsen_|phone and mail guides]] of the Science Faculty, Radboud University and RadboudUMC are available online.
 +
[/en]
 +
 +
== [Mutaties][Changes] ==
 +
 
[nl]
 
[nl]
* '''Nieuwe aansluitingen, verhuizingen en het opheffen van aansluitingen''' kunt u aanvragen via de telefooncontactpersoon van uw afdeling. Deze melden op hun beurt de mutaties bij telefoonbeheer '''onder vermelding van het kostenplaatsnummer!''' Deze werkwijze is gekozen om de afdeling de gelegenheid te geven de kosten te bewaken. <br /><br />FNWI beschikt niet zelf over een telefoonmonteur, deze wordt ingehuurd! Daarom kunnen dit type aanpassingen tot maximaal '''10 werkdagen''' duren (afspraak met VC Networks). Wees dus tijdig met aanvragen.
+
Nieuwe aansluitingen, verhuizingen van aansluitingen, mobiele telefoons, aanschaffen en opheffen van abonnementen en het wijzigen van instellingen kunt u aanvragen via de telefooncontactpersoon van uw afdeling. Deze melden op hun beurt via E-mail of via de [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/ict-ondersteuning/ict-helpdesk/ ILS ICT-helpdesk] de mutaties bij ILS. Overigens is het meestal niet langer nodig om verhuizingen aan te vragen voor het verplaatsen van de vaste Mitel telefoons. Die werken in ieder voor data (computer, Internet) geactiveerde outlet/aansluiting. Als u een toestel verplaatst, zal deze na het opstarten gewoon zijn eigen nummer en instellingen behouden. De groene noodtoestellen, DECT telefoons en faxen vereisen nog wel een tijdige verhuisaanvraag.
 +
 
 +
Door op afdelingsniveau de eigen abonnementen te laten beheren kunt u uw telecomkosten bewaken!
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
 +
[en]
 +
New connections, moves, cell phones, purchase and cancelling of subscriptions, removals and changing settings can be requested by the telephony contact person of your department. They can send an e-mail to ILS or use [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/ict-support/ict-helpdesk/ ILS ICT-helpdesk]. For Mitel phones it's for most cases no langer necessary to request moving telephones in advance. All Mitel Phones can be moved and plugged into any outlet that's already activated for data (computer, internet). After connecting the phone it wil retrieve its own number and all settings. For (green) Emergency phones, Dect phones and Faxes however a timely request is still neccesary.
 +
 +
By letting the departments manage their own telephone supbscriptions, they can monitor their telecom expenses.
 +
[/en]
 +
 +
== [Meer informatie][More information] ==
 
[nl]
 
[nl]
'''Het is absoluut onmogelijk om zelf een telefoontoestel te verhuizen! Dit zal zeker niet werken en u kunt hiermee schade aan de apparatuur veroorzaken.'''
+
* Uitgebreide procedures en handleidingen van de RU Telecomvoorziening kunt u vinden via de website van ILS: [http://www.ru.nl/telefonie telefonie-website van de RU].
 
 
* [https://telmut.science.ru.nl ''''<u>FNWI Telefooncontactpersonen kunnen hier de gidsgegevens aanpassen!</u>''''.]
 
* [[Media:Gebruikers handleiding Telgids Mutaties.pdf|''''<u>De handleiding voor het gebruik van de interface Telgids Mutaties staat hier.</u>'''']] (PDF)
 
* Uitgebreide informatie over bellen op de campus [http://www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&amp;SitIdt=54&amp;VarIdt=40&amp;ItmIdt=198250 kunt u hier nalezen]. Waar spreek ik mee als ik de telefoniste bel? Waar zijn die groene toestellen voor? Wat kan ik met mijn telefoon? U kunt hier heel veel antwoorden vinden!
 
* Zie ook: [[overcncz_wieiswie_netwerk|'''Netwerkbeheer''']]
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 +
[en]
 +
* Detailed procedures and manuals are available through the ILS Website: [https://www.ru.nl/ict-uk/staff/telephones/ RU Telephony Website].
 +
[/en]

Latest revision as of 14:51, 24 June 2022

Introduction

The ILS ICT Helpdesk telephone +31 24 36 22222, is your contact for all kind of telephony (speech communication) matters. Examples are group arrangements, voicemail, moving of connections and new connections.

IP Telephony (IPT)

RU phones are IP Telephony based. This is a technique where the telephones are connected to the telephone exchange via the data network. Therefore all fixed phones on campus, except for the green emergency phones, some DECT phones and some faxes are IPT devices.

Vodafone Wireless Office (VWO)

The SKU has entered into a contract with Vodafone for use of the Vodafone Wireless Office mobile telephony.

Choice

VWO and IPT are alternative telephony solutions for employees. Departments choose per employee/device/location for IPT and/or VWO. On the RU telephony website extensive information about IPT and VWO is available: costs, functionality, manuals, etc. FNWI departments have a telephony contact person within their department. Applications for VWO are handled by ILS, who will also provide support.

Cost

ILS Telephony management is responsible for the phone bills and gives Science departments detailed insight in their phone costs via E-mail.


The phone and mail guides of the Science Faculty, Radboud University and RadboudUMC are available online.

Changes

New connections, moves, cell phones, purchase and cancelling of subscriptions, removals and changing settings can be requested by the telephony contact person of your department. They can send an e-mail to ILS or use ILS ICT-helpdesk. For Mitel phones it's for most cases no langer necessary to request moving telephones in advance. All Mitel Phones can be moved and plugged into any outlet that's already activated for data (computer, internet). After connecting the phone it wil retrieve its own number and all settings. For (green) Emergency phones, Dect phones and Faxes however a timely request is still neccesary.

By letting the departments manage their own telephone supbscriptions, they can monitor their telecom expenses.

More information

Pages in category "Telefonie"

The following 3 pages are in this category, out of 3 total.