Difference between revisions of "Categorie:Email"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(80 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
=== [nl]De mail service[/nl][en]The mail servie[/en] ===
+
=== Webmail ===
 +
[nl]Er zijn twee onafhankelijke webmail applicaties beschikbaar voor het lezen en versturen van mail:[/nl]
 +
[en] There are two independent webmail applications available:[/en]
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| '''[http://roundcube.science.ru.nl/ roundcube.science.ru.nl]'''
 +
| [nl]Een moderne webmail-applicatie op basis van[/nl][en]A full-fledged modern webmail application, based on [/en] [http://roundcube.net/ Roundcube]. [nl]Niet alleen de Science mail kan hiermee benaderd worden, maar ook de [/nl][en]One can not only access the Science mail here, but also the[/en] [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/mail-agenda/ RU mail], [nl]door in het drop-down menu te kiezen voor[/nl][en]by picking from the drop-down menu[/en] mail.ru.nl [nl]in plaats van[/nl][en]instead of[/en] science.ru.nl.
 +
[nl]
 +
Voordelen van Roundcube t.o.v. de [https://mail.ru.nl RU Outlook webmail] zijn dat verschillende afzender-adressen instelbaar zijn (via Settings->Identities) en dat het Science LDAP-adresboek beschikbaar is met alle FNWI-medewerkers en -studenten. Het Exchange adresboek van de RU AD bevat ook naamgenoten van elders op de RU. Ook heeft Roundcube browser-onafhankelijk een krachtiger en moderner interface en hoeft men geen <tt>RU\</tt> voor het U- of S-nummer te tikken. Nadeel t.o.v. de standaard [https://mail.ru.nl Outlook Web Access] kan zijn dat Roundcube geen agenda-ondersteuning heeft, het is alleen een [http://nl.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol IMAP] mailclient.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Advantages of Roundcube w.r.t. the [https://mail.ru.nl RU Outlook Web Access] are that you can set multiple sender addresses (via Settings->Identities) and that the Science LDAP addressbook is available, which contains all Science staff and students. The RU Exchange AD address book contains also namesakes from other parts of the university. Furthermore, Roundcube has a more powerful and modern interface independent of the browser used. You can also leave out the extra <tt>RU\</tt> before the U- or S-number when logging in. A disadvantage w.r.t. the standard [https://mail.ru.nl RU Outlook Web Access] might be that Roundcube does not have calendar support, it is only an [http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol IMAP] mailclient.
 +
[/en]
 +
|-
 +
| '''[http://rainloop.science.ru.nl/ rainloop.science.ru.nl]'''
 +
| [nl]Een alternatieve webmail-applicatie voor Science mail. Ook deze gebruikt het Science LDAP-adresboek. Gebaseerd op [/nl][en]An alternative webmail application for Science mail. This also uses the Science LDAP addressbook. Based on [/en][https://www.rainloop.net/ Rainloop.net].
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
=== [nl]De Science mail service[/nl][en]The Science mail service[/en] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
* Mailberichten met verschillende email-clients (mailprogramma's) (tegelijk) kunnen lezen en versturen.
+
* Mailberichten kunnen met verschillende email-clients (mailprogramma's) (tegelijk) gelezen en verstuurd worden.
 
* Vanuit het hele internet is toegang tot <i>alle</i> mail mogelijk.
 
* Vanuit het hele internet is toegang tot <i>alle</i> mail mogelijk.
 
* Ook kan vanuit het hele internet mail aangeleverd worden om te versturen, mits [[email_authsmtp_|geauthenticeerd]].
 
* Ook kan vanuit het hele internet mail aangeleverd worden om te versturen, mits [[email_authsmtp_|geauthenticeerd]].
Line 8: Line 27:
 
* Het doorsturen van mail kan ook via de [[Dhz|DHZ website]] geregeld worden.
 
* Het doorsturen van mail kan ook via de [[Dhz|DHZ website]] geregeld worden.
 
* Op <I>elk</I> mailbericht wordt bij binnenkomst een eenvoudig, maar effectief [[email_antivirus_|antivirus-]] en [[email_spam_|antispam-]]filter toegepast.
 
* Op <I>elk</I> mailbericht wordt bij binnenkomst een eenvoudig, maar effectief [[email_antivirus_|antivirus-]] en [[email_spam_|antispam-]]filter toegepast.
* Mailboxen kunnen tussen gebruikers gedeeld worden. Dit kan eenvoudig ingesteld worden in de webmailers (via [http://horde.science.ru.nl Horde webmail] onder "Opties->Share Folder") en in verschillende moderne mailprogramm's (zoals Kmail).
+
* Mailboxen kunnen tussen gebruikers gedeeld worden. Dit kan eenvoudig ingesteld worden in [http://roundcube.science.ru.nl Roundcube webmail], linksonder bij het tandwiel-icon, via "Mapopties" en dubbelklikken op een map, maar ook in een mailprogramma als Kmail. Degene die de map mag gebruiken, moet zich vaak nog wel abonneren op die map. Wanneer een gebruiker een mail leest, wordt die niet automatisch voor alle gebruikers gemarkeerd als gelezen, wat in Exchange wel gebeurt.
 
* Ook (zelf zelfverzonnen) [[Thunderbird_Tags|labels]] voor mail kunnen met andere gebruikers gedeeld worden.
 
* Ook (zelf zelfverzonnen) [[Thunderbird_Tags|labels]] voor mail kunnen met andere gebruikers gedeeld worden.
* Met behulp van [[email_sieve_|Sieve]] kunnen mailberichten bij aflevering op de mail-opslag server gefilterd worden.
+
* Met behulp van [[email_sieve_|Sieve]] kunnen mailberichten bij aflevering op de mail-opslag server gefilterd worden. Dit is in [http://roundcube.science.ru.nl Roundcube webmail] toegankelijk via Instellingen -> Filters.
 +
* Er zijn diverse mogelijkheden om centrale [[#.5Bnl.5DMailing_lijsten.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DMailing_lists.5B.2Fen.5D|mailadres-lijsten]] op te zetten.
 +
* Er is een FNWI [[Ldap_adresboek|adresboek]] beschikbaar.
 +
* Initi&euml;le quota: 5 GB, op verzoek uit te breiden naar 10 GB of indien nodig meer. Opruimen van mail kan snel door uit de "Verzonden" map de grootste bijlagen te verwijderen.
 
[/nl]
 
[/nl]
  
 
[en]
 
[en]
* Mailmessages can be read and send with different email clients (at the same time).
+
* Mailmessages can be read and sent with different email clients (at the same time).
* Acces to <i>all</i> mail is possible from all over the internet.
+
* Access to <i>all</i> your mail is possible from all over the internet.
 
* When [[email_authsmtp_|authenticated]], messages are accepted (and forwarded) from all over the internet.
 
* When [[email_authsmtp_|authenticated]], messages are accepted (and forwarded) from all over the internet.
* It is possible to automatically send a [[email_vakantie_|vacation message]], to configure via the [[Dhz|DHZ website]].
+
* It is possible to automatically send a [[email_vakantie_|vacation message]], this can be configured via the [[Dhz|DIY website]].
* Mail forwarding can be configured also at the [[Dhz|DHZ website]].
+
* Mail forwarding can be configured also at the [[Dhz|DIY website]].
* <I>Every</I> mail message is processed at acceptance by a simple, but effective [[email_antivirus_|antivirus-]] en [[email_spam_|antispam-]] filter.  
+
* <I>Every</I> mail message is processed at acceptance by a simple, but effective [[email_antivirus_|antivirus-]] and [[email_spam_|antispam-]] filter.  
* Mailbox sharing between users is possible. This can easily be configured in the webmailers [http://horde.science.ru.nl Horde webmail] at "Options->Share Folder", or with modern email clients (like Kmail).
+
* Mailbox folder sharing between users is possible. This can easily be configured in [http://roundcube.science.ru.nl Roundcube webmail] via the Gear-icon in the bottom left corner, "Manage Folders" and double clicking on a mail folder, or with an email client like Kmail. The user that is allowed to use a folder, usually needs to subscribe to the folder. When one user reads a message, it is not automatically marked as read for all users, as happens in Exchange.
* Also it is possible to share [[Thunderbird_Tags|tags]] for mail, even those you've made up yourself, with other users.
+
* It is also possible to share [[Thunderbird_Tags|tags]] for mail, even those you've made up yourself, with other users.
* With [[email_sieve_|Sieve]] mail messages can be filtered on delivery at the mail storage server.  
+
* With [[email_sieve_|Sieve]] mail messages can be filtered on delivery at the mail storage server. These filter settings can be managed in [http://roundcube.science.ru.nl Roundcube webmail] with Settings -> Filters.
 +
* Several sorts of [[#.5Bnl.5DMailing_lijsten.5B.2Fnl.5D.5Ben.5DMailing_lists.5B.2Fen.5D|mailing lists]] are available.
 +
* An [[Ldap_adresboek|address book]] for the Faculty of Science is available.
 +
* Initial quota: 5 GB, can be enlarged on request to 10 GB or more if needed. Freeing storage can be done easily by removing the largest attachments from the "Sent" folder.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]Webmailers[/nl][en]Webmailers[/en] ===
+
=== [nl]Automatische instellingen[/nl][en]Automatic configuration[/en] ===
  
 
[nl]
 
[nl]
Men kan mail lezen met een browser als Firefox of Internet Explorer. Hiervoor zijn twee (onafhankelijke) websites beschikbaar:
+
* De instellingen voor allerlei mailprogramma's kunnen automatisch opgehaald worden, we gebruiken hiervoor de software van [http://automx.org/ automx]. Voor clients die de Microsoft (Outlook) standaard hanteren, hoeft men alleen het eigen <b>primaire</b> mail-adres en het wachtwoord in te vullen (zie bij twijfel [[Dhz|de Doe-Het-Zelf site]]). N.B.: dit primaire mail-adres is i.h.a van de vorm I.Achternaam@science.ru.nl. Voor clients die de Mozilla standaard hanteren (Thunderbird), moet ook nog de eigen naam ingevuld worden. Voor de Apple standaard (iOS, Mac OS X) moet men met de browser Safari gaan naar [https://autodiscover.science.ru.nl/ de C&CZ autodiscover website], het formulier invullen en daarna de mobileconfig accepteren die daarna aangeboden wordt. Om het mail-account te verwijderen, moet dat in dat geval via <tt>Instellingen -> Algemeen -> Profiel</tt>. Dit werkt niet alleen voor de C&CZ domeinen @science.ru.nl, @astro.ru.nl, @cs.ru.nl, @hef.ru.nl, @math.ru.nl, @nmr.ru.nl, @student.science.ru.nl, @theochem.ru.nl, maar ook voor het RU-centrale Exchange2010 domein @fnwi.ru.nl. Deze dienst is alleen vanaf de RU-campus te gebruiken, dus wanneer men thuis een mailprogramma wil installeren, is het slim om eerst [[Vpn]] aan te zetten.
* [http://horde.science.ru.nl/ horde.science.ru.nl]<br>een webmail applicatie die nog het meest lijkt op de oude webmail voorziening.
 
* [http://squirrel.science.ru.nl/ squirrel.science.ru.nl]<br>is een geheel andere webmail applicatie, die erg populair is.
 
Middels deze webapplicaties kan op een veilige manier post gelezen worden op de door C&amp;CZ beheerde mailservers (en enkele andere, zoals CMBI of UCI).
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
One can use a browser like Mozilla or Internet Explorer for reading mail. There are two (independant) websites available:
+
* The settings for many mail clients can be retrieved automatically, we use the software of [http://automx.org/ automx] for this. For clients that use the Microsoft (Outlook) standard, you only have to fill in your <b>primary</b> email address (when in doubt, see [[Dhz|the Do-It-Yourself site]]). N.B.: this primary email address is in general something like I.Surname@science.ru.nl. For clients that use the Mozilla (Thunderbird) standard, you also have to fill in your own name. For the Apple standard (iOS, Mac OS X) you must use the Safari browser to visit [https://autodiscover.science.ru.nl/ the C&CZ autodiscover website], fill in the form and after that accept the mobileconfig that is offered. To remove the mail account, you have to go to <tt>Settings -> General -> Profile</tt> in that case. These automatic settings not only work for the C&CZ domains @science.ru.nl, @astro.ru.nl, @cs.ru.nl, @hef.ru.nl, @math.ru.nl, @nmr.ru.nl, @student.science.ru.nl, @theochem.ru.nl, but also for the RU Exchange2010 domain @fnwi.ru.nl. This service can only be used from RU campus, so from outside start [[Vpn]] first.
* [http://horde.science.ru.nl/ horde.science.ru.nl]<br>a webmail application who resembles the old webmail service.
 
* [http://squirrel.science.ru.nl/ squirrel.science.ru.nl]<br>is a completely different and popular webmail application.
 
Using these two webmail applications one can read mail on the mail servers maintained by C&amp;CZ (and others, like CMBI or UCI).
 
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]Instellen van een mailprogramma[/nl][en]Configuring an email client[/en] ===
+
=== [nl]Handmatige instellingen[/nl][en]Manual configuration[/en] ===
[nl]
 
Standaard keuze-instellingen voor een mailprogramma zijn:
 
* Om mail te lezen wordt bij voorkeur het protocol <B><tt>IMAP</tt></B> gebruikt.
 
  Het <B><tt>POP</tt></B> protocol kan ook nog gebruikt worden, maar niet alle mail is dan zichtbaar.
 
* Voor <B><tt>IMAP</tt></B> is versleuteling middels <B><tt>SSL</tt></B> of <B><tt>TLS</tt></B> verplicht!
 
  Voor <B><tt>POP</tt></B> moet <B><tt>SSL</tt></B> gebruikt worden!
 
* De server voor het lezen van mail is <B><tt>post.science.ru.nl</tt></B>.
 
  Hierbij zijn de facultaire loginnaam en bijbehorend wachtwoord nodig.
 
* De server voor het versturen van mail is <B><tt>smtp.science.ru.nl</tt></B>.
 
  Hiervoor hoeft in het Huygensgebouw geen loginnaam/wachtwoord combinatie gebruikt te worden.
 
  Buiten het Huygens gebouw is dit wel noodzakelijk en wordt versleuteling middels <B><tt>TLS</tt></B> verplicht.
 
  Meer informatie hierover is te vinden bij het onderwerp [[Email_authsmtp|Authenticated SMTP]].
 
* Voor het versturen van mail kan meestal een <i>poortnummer</i> ingesteld worden.
 
  Wanneer hier voor <B>poort 587</B> gekozen wordt (i.p.v. <B>poort 25</B>), wordt mail <I>niet</I> gefilterd!
 
  Naast winst in snelheid is het dan mogelijk .zip of .exe files te versturen.
 
  Bij deze keuze is [[Email_authsmtp|authenticatie]] dan wel verplicht!
 
[/nl]
 
[en]
 
Default configuration choises for a mail client are:
 
* To read mail the preferred protocol is <B><tt>IMAP</tt></B>.
 
  The <B><tt>POP</tt></B> protocol can still be used, but not all messages will be found.
 
* Using <B><tt>IMAP</tt></B> encryption via <B><tt>SSL</tt></B> or <B><tt>TLS</tt></B> is mandatory!
 
  For <B><tt>POP</tt></B> one has to use <B><tt>SSL</tt></B> encryption!
 
* The server for reading email is the <B><tt>post.science.ru.nl</tt></B>.
 
  You will need your FNWI loginname and password.
 
* The server for sending emails is the <B><tt>smtp.science.ru.nl</tt></B>.
 
  You do not need a loginname or password if used from the Huygens building.
 
  Outside the Huygens building you will need your loginname and password and
 
  encryption via <B><tt>TLS</tt></B> is mandatory.
 
  More info can be read at [[Email_authsmtp|Authenticated SMTP]].
 
* For sending email one can often choose a <i>port number</i>.
 
  Choose <B>port 587</B> (instead of <B>poort 25</B>), and messages will <I>not</I> be filtered!
 
  Sending mail will be faster, but also it will be possible to attach .zip or .exe files.
 
  [[Email_authsmtp|Authentication]] is mandatory now!
 
[/en]
 
  
 
[nl]
 
[nl]
Hoe een specifiek mailprogramma in te stellen:
+
Zie hierboven voor automatische instellingen.
* Instellen van een [[Thunderbird|emailaccount met Thunderbird en veelgestelde vragen]] <span class="_toggler--Thunderbird"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
 
<div id="Thunderbird" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<rawHTML>
 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="800" HEIGHT="620" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
 
<PARAM NAME=movie VALUE="/cncz/images/Thunderbird.swf">
 
<PARAM NAME=play VALUE=true>
 
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
 
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
 
<EMBED SRC="/cncz/images/Thunderbird.swf" WIDTH=800 HEIGHT=620 quality=high play=true loop=false TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
 
</EMBED>
 
</OBJECT>
 
</rawHTML>
 
</div>
 
* Instellen van een [[Outlook|emailaccount met Outlook en veelgestelde vragen]]
 
* Instellen van een [[faq_email_eudora|emailaccount met Eudora en veelgestelde vragen]]
 
* Instellen van een [[Pine|emailaccount met Pine]]
 
[/nl]
 
 
 
[en]How to configure a specific email program:
 
*  Setting up an [[Thunderbird|emailaccount with Thunderbird and frequently asked questions]]  <span class="_toggler--Thunderbird"> &#91;[nl]Video tonen/verbergen[/nl][en]Video show/hide[/en]&#93;</span>
 
<div id="Thunderbird" style="display: none; border: 1px dashed #cccccc; background: white; margin: 0px; padding: 0px">
 
<rawHTML>
 
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="800" HEIGHT="620" CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
 
<PARAM NAME=movie VALUE="/cncz/images/Thunderbird.swf">
 
<PARAM NAME=play VALUE=true>
 
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
 
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
 
<EMBED SRC="/cncz/images/Thunderbird.swf" WIDTH=800 HEIGHT=620 quality=high play=true loop=false TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
 
</EMBED>
 
</OBJECT>
 
</rawHTML>
 
</div>
 
*  Setting up an [[Outlook|emailaccount with Outlook and frequently asked questions]]
 
*  Setting up an [[faq_email_eudora|emailaccount with Eudora and frequently asked questions]]
 
*  Setting up an [[Pine|emailaccount with Pine]]
 
The imap-server '''post.science.ru.nl''' provides a lot of features:
 
* accesss to all your email from anywhere on the Internet, including read emails and emails filed in seperate folders.
 
* reading the same mail with several email-clients at the same time.
 
* it is possible to share emailboxes with other users. This can easily be done with [http://horde.science.ru.nl Horde webmail] with "Options->Share Folder", or with a Kmail client. It is also possible to share [[Thunderbird_Tags|tags for mail]], even those you've made up yourself, with other users.
 
.
 
* On this mailserver it is possible to filter mail with [[email_sieve_|Sieve]] on delivery. On the old server you needed to do this with a <tt>.procmailrc</tt>.
 
[/en]
 
  
=== [nl]Vakantie[/nl][en]Vacation[/en] ===
+
Standaard handmatige keuze-instellingen voor een mailprogramma zijn:
[nl]
+
* Om mail te lezen wordt bij voorkeur het protocol <B><tt>IMAP</tt></B> gebruikt. Het <B><tt>POP</tt></B> protocol kan ook nog gebruikt worden, maar niet alle mail is dan zichtbaar.
Er zijn mogelijkheden om [[email_vakantie_|automatisch bericht terug te sturen bij afwezigheid]].
+
* Voor <B><tt>IMAP</tt></B> is versleuteling middels <B><tt>SSL</tt></B> (gebruik poort 993) of <B><tt>TLS</tt></B> verplicht! Voor <B><tt>POP</tt></B> moet <B><tt>SSL</tt></B> gebruikt worden!
 +
* De server voor het lezen van mail is <B><tt>post.science.ru.nl</tt></B>. Hierbij zijn de facultaire loginnaam en bijbehorend wachtwoord nodig.
 +
* De server voor het versturen van mail is <B><tt>smtp.science.ru.nl</tt></B>. Hiervoor hoeft in het Huygensgebouw geen loginnaam/wachtwoord combinatie gebruikt te worden. Buiten het Huygens gebouw is dit wel noodzakelijk en wordt versleuteling middels <B><tt>TLS</tt></B> verplicht. Meer informatie hierover is te vinden bij het onderwerp [[Email_authsmtp|Authenticated SMTP]].
 +
* Voor het versturen van mail kan meestal een <i>poortnummer</i> ingesteld worden. Wanneer hier voor <B>poort 587</B> gekozen wordt (i.p.v. <B>poort 25</B>), wordt mail <I>niet</I> gefilterd! Naast winst in snelheid is het dan mogelijk .zip of .exe files te versturen. Bij deze keuze is [[Email_authsmtp|authenticatie]] dan wel verplicht!
 +
* De LDAP adresboek server is <B><tt>ldap.science.ru.nl</tt></B> met <B><tt>DN: o=addressbook</tt></B>.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
It is possible to have [[email_vakantie_|automatic reply messages sent when one is not reading mail]].
+
See above for automatic configuration.
[/en]
 
  
=== [nl]Doorsturen van mail[/nl][en]Forwarding mail[/en] ===
+
Default manual configuration choices for a mail client are:
[nl]
+
* To read mail the preferred protocol is <B><tt>IMAP</tt></B>. The <B><tt>POP</tt></B> protocol can still be used, but not all messages will be found.
Het doorsturen van mail kan via de  [http://dhz.science.ru.nl Doe-Het-Zelf website] geregeld worden. Zie [[Dhz|uitleg van DHZ]] voor details.
+
* Using <B><tt>IMAP</tt></B> encryption via <B><tt>SSL</tt></B> or <B><tt>TLS</tt></B> is mandatory! For <B><tt>POP</tt></B> one has to use <B><tt>SSL</tt></B> encryption!
[/nl]
+
* The server for reading email is the <B><tt>post.science.ru.nl</tt></B>. You will need your FNWI loginname and password.
[en]
+
* The server for sending emails is the <B><tt>smtp.science.ru.nl</tt></B>. You do not need a loginname or password if used from the Huygens building. Outside the Huygens building you will need your loginname and password and encryption via <B><tt>TLS</tt></B> is mandatory. More info can be read at [[Email_authsmtp|Authenticated SMTP]].
Forwarding of mail can be done through the [http://diy.science.ru.nl Do-It-Yourself website]. See
+
* For sending email one can often choose a <i>port number</i>. Choose <B>port 587</B> (instead of <B>poort 25</B>), and messages will <I>not</I> be filtered! Sending mail will be faster, but also it will be possible to attach .zip or .exe files. [[Email_authsmtp|Authentication]] is mandatory now!
[[Dhz|DHZ manual]] for details.
+
* The LDAP addressbook server is <B><tt>ldap.science.ru.nl</tt></B> with <B><tt>DN: o=addressbook</tt></B>.
 
[/en]
 
[/en]
  
=== [nl]Spam en virus filter[/nl][en]Spam and virus filter[/en] ===
 
[nl]
 
Op <B>elk</B> mailbericht wordt bij binnenkomst een eenvoudig, maar effectief [[email_antivirus_|antivirus]] en [[email_spam_|antispam]] filter toegepast.
 
[/nl]
 
[en]
 
A simple but effective [[email_antivirus_|antivirus]] and [email_spam_|antispam]] filter is applied on <B>every</B> mailmessage when accepting the message.
 
[/en]
 
 
=== [nl]Authenticated SMTP[/nl][en]Authenticated SMTP[/en] ===
 
[nl]
 
Het is mogelijk om met loginnaam en wachtwoord aan te melden bij de mailserver alvorens mail te versturen. De mailserver zal in dat geval nooit de mail weigeren met de melding 'Relaying denied'. Ook van buiten FNWI kan op deze manier van de FNWI mailservers gebruik worden gemaakt om mail op af te leveren. Zonder authenticatie moet je voor het afleveren van mail altijd de SMTP-server van de Internet provider gebruiken. Als je een laptop hebt, kun je dus nu altijd gebruik maken van de SMTP-servers van FNWI, zowel thuis als op FNWI, mits je je bij de SMTP-server authenticeert. Het [[email_authsmtp_|instellen van authenticated smtp]] voor diverse mailprogramma's is beschreven.
 
[/nl]
 
[en]
 
It is possible to authenticate to the mail server with your login name and password. If you use authentication, the mail server will never refuse mail with the error "Relaying denied". So it is possible to use our mail servers from outside FNWI. Without authentication you have to use the SMTP server of your Internet provider to prevent this error. If you own a laptop, you can always use the mail servers of FNWI, both at work and at home, providing you authenticate. The [[email_authsmtp_|configuration of authenticated smtp]] for several mail clients is described.
 
[/en]
 
 
=== [nl]Mailing lijsten[/nl][en]Mailing lists[/en] ===
 
=== [nl]Mailing lijsten[/nl][en]Mailing lists[/en] ===
 
[nl]
 
[nl]
Er zijn eenvoudige lijsten van mail-adressen mogelijk, die men aan kan vragen bij Postmaster en die daarna door de eigenaren zelf bijgehouden kan worden op [[Dhz|de Doe-Het-Zelf website]], maar er zijn ook erg configureerbare en modereerbare [http://mailman.science.ru.nl/ mailman mailinglists], bijvoorbeeld de lijst van [http://mailman.science.ru.nl/mailman/listinfo/fnwi-medewerkers FNWI-medewerkers] of die van [http://mailman.science.ru.nl/mailman/listinfo/fnwi-studenten FNWI-studenten]. Meestal kan men zichzelf aanmelden of afmelden van zo'n mailman mailinglist. Elke mailman mailinglist heeft een beheerder, die berichten goedkeurt of afkeurt.
+
Er zijn eenvoudige lijsten van mail-adressen mogelijk, die men aan kan vragen bij Postmaster en die daarna door de eigenaren zelf bijgehouden kan worden op [[Dhz|de Doe-Het-Zelf website]], maar er zijn ook configureerbare en modereerbare [http://mailman.science.ru.nl/ mailman mailinglists], bijvoorbeeld de lijst van [http://mailman.science.ru.nl/mailman/listinfo/fnwi-medewerkers FNWI-medewerkers] of die van [http://mailman.science.ru.nl/mailman/listinfo/fnwi-studenten FNWI-studenten]. Meestal kan men zichzelf aanmelden of afmelden van zo'n mailman mailinglist. Elke mailman mailinglist heeft een beheerder, die berichten goedkeurt of afkeurt.
 
Voor mailman mailinglistbeheerders: Om spam te filteren kan men bij de "Privacy options..." onder de "Spam filters" als "Spam filter regexp:" opnemen:  
 
Voor mailman mailinglistbeheerders: Om spam te filteren kan men bij de "Privacy options..." onder de "Spam filters" als "Spam filter regexp:" opnemen:  
 
  X-Spam-Score:.*\*\*\*\*\*
 
  X-Spam-Score:.*\*\*\*\*\*
 
en daarna de radio-button "Discard" aanzetten en helemaal onderaan op "Submit Your Changes" klikken.
 
en daarna de radio-button "Discard" aanzetten en helemaal onderaan op "Submit Your Changes" klikken.
 +
 +
Daarnaast is het verstandig om alleen mail te accepteren van leden van de lijst (al dan niet gemodereerd) en een expliciete lijst
 +
van te accepteren afzenders en alle andere mail automatisch weg te gooien. Dat scheelt een enorme hoeveelheid spam voor de moderator.
 +
Dit doe je door onder "Privacy Options ..." door te klikken op "Sender filters" en dan vervolgens
 +
"Action to take for postings from non-members for which no explicit action is defined." te kiezen voor "Discard" (Negeren in nederlands interface)
 +
en iets lager bij "Should messages from non-members, which are automatically discarded, be forwarded to the list moderator?" te kiezen voor "No"
 +
en vervolgens onderaan op "Submit Your Changes" klikken.
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
 
There are simple lists of mail addresses possible, which can be requested through Postmaster and after that maintained by the owners themselves through [[Dhz|The Do-It-Yourself website]], but there are also highly configurable and moderatable
 
There are simple lists of mail addresses possible, which can be requested through Postmaster and after that maintained by the owners themselves through [[Dhz|The Do-It-Yourself website]], but there are also highly configurable and moderatable
There are [http://mailman.science.ru.nl/ mailman mailing lists], e.g. the list of [http://mailman.science.ru.nl/mailman/listinfo/fnwi-medewerkers FNWI-employees] or the list of [http://mailman.science.ru.nl/mailman/listinfo/fnwi-studenten FNWI-students]. Usually one can add oneself to or remove oneself from such a mailman mailing list. Every mailman mailing list has a moderator, who can approve or reject messages to the mailman mailing list. For mailman list admins: To filter spam one can choose in the "Privacy options..." under "Spam filters" as "Spam filter regexp:"
+
[http://mailman.science.ru.nl/ mailman mailing lists], e.g. the list of [http://mailman.science.ru.nl/mailman/listinfo/fnwi-medewerkers FNWI-employees] or the list of [http://mailman.science.ru.nl/mailman/listinfo/fnwi-studenten FNWI-students]. Usually one can add oneself to or remove oneself from such a mailman mailing list. Every mailman mailing list has a moderator, who can approve or reject messages to the mailman mailing list. For mailman list admins: To filter spam one can choose in the "Privacy options..." under "Spam filters" as "Spam filter regexp:"
 
   X-Spam-Score:.*\*\*\*\*\*
 
   X-Spam-Score:.*\*\*\*\*\*
 
and check the radio button "Discard" and hit "Submit Your Changes" on the bottom of the web page.
 
and check the radio button "Discard" and hit "Submit Your Changes" on the bottom of the web page.
 +
 +
Moreover it is advisable to accept only messages from members (moderated or unmoderated) and a specified list of addresses to accept and discard all other messages.This makes life for the moderator a lot easier. You can achieve this by clicking on
 +
"Privacy Options ..." subsequently click on "Sender filters" and then for
 +
"Action to take for postings from non-members for which no explicit action is defined." choose "Discard" (Negeren in dutch interface)
 +
and a bit further down "Should messages from non-members, which are automatically discarded, be forwarded to the list moderator?" choose "No"
 +
and finally click on "Submit Your Changes".
 +
[/en]
 +
 +
=== [nl]Centrale RU Exchange mail at ru.nl[/nl][en]Central RU Exchange mail at ru.nl[/en] ===
 +
[nl]
 +
Elke nieuwe RU-medewerker en -student krijgt ook een [http://www.ru.nl/ict/medewerkers/mail-agenda/ centraal RU @ru.nl mail-adres] van de vorm Voornaam.Achternaam@ru.nl. Als men de mail niet op die server wil lezen, kan men hier binnenkomende mail doorsturen door in te loggen op [https://mail.ru.nl mail.ru.nl]
 +
met het mail-adres en het bijbehorende RU-wachtwoord. Vervolgens kan bij Instellingen (het tandwiel rechtsboven), bij "Options" gekozen worden voor "organize email" en daarna op de "+" te klikken (Create a rule for arriving messages) gekozen worden voor "redirect all incoming" naar een ander mail-adres. N.B.: mail die als afzender-adres het doorstuur-adres heeft, wordt door Exchange *niet* doorgestuurd, om mail-loops te voorkomen.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Every new RU employee and student also gets a [http://www.ru.nl/ict-uk/staff/mail-calendar/ central RU @ru.nl mail address] of the form Givenname.Surname@ru.nl. If you do not want to read the mail on that server, you can forward incoming mail by logging on to [https://mail.ru.nl mail.ru.nl] with the mail address and the corresponding RU password. Then, at the gear icon in the upper right corner (Settings), click "Options", followed by "Organize email", and then hit the '+" (Create a rule for arriving messages), and choose "redirect all incoming" to another mail address. NB: mail that has the forwarding address as the sender address is *never* forwarded by Exchange in order to prevent mail loops.
 
[/en]
 
[/en]

Latest revision as of 12:55, 16 September 2022

Webmail

There are two independent webmail applications available:

roundcube.science.ru.nl A full-fledged modern webmail application, based on Roundcube. One can not only access the Science mail here, but also the RU mail, by picking from the drop-down menu mail.ru.nl instead of science.ru.nl.

Advantages of Roundcube w.r.t. the RU Outlook Web Access are that you can set multiple sender addresses (via Settings->Identities) and that the Science LDAP addressbook is available, which contains all Science staff and students. The RU Exchange AD address book contains also namesakes from other parts of the university. Furthermore, Roundcube has a more powerful and modern interface independent of the browser used. You can also leave out the extra RU\ before the U- or S-number when logging in. A disadvantage w.r.t. the standard RU Outlook Web Access might be that Roundcube does not have calendar support, it is only an IMAP mailclient.

rainloop.science.ru.nl An alternative webmail application for Science mail. This also uses the Science LDAP addressbook. Based on Rainloop.net.

The Science mail service

 • Mailmessages can be read and sent with different email clients (at the same time).
 • Access to all your mail is possible from all over the internet.
 • When authenticated, messages are accepted (and forwarded) from all over the internet.
 • It is possible to automatically send a vacation message, this can be configured via the DIY website.
 • Mail forwarding can be configured also at the DIY website.
 • Every mail message is processed at acceptance by a simple, but effective antivirus- and antispam- filter.
 • Mailbox folder sharing between users is possible. This can easily be configured in Roundcube webmail via the Gear-icon in the bottom left corner, "Manage Folders" and double clicking on a mail folder, or with an email client like Kmail. The user that is allowed to use a folder, usually needs to subscribe to the folder. When one user reads a message, it is not automatically marked as read for all users, as happens in Exchange.
 • It is also possible to share tags for mail, even those you've made up yourself, with other users.
 • With Sieve mail messages can be filtered on delivery at the mail storage server. These filter settings can be managed in Roundcube webmail with Settings -> Filters.
 • Several sorts of mailing lists are available.
 • An address book for the Faculty of Science is available.
 • Initial quota: 5 GB, can be enlarged on request to 10 GB or more if needed. Freeing storage can be done easily by removing the largest attachments from the "Sent" folder.

Automatic configuration

 • The settings for many mail clients can be retrieved automatically, we use the software of automx for this. For clients that use the Microsoft (Outlook) standard, you only have to fill in your primary email address (when in doubt, see the Do-It-Yourself site). N.B.: this primary email address is in general something like For clients that use the Mozilla (Thunderbird) standard, you also have to fill in your own name. For the Apple standard (iOS, Mac OS X) you must use the Safari browser to visit the C&CZ autodiscover website, fill in the form and after that accept the mobileconfig that is offered. To remove the mail account, you have to go to Settings -> General -> Profile in that case. These automatic settings not only work for the C&CZ domains @science.ru.nl, @astro.ru.nl, @cs.ru.nl, @hef.ru.nl, @math.ru.nl, @nmr.ru.nl, @student.science.ru.nl, @theochem.ru.nl, but also for the RU Exchange2010 domain @fnwi.ru.nl. This service can only be used from RU campus, so from outside start Vpn first.

Manual configuration

See above for automatic configuration.

Default manual configuration choices for a mail client are:

 • To read mail the preferred protocol is IMAP. The POP protocol can still be used, but not all messages will be found.
 • Using IMAP encryption via SSL or TLS is mandatory! For POP one has to use SSL encryption!
 • The server for reading email is the post.science.ru.nl. You will need your FNWI loginname and password.
 • The server for sending emails is the smtp.science.ru.nl. You do not need a loginname or password if used from the Huygens building. Outside the Huygens building you will need your loginname and password and encryption via TLS is mandatory. More info can be read at Authenticated SMTP.
 • For sending email one can often choose a port number. Choose port 587 (instead of poort 25), and messages will not be filtered! Sending mail will be faster, but also it will be possible to attach .zip or .exe files. Authentication is mandatory now!
 • The LDAP addressbook server is ldap.science.ru.nl with DN: o=addressbook.

Mailing lists

There are simple lists of mail addresses possible, which can be requested through Postmaster and after that maintained by the owners themselves through The Do-It-Yourself website, but there are also highly configurable and moderatable mailman mailing lists, e.g. the list of FNWI-employees or the list of FNWI-students. Usually one can add oneself to or remove oneself from such a mailman mailing list. Every mailman mailing list has a moderator, who can approve or reject messages to the mailman mailing list. For mailman list admins: To filter spam one can choose in the "Privacy options..." under "Spam filters" as "Spam filter regexp:"

 X-Spam-Score:.*\*\*\*\*\*

and check the radio button "Discard" and hit "Submit Your Changes" on the bottom of the web page.

Moreover it is advisable to accept only messages from members (moderated or unmoderated) and a specified list of addresses to accept and discard all other messages.This makes life for the moderator a lot easier. You can achieve this by clicking on "Privacy Options ..." subsequently click on "Sender filters" and then for "Action to take for postings from non-members for which no explicit action is defined." choose "Discard" (Negeren in dutch interface) and a bit further down "Should messages from non-members, which are automatically discarded, be forwarded to the list moderator?" choose "No" and finally click on "Submit Your Changes".

Central RU Exchange mail at ru.nl

Every new RU employee and student also gets a central RU @ru.nl mail address of the form If you do not want to read the mail on that server, you can forward incoming mail by logging on to mail.ru.nl with the mail address and the corresponding RU password. Then, at the gear icon in the upper right corner (Settings), click "Options", followed by "Organize email", and then hit the '+" (Create a rule for arriving messages), and choose "redirect all incoming" to another mail address. NB: mail that has the forwarding address as the sender address is *never* forwarded by Exchange in order to prevent mail loops.

Subcategories

This category has only the following subcategory.

T

Pages in category "Email"

The following 11 pages are in this category, out of 11 total.