Difference between revisions of "BASS"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(211 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
[nl]De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
+
[nl]
Dit document legt uit hoe u als FNWI medewerker gebruik kunt maken van deze applicatie.[/nl]
+
De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie BASS, met voor financiën [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/handleidingen/ BASS-FinLog] en voor  personeelszaken [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-hrm/handleidingen/ BASS-HRM].
[en]The Radboud University uses a concern-application [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/ BASS-finlog].
+
Dit document legt uit hoe u als FNWI medewerker gebruik kunt maken van deze applicatie.
This document explains how FNWI staff-members can use it.[/en]
+
[/nl]
 +
[en]
 +
The Radboud University uses a concern-application [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/handleidingen/ BASS-FinLog BASS-finlog].
 +
This document explains how Science staff-members can use it.
 +
[/en]
  
 +
===[Logingegevens en authorisatie][Login details and authorization]===
 +
[nl]
 +
Om BASS te kunnen gebruiken voor electronische declaraties (i-Expense) heeft u nodig:
 +
* uw U-nummer (personeelsnummer).<br />Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. Voor medewerkers van FNWI kan C&CZ het RU-wachtwoord resetten.
 +
* uw budgetnummer/kostenplaats.<br />Dit is bekend op uw afdeling of te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ Planning en Control van FEZ].
 +
Om te kunnen bestellen (i-Procurement) en bestelling goed te keuren heeft u verder nodig:
 +
* autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ een aanvraagformulier].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
To be able to use BASS for electronic cost declarations (i-Expense), one needs:
 +
* a U-number (personnel number).<br />This can be requested from [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. The corresponding RU-password can be reset by C&CZ for Science employees.
 +
* a budget number (Dutch: kostenplaats).<br />This is available through your department or can be requested from [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ P&C of the Financial Department].
 +
To place orders (i-Procurement) or approve requisitions, one additionally needs:
 +
* authorization in BASS/FinLog/Oracle, can be requested with a [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ request form].
 +
[/en]
  
==[Logingegevens en Authorisatie][Login details and authorization]==
+
===[Toegang tot BASS][Access to BASS]===
 
+
[nl]
[nl]Om te kunnen bestellen / goedkeuren heeft u het volgende nodig:
+
* De toegang tot BASS wordt formeel alleen ondersteund vanaf bepaalde platformen (combinaties van diverse Windows besturingssystemen, Internet Explorer versies, Java versies, enz.) maar in de praktijk blijken veel alternatieve combinaties (Mac, Linux, andere browsers) ook te werken.
* een U-nummer (personeelsnummer). Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. Het RU-wachtwoord kan door C&CZ gezet worden.
+
* BASS werkt gegarandeerd vanaf een standaard RU werkplek en een door C&CZ beheerde Windows werkplek.
* een budgetnummer/kostenplaats. Dit is te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ Planning en Control van FEZ]
+
* BASS is alleen ''rechtstreeks'' te benaderen wanneer er vanaf campusnetwerk of via een VPN verbinding (vanaf een willekeurige Internet-locatie) wordt gewerkt.  ''Nota bene'': vanaf een klein deel van de werkplekken bij FNWI is directe toegang tot BASS niet mogelijk. Dat zijn werkplekken die op server-subnetten staan, met veel vanaf het Internet toegankelijk systemen. Gebruik in dat geval [[vpn]].
* autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via [mailto:helpdesk-finlog@cif.ru.nl helpdesk-finlog@cif.ru.nl]
+
* BASS is niet benaderbaar vanaf Server subnetten, dus ook niet vanaf onze '''lilo''' servers.
 +
* BASS functies zoals Tijdschrijven, Declareren en Bestellen maken uitsluitend gebruik van de webbrowser en zijn vrijwel altijd vanaf elke browser op elk platform te gebruiken (Chrome, IE, Firefox, Safari, op PC, Mac, Linux of tablet). Dus thuis declareren b.v. vanaf een iPad via VPN gaat prima.
 +
* Overige BASS functies ("forms") maken gebruik van Java. Java moet dus ge&iuml;nstalleerd zijn op de PC (Mac, Linux, etc.) om met forms te werken. Hier wordt het complexer.
 +
** Op een iPad staat geen Java, dus daarop kan in principe niet met forms worden gewerkt.
 +
** De Java versie op de client (PC, Mac, Linux) mag niet "teveel" afwijken van de versie op de BASS server. Een lagere versie op de client is geen probleem (voor BASS, wel voor de veiligheid van de werkplek!), een hogere versie is soms een probleem.
 +
** Andere kenmerken van de client (bijv. 32-bit of 64-bit versie van het besturingssysteem) kunnen ook een rol spelen.
 +
* De functies in BASS die Java nodig hebben worden vooral op werkplekken van medewerkers van CIF, CFA, DPO, budgethouders en medewerkers die bestellingen doen gebruikt. Als een gebruiker vanaf thuis toch gegarandeerd met BASS wil werken, dan ligt het meer voor de hand om de werk-PC over te nemen ("bureaublad overnemen").
 
[/nl]
 
[/nl]
[en]To place orders or approve them, one needs:
+
[en]
* a U-number (personnel number). This can be requested from [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. The corresponding RU-password can be (re)set by C&CZ.
+
* Access to BASS is certified only from certain combinations of the various Windows operating systems, versions of Internet Explorer, Java versions, etc. In practice many alternative configurations (Mac, Linux, other browsers) seem to work fine.
* a budget number (Dutch: kostenplaats). This can be requested from [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ P&C of the Financial Department]
+
* BASS functions properly from any standard RU workstation and also from any Windows workstation managed by C&CZ.
* autorisation in BASS/FinLog/Oracle, to be requested from [mailto:helpdesk-finlog@cif.ru.nl helpdesk-finlog@cif.ru.nl]
+
* BASS can only be accessed ''directly'' from the campus network or through VPN (from any given Internet location). ''Note'' however that from a small part of the subnets at the Faculty of Science, direct access to BASS is not possible. These subnets are the ones with a lot of servers that can be accessed from the Internet.
 +
* BASS cannot be accessed from Server subnets, this includes our '''lilo''' servers.
 +
* BASS functions such as Time and Electronic Declaration, and iProcurement only use the web browser and usually work with any browser from any platform (Chrome, IE, Firefox, Safari, on PC, Mac, Linux, or tablet). So electronic declarations from an iPad via VPN works fine.
 +
* Other BASS functions ("forms") depend on Java. Therefore Java must be installed on the PC (Mac, Linux, etc.) to work with forms. Here the matter becomes more complex.
 +
** On an iPad Java is not available, so in principle iPads cannot be used to work with forms.
 +
** The Java version on the client (PC, Mac, Linux) may not differ "too much" from the version on the BASS server. A lower version on the client isn't a problem (for BASS, however it ''is'' a big security problem for the PC!), a higher version can be a problem for BASS.
 +
** Other characteristics of the client (e.g. 32 or 64 bit version of the operating system) can play a role too.
 +
* The functions in BASS which require Java are mostly used by the employees at CIF, CFA, DPO, budget holders and employees placing orders. If such a user needs to be able to work with BASS from home, it is advised to use the "remote desktop" feature (i.e. to connect to the desktop of the PC at work).
 
[/en]
 
[/en]
  
<blockquote>
+
===[Voorbereiding PC][Preparing your PC]===
[nl]Om chemicali&euml;n te bestellen moet men [[Tracelab]] gebruiken.[/nl]
+
[nl]
[en]To order chemicals, one needs to use [[Tracelab]].[/en]
+
In deze handleiding wordt uitgegaan van Windows 7, maar voor Linux en de Mac werkt e.e.a. vrijwel hetzelfde.
</blockquote>
 
  
 +
Het gebruik van deze webtoepassing vereist mogelijk aanpassingen van de systeemconfiguratie van uw computer. Deze aanpassing is afhankelijk van hoe uw computer met het netwerk verbonden is, zie volgende stap.
  
[nl]Het gebruik van de webtoepassing vereist mogelijk aanpassingen van de systeemconfiguratie van uw computer. Deze aanpassing is afhankelijk van hoe uw computer met het netwerk verbonden is, zie volgende stap.[/nl]
+
N.B. BASS is alleen bereikbaar vanaf de campus of via een [[VPN]] verbinding met het campus-netwerk. Deze beperkingen zijn vanuit veiligheidsoverwegingen ingesteld.
[en]The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.
+
 
[/en]
+
Voor sommige onderdelen van BASS dient Java 6.x of 7.x op de PC ge&iuml;nstalleerd te zijn. Alle door C&CZ beheerde PC's hebben standaard de Java Runtime Environment (JRE) ge&iuml;nstalleerd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This manual describes how to use BASS from Windows 7, but things are essentially the same for Linux and the Mac.
  
[nl]In deze handleiding wordt uitgegaan van Windows XP[/nl]
+
The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.
[en]This document describes how to use BASS from Windows XP[/en]
 
<ref>
 
[nl]Omdat BASS in essentie een Java-toepassing is die vanuit een browser wordt gestart, moet het in principe ook kunnen werken op andere platformen zoals Mac OSX, Linux en op Windows 7. Dat blijkt inderdaad vaak het geval te zijn. Als het werkt is dat mooi, zo niet bedenk dan dat het gebruik van de BASS (Oracle) concern-applicaties formeel alleen wordt ondersteund voor een beperkt aantal Windows-omgevingen.[/nl]
 
[en]Because BASS is essentially a Java application running from a browser it should function just as well from platforms such as Macs
 
and Linux systems, as well as on Windows 7.  In many cases this proves to be true.  If it works for you, be happy with it, but if it doesn't please remember that formally the BASS (Oracle) concern applications are supported only on some Windows platforms.[/en]
 
</ref>.
 
  
 +
Note: BASS can only be accessed from the campus or through a [[VPN]] connection to the campus network. These limitations are for the sake of security.
  
==[Voorbereiding PC][Preparing your PC]==
+
Some parts of BASS require Java 6.x or 7.x to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have the Java Runtime Environment (JRE) installed.
===Java JRE===
+
[/en]
[nl]Voor het gebruik van BASS dient een recente versie van de Java JRE op de PC geinstalleerd te zijn. Alle door C&CZ beheerde PC's hebben standaard Java JRE geinstalleerd.[/nl]
 
[en]BASS requires a recent version of the JAVA JRE to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have this installed[/en]
 
  
===[Systeemconfiguratie][Systemconfiguration]===
+
===[Login op BASS][Logon to BASS]===
[nl]Voor de correcte werking van BASS is het essentieel dat het hosts-bestand op uw systeem goed is geconfigureerd. De locatie van het hosts bestand op Windows XP systemen is [/nl]
 
[en]In order to allow BASS to function correctly, it's essential that the so called host file on your system is configured correctly. The location of the host file on windows systems is [/en]
 
<tt>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc</tt>.
 
  
[nl]Onderaan deze pagina, bij de veelgestelde vragen, vindt u de paden voor andere besturingssystemen.[/nl]
+
[nl]Onderstaande URL brengt u direkt naar de loginpagina van BASS.[/nl]
[en]At the FAQ section at the bottom of the page, you'll find the location of the host file for other operating systems.[/en]
+
[en]This is a direct link to the login page of BASS.[/en]
  
 +
http://bass.ru.nl
  
[nl]In het blok hieronder is het IP-adres van uw computer weergegeven en wordt de voor u juiste inhoud van het hosts bestand getoond. Zorg ervoor dat dit overeenkommt met het host-bestand op uw computer. U mag hiervoor gerust contact opnemen met C&CZ.[/nl]
+
[[File:bass_ru_app.png|200px|left]]
[en]The block below shows the IP-address of your computer and the exact contents of what should be in the hosts file. Be sure that it matches the contents of the host-file on your computer. Please contact C&CZ to help you to accomplish this.[/en]
+
<br style="clear: both" />
  
 
[nl]
 
[nl]
<rawHTML>
+
Indien dit niet lukt, heeft u geen directe toegang tot bass.ru.nl. U zult dan gebruik moeten maken van de [[vpn]].
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?lang=nl" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
 
[/nl]
 
[/nl]
 
 
[en]
 
[en]
<rawHTML>
+
If this fails, you don't have direct access to bass.ru.nl.  You will have to use the [[vpn]].
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?lang=en" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
 
[/en]
 
[/en]
  
<blockquote>
+
==[Bij wie kan ik terecht met inhoudelijke vragen over BASS-finlog?][Who can answer my questions about the functionality of BASS-finlog?]==
[nl]*Belangrijk* In de loop van de tijd zullen er meer netwerk-segmenten achter de RU firewall geschakeld worden. Mocht inloggen op BASS niet lukken, bezoek dan deze pagina. Bovenstaand blok geeft altijd de actuele situatie voor uw computer weer.[/nl]
+
[nl]Op de Radboudnet website staan de contactgegevens voor de [/nl]
[en]*Important* Sooner or later, all network-segments will be behind the firewall of the RU. You might encounter login problems with BASS. In that case, please have a look at this page again. The section above will always show the current situation for your PC[/en]
+
[en]The Radboudnet website shows the contact details of the [/en]
</blockquote>
+
[http://www.radboudnet.nl/bass BASS helpdesk].
  
==[Verbinding maken][Connecting]==
+
==[Waar moet ik zijn voor het aanvragen van autorisaties voor BASS?][Where should I request authorizations for BASS?]==
[nl]Nu de PC goed is geconfigureerd, kunnen we verbinding maken.
 
Dit gaat in 3 stappen:[/nl]
 
[en]Now that your PC is configured, lets connect to BASS. There are 3 steps to get in:[/en]
 
  
===[Stap][Step] 1: https://admin.ru.nl===
+
[nl]
[nl]Log in op de toegangspoort tot BASS:[/nl]
+
Voor het aanvragen van autorisaties in BASS zijn ondertekende autorisatieformulieren nodig.
[en]Login on the gateway to BASS:[/en]
+
Gebruikers kunnen niet rechtstreeks om autorisaties vragen bij de BASS-finlog helpdesk.
https://admin.ru.nl
 
[nl]Gebruik hiervoor uw U-nummer en bijbehorende wachtwoord. Dit is hetzelfde wachtwoord als hetgeen u voor toegang tot http://www.radboudnet.nl gebruikt.[/nl]
 
[en]Please use your U-number and password. This is the same password you need to access http://www.radboudnet.nl.[/en]
 
  
[[Bestand:admin_ru_nl.png|thumb]]
+
De informatie hierover is te vinden [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ op de Radboudnet website].
<br style="clear: both" />
+
De autorisatie aanvragen verlopen via FEZ van FNWI.
 +
[/nl]
  
===[Stap][Step] 2: BASS - RU Productie===
+
[en]
[nl]Kies[/nl][en]Select[/en] <b>"BASS - RU Productie"</b>.
+
To request authorizations for BASS one has to hand in signed authorization documents.
[[Bestand:admin_ru_nl_afterlogin.png|thumb]]
+
Users cannot request authorizations themselves at the BASS-finlog helpdesk.
<br style="clear: both" />
 
  
===[Stap 3: Nogmaals inloggen][Step 3: Login again]===
+
Information about this procedure can be found [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ at the Radboudnet website].
[nl]Nu verschijnt wordt een nieuw venster geopend met een loginscherm voor Oracle:[/nl][en]At this point you'll see a new browser windows titled [/en] "Welkom op BASS Release 12".
+
Authorization request have to be processed and confirmed by the financial department FEZ of the Faculty of Science.
[nl]Inloggen kan hier met uw U-nummer en uw BASS wachtwoord. Heeft u geen BASS wacthwoord? kijk dan bij 'Veel gestelde vragen' onderaan deze pagina.[/nl][en]Login with your U-number and your BASS password. If you don't have a BASS password, have a look at the 'Frequently asked questions' at the bottom of this page.[/en]
+
[/en]
[nl]Het kan zijn dat er nog een "Forwarder" scherm tussendoor komt. Dit scherm is nodig voor PC's die niet achter de RU firewall zijn geschakeld, zie blok Systeemconfiguratie hierboven.[/nl]
 
[en]If your PC is not behind the RU firewall, there will be a thirth screen popping up, labeled "Forwarder".[/en]
 
  
==FAQ - [Veel gestelde vragen][Frequently asked questions]==
+
==[Hoe kan ik een initieel BASS wachtwoord zetten of het later wijzigen?][How can I set an initial BASS password or reset it later?]==
[nl]De vragen en antwoorden hieronder zijn vooral van toepassing op het gebruik van BASS binnen FNWI, er is ook een [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/ officiele BASS FAQ].[/nl]
 
[en]These questions and answers apply to the use of BASS from within FNWI. There's also an [http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/faq/ official BASS FAQ][/en]
 
  
===[Bij wie kan ik terecht met vragen over BASS-finlog?][Who can answer my questions about BASS-finlog?]===
+
[nl]Vanaf 1 juni 2013 is er geen apart BASS wachtwoord meer: men logt dan in met het U-nummer en RU wachtwoord.[/nl]
[nl]Op de website van CIF/CFA staan de contactgegevens voor de [/nl]
+
[en]As of June 1, 2013 there is no separate BASS password anymore: use your U number and RU password to logon to BASS.[/en]
[en]The website of the CIF/CFA shows the contact details of the [/en]
 
[http://www.ru.nl/cif/cfa/bass-finlog/helpdesk_finlog/ BASS helpdesk].
 
  
===[Ik heb nog geen BASS wachtwoord, hoe kan ik die instellen?][I don't have a BASS password, how can I set it?]===
+
==[Welke RU-werkplek IP-adressen hebben nog geen directe toegang tot BASS?][Which PC IP addresses do not yet have direct access to BASS?]==
[nl]Bij Stap 2, worden nog een keer login-gegevens gevraagd. Omdat Oracle (helaas) nog geen begruik maakt van centrale authenticatie moet er nogmaals ingelogd worden. Hiervoor is een wachtwoord initieel voor u ingesteld. Het wachtwoord is uw geboortedatum in de vorm DDMMJJJ (bijv. 25091976). Na inloggen met dit initiele wachtwoord, wordt u gevraagd dit wachtwoord te wijzigen.[/nl]
 
[en]The password that is asked for in step 2 differs from your U-number password. Since the Oracle based system doesn't make use of the central RU authentication, you do have to login again. To set it, you should know that the initial password is set for you. It is your birthdate in the following format DDMMYYY (ie. 25091976). After logging in with this temporary password, you'll be asked to change it.[/en]
 
  
 +
[nl]
 +
Alleen de volgende FNWI-werkplek IP-adressen hebben geen directe toegang tot BASS, men kan wel bv via [[Vpn|VPN]] naar BASS gaan:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Only the following FNWI desktop IP adresses will not have direct access to BASS, but users can connect to BASS e.g. through [[Vpn|VPN]]:
 +
[/en]
 +
<pre>
 +
131.174.12.0 - 131.174.12.127
 +
131.174.15.33
 +
131.174.15.35
 +
131.174.15.36
 +
131.174.142.0 - 131.174.142.31
 +
131.174.192.0 - 131.174.192.255
 +
</pre>
  
===[Waar kan ik het hosts-bestand op m'n computer vinden?][Where can I find the 'hosts'-file on my computer?]===
+
==[Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?][I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?]==
[nl]De locatie van het hosts bestand hangt af van het besturings systeem:[/nl]
+
[nl]BASS is te bereiken en gebruiken met elke browser op elk apparaat.[/nl]
[en]The location of the hosts file depends on the operating system:[/en]
+
[en]BASS can be reached and used with any browser on any device.[/en]
{| class="wikitable"
 
|-
 
! [nl]Besturings systeem[/nl][en]Operating system[/en]
 
! [nl]Locatie 'hosts' bestand[/nl][en]Path of the hosts file[/en]
 
|-
 
| Windows, 32 bits
 
| <tt>%systemroot%\system32\drivers\etc</tt>
 
|-
 
| Windows, 64 bit
 
| <tt>%systemroot%\SysWOW64\drivers\etc</tt>
 
|-
 
| Linux
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
|-
 
| Mac OSX
 
| <tt>/etc/hosts</tt>
 
|}
 
  
  
===[Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?][I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?]===
+
<references/>
[nl]Ja, U kunt BASS ook op een andere computer, zoals de [[Windows_Terminal_Server]] draaien.[/nl]
 
[en]Yes, you can run BASS from another computer, like the [[Windows_Terminal_Server]].[/en]
 
  
===[Technisch: Welke subnetten hebben 'direkte' toegang tot BASS?][Technical: Wich subnets have direct access to BASS?]===
+
[[Bestand:lijn.png]]
[nl]Hieronder zie je het actuele overzicht van de vlans die achter de RU-firewall zitten en die binnen BASS ingesteld zijn voor direkte toegang:[/nl]
 
[en]This is an overview of the vlans that are behind the RU-firewall and from which BASS allows a direct connection:[/en]
 
<br style="clear: both" />
 
<rawHTML>
 
<iframe src="https://wiki.science.ru.nl/cncz/bassipcheck/?firewalled" width='410px' height='210px'>&nbsp;</iframe>
 
</rawHTML>
 
<br style="clear: both" />
 
===[Na het kiezen van ''BASS - RU Productie'', krijg ik wel een ''Port Forwarder'' scherm, maar geen nieuw browser window][After choosing the ''BASS - RU Productie'' option, the ''Port Forwarder'' window is shown, but the new browser window isn't]===
 
[nl]U kunt dan zelf de volgende link in een nieuw browser scherm openen:
 
*[https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp?langCode=NL][/nl]
 
[en]In that case, open the following link in a new browser window:
 
*[https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp https://bassruap01.uci.ru.nl:8010/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp][/en]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<references/>
 
  
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]

Latest revision as of 12:41, 30 June 2022

The Radboud University uses a concern-application BASS-FinLog BASS-finlog. This document explains how Science staff-members can use it.

Login details and authorization

To be able to use BASS for electronic cost declarations (i-Expense), one needs:

 • a U-number (personnel number).
  This can be requested from P&O. The corresponding RU-password can be reset by C&CZ for Science employees.
 • a budget number (Dutch: kostenplaats).
  This is available through your department or can be requested from P&C of the Financial Department.

To place orders (i-Procurement) or approve requisitions, one additionally needs:

 • authorization in BASS/FinLog/Oracle, can be requested with a request form.

Access to BASS

 • Access to BASS is certified only from certain combinations of the various Windows operating systems, versions of Internet Explorer, Java versions, etc. In practice many alternative configurations (Mac, Linux, other browsers) seem to work fine.
 • BASS functions properly from any standard RU workstation and also from any Windows workstation managed by C&CZ.
 • BASS can only be accessed directly from the campus network or through VPN (from any given Internet location). Note however that from a small part of the subnets at the Faculty of Science, direct access to BASS is not possible. These subnets are the ones with a lot of servers that can be accessed from the Internet.
 • BASS cannot be accessed from Server subnets, this includes our lilo servers.
 • BASS functions such as Time and Electronic Declaration, and iProcurement only use the web browser and usually work with any browser from any platform (Chrome, IE, Firefox, Safari, on PC, Mac, Linux, or tablet). So electronic declarations from an iPad via VPN works fine.
 • Other BASS functions ("forms") depend on Java. Therefore Java must be installed on the PC (Mac, Linux, etc.) to work with forms. Here the matter becomes more complex.
  • On an iPad Java is not available, so in principle iPads cannot be used to work with forms.
  • The Java version on the client (PC, Mac, Linux) may not differ "too much" from the version on the BASS server. A lower version on the client isn't a problem (for BASS, however it is a big security problem for the PC!), a higher version can be a problem for BASS.
  • Other characteristics of the client (e.g. 32 or 64 bit version of the operating system) can play a role too.
 • The functions in BASS which require Java are mostly used by the employees at CIF, CFA, DPO, budget holders and employees placing orders. If such a user needs to be able to work with BASS from home, it is advised to use the "remote desktop" feature (i.e. to connect to the desktop of the PC at work).

Preparing your PC

This manual describes how to use BASS from Windows 7, but things are essentially the same for Linux and the Mac.

The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.

Note: BASS can only be accessed from the campus or through a VPN connection to the campus network. These limitations are for the sake of security.

Some parts of BASS require Java 6.x or 7.x to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have the Java Runtime Environment (JRE) installed.

Logon to BASS

This is a direct link to the login page of BASS.

http://bass.ru.nl
Bass ru app.png


If this fails, you don't have direct access to bass.ru.nl. You will have to use the vpn.

Who can answer my questions about the functionality of BASS-finlog?

The Radboudnet website shows the contact details of the BASS helpdesk.

Where should I request authorizations for BASS?

To request authorizations for BASS one has to hand in signed authorization documents. Users cannot request authorizations themselves at the BASS-finlog helpdesk.

Information about this procedure can be found at the Radboudnet website. Authorization request have to be processed and confirmed by the financial department FEZ of the Faculty of Science.

How can I set an initial BASS password or reset it later?

As of June 1, 2013 there is no separate BASS password anymore: use your U number and RU password to logon to BASS.

Which PC IP addresses do not yet have direct access to BASS?

Only the following FNWI desktop IP adresses will not have direct access to BASS, but users can connect to BASS e.g. through VPN:

131.174.12.0 - 131.174.12.127
131.174.15.33
131.174.15.35
131.174.15.36
131.174.142.0 - 131.174.142.31
131.174.192.0 - 131.174.192.255

I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?

BASS can be reached and used with any browser on any device.Lijn.png