Difference between revisions of "BASS"

From Cncz
Jump to navigation Jump to search
 
(246 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 1: Line 1:
== BASS-Finlog ==
+
[nl]
 +
De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie BASS, met voor financiën [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/handleidingen/ BASS-FinLog] en voor  personeelszaken [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-hrm/handleidingen/ BASS-HRM].
 +
Dit document legt uit hoe u als FNWI medewerker gebruik kunt maken van deze applicatie.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
The Radboud University uses a concern-application [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/handleidingen/ BASS-FinLog BASS-finlog].
 +
This document explains how Science staff-members can use it.
 +
[/en]
 +
 
 +
===[Logingegevens en authorisatie][Login details and authorization]===
 +
[nl]
 +
Om BASS te kunnen gebruiken voor electronische declaraties (i-Expense) heeft u nodig:
 +
* uw U-nummer (personeelsnummer).<br />Dit is te verkrijgen via [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. Voor medewerkers van FNWI kan C&CZ het RU-wachtwoord resetten.
 +
* uw budgetnummer/kostenplaats.<br />Dit is bekend op uw afdeling of te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ Planning en Control van FEZ].
 +
Om te kunnen bestellen (i-Procurement) en bestelling goed te keuren heeft u verder nodig:
 +
* autorisatie in BASS/FinLog/Oracle, te verkrijgen via [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ een aanvraagformulier].
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
To be able to use BASS for electronic cost declarations (i-Expense), one needs:
 +
* a U-number (personnel number).<br />This can be requested from [http://www.ru.nl/fnwi/po/afdeling_personeel/wie_wat_waar/ P&O]. The corresponding RU-password can be reset by C&CZ for Science employees.
 +
* a budget number (Dutch: kostenplaats).<br />This is available through your department or can be requested from [http://www.radboudnet.nl/fnwi/fez/planning_en_control/ P&C of the Financial Department].
 +
To place orders (i-Procurement) or approve requisitions, one additionally needs:
 +
* authorization in BASS/FinLog/Oracle, can be requested with a [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ request form].
 +
[/en]
  
 +
===[Toegang tot BASS][Access to BASS]===
 +
[nl]
 +
* De toegang tot BASS wordt formeel alleen ondersteund vanaf bepaalde platformen (combinaties van diverse Windows besturingssystemen, Internet Explorer versies, Java versies, enz.) maar in de praktijk blijken veel alternatieve combinaties (Mac, Linux, andere browsers) ook te werken.
 +
* BASS werkt gegarandeerd vanaf een standaard RU werkplek en een door C&CZ beheerde Windows werkplek.
 +
* BASS is alleen ''rechtstreeks'' te benaderen wanneer er vanaf campusnetwerk of via een VPN verbinding (vanaf een willekeurige Internet-locatie) wordt gewerkt.  ''Nota bene'': vanaf een klein deel van de werkplekken bij FNWI is directe toegang tot BASS niet mogelijk. Dat zijn werkplekken die op server-subnetten staan, met veel vanaf het Internet toegankelijk systemen. Gebruik in dat geval [[vpn]].
 +
* BASS is niet benaderbaar vanaf Server subnetten, dus ook niet vanaf onze '''lilo''' servers.
 +
* BASS functies zoals Tijdschrijven, Declareren en Bestellen maken uitsluitend gebruik van de webbrowser en zijn vrijwel altijd vanaf elke browser op elk platform te gebruiken (Chrome, IE, Firefox, Safari, op PC, Mac, Linux of tablet). Dus thuis declareren b.v. vanaf een iPad via VPN gaat prima.
 +
* Overige BASS functies ("forms") maken gebruik van Java. Java moet dus ge&iuml;nstalleerd zijn op de PC (Mac, Linux, etc.) om met forms te werken. Hier wordt het complexer.
 +
** Op een iPad staat geen Java, dus daarop kan in principe niet met forms worden gewerkt.
 +
** De Java versie op de client (PC, Mac, Linux) mag niet "teveel" afwijken van de versie op de BASS server. Een lagere versie op de client is geen probleem (voor BASS, wel voor de veiligheid van de werkplek!), een hogere versie is soms een probleem.
 +
** Andere kenmerken van de client (bijv. 32-bit of 64-bit versie van het besturingssysteem) kunnen ook een rol spelen.
 +
* De functies in BASS die Java nodig hebben worden vooral op werkplekken van medewerkers van CIF, CFA, DPO, budgethouders en medewerkers die bestellingen doen gebruikt. Als een gebruiker vanaf thuis toch gegarandeerd met BASS wil werken, dan ligt het meer voor de hand om de werk-PC over te nemen ("bureaublad overnemen").
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
* Access to BASS is certified only from certain combinations of the various Windows operating systems, versions of Internet Explorer, Java versions, etc. In practice many alternative configurations (Mac, Linux, other browsers) seem to work fine.
 +
* BASS functions properly from any standard RU workstation and also from any Windows workstation managed by C&CZ.
 +
* BASS can only be accessed ''directly'' from the campus network or through VPN (from any given Internet location). ''Note'' however that from a small part of the subnets at the Faculty of Science, direct access to BASS is not possible. These subnets are the ones with a lot of servers that can be accessed from the Internet.
 +
* BASS cannot be accessed from Server subnets, this includes our '''lilo''' servers.
 +
* BASS functions such as Time and Electronic Declaration, and iProcurement only use the web browser and usually work with any browser from any platform (Chrome, IE, Firefox, Safari, on PC, Mac, Linux, or tablet). So electronic declarations from an iPad via VPN works fine.
 +
* Other BASS functions ("forms") depend on Java. Therefore Java must be installed on the PC (Mac, Linux, etc.) to work with forms. Here the matter becomes more complex.
 +
** On an iPad Java is not available, so in principle iPads cannot be used to work with forms.
 +
** The Java version on the client (PC, Mac, Linux) may not differ "too much" from the version on the BASS server. A lower version on the client isn't a problem (for BASS, however it ''is'' a big security problem for the PC!), a higher version can be a problem for BASS.
 +
** Other characteristics of the client (e.g. 32 or 64 bit version of the operating system) can play a role too.
 +
* The functions in BASS which require Java are mostly used by the employees at CIF, CFA, DPO, budget holders and employees placing orders. If such a user needs to be able to work with BASS from home, it is advised to use the "remote desktop" feature (i.e. to connect to the desktop of the PC at work).
 +
[/en]
  
 +
===[Voorbereiding PC][Preparing your PC]===
 
[nl]
 
[nl]
De Radboud Universiteit gebruikt een concern-applicatie  [http://www.ru.nl/bass BASS-Finlog]. Een [[Media:BASS-Finlog-leesmij.doc|handleiding voor het installeren/gebruiken van BASS-Finlog]] is in MS-Word formaat beschikbaar. Alle benodigde zaken hiervoor (o.a. Java) zijn te vinden in de BASS subdirectory van de [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] directory van C&amp;CZ servers.
+
In deze handleiding wordt uitgegaan van Windows 7, maar voor Linux en de Mac werkt e.e.a. vrijwel hetzelfde.
  
== BASS-Finlog voor Linux/Unix/Mac-gebruikers ==
+
Het gebruik van deze webtoepassing vereist mogelijk aanpassingen van de systeemconfiguratie van uw computer. Deze aanpassing is afhankelijk van hoe uw computer met het netwerk verbonden is, zie volgende stap.
  
Voor het gebruik van BASS-Finlog is een PC met MS Windows XP vereist. Voor gebruikers van een ander bedrijfssysteem is er een Windows Terminal Server ingericht.
+
N.B. BASS is alleen bereikbaar vanaf de campus of via een [[VPN]] verbinding met het campus-netwerk. Deze beperkingen zijn vanuit veiligheidsoverwegingen ingesteld.
  
Stuur eerst mail naar postmaster@science.ru.nl met de vraag om toegang tot de Windows Terminal Server (ts1), onder vermelding van de Science loginnaam.
+
Voor sommige onderdelen van BASS dient Java 6.x of 7.x op de PC ge&iuml;nstalleerd te zijn. Alle door C&CZ beheerde PC's hebben standaard de Java Runtime Environment (JRE) ge&iuml;nstalleerd.
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
This manual describes how to use BASS from Windows 7, but things are essentially the same for Linux and the Mac.
 +
 
 +
The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.
 +
 
 +
Note: BASS can only be accessed from the campus or through a [[VPN]] connection to the campus network. These limitations are for the sake of security.
  
Geef op uw Unix/Linux/Mac machine het commando:
+
Some parts of BASS require Java 6.x or 7.x to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have the Java Runtime Environment (JRE) installed.
rdesktop ts1.nwi.ru.nl (remote desktop op terminalserver1)
+
[/en]
  
Geef in het login-venster uw Science loginnaam en wachtwoord
+
===[Login op BASS][Logon to BASS]===
  
Klik op OK bij de foutboodschap "Run-time Error '429': ActiveX component
+
[nl]Onderstaande URL brengt u direkt naar de loginpagina van BASS.[/nl]
can't create object"
+
[en]This is a direct link to the login page of BASS.[/en]
  
Dubbelklik op het BASS-icoon en werk verder als op een MS-Windows XP machine.
+
http://bass.ru.nl
  
Vergeet niet uit te loggen als u klaar bent: dat voorkomt dat TS1 te
+
[[File:bass_ru_app.png|200px|left]]
veel belast wordt.
+
<br style="clear: both" />
  
Als mocht blijken dat TS1 toch te veel belast wordt, dan zal deze
+
[nl]
vervangen worden door een moderne server.
+
Indien dit niet lukt, heeft u geen directe toegang tot bass.ru.nl. U zult dan gebruik moeten maken van de [[vpn]].
 
[/nl]
 
[/nl]
 
[en]
 
[en]
The Radboud University uses a concern-application called [[http://www.ru.nl/bass BASS-Finlog]]. An [[Media:BASS-Finlog-leesmij.doc|installation/usage manual]] is available in MS-Word format. Other software, e.g. Java, can be found in the BASS subdirectory of the [http://www.cncz.science.ru.nl/software/installscience <tt>install</tt>] directory of C&amp;CZ servers.
+
If this fails, you don't have direct access to bass.ru.nl. You will have to use the [[vpn]].
 +
[/en]
  
== BASS-Finlog for Linux/Unix/Mac-users ==
+
==[Bij wie kan ik terecht met inhoudelijke vragen over BASS-finlog?][Who can answer my questions about the functionality of BASS-finlog?]==
In order to use BASS-Finlog one needs to have a PC with MS Windows-XP. People with a different Operating System can probably use our Windows Terminal Server as an in-between. First send mail to postmaster@science.ru.nl requesting permission to log in to the Windows Terminal Server (ts1), mentioning your Science loginname.
+
[nl]Op de Radboudnet website staan de contactgegevens voor de [/nl]
 +
[en]The Radboudnet website shows the contact details of the [/en]
 +
[http://www.radboudnet.nl/bass BASS helpdesk].
  
Afterwards use the command on your Unix/Linux/Mac machine:
+
==[Waar moet ik zijn voor het aanvragen van autorisaties voor BASS?][Where should I request authorizations for BASS?]==
rdesktop ts1.nwi.ru.nl (remote desktop on terminalserver1)
 
  
Give in the login-window your science loginname and password
+
[nl]
 +
Voor het aanvragen van autorisaties in BASS zijn ondertekende autorisatieformulieren nodig.
 +
Gebruikers kunnen niet rechtstreeks om autorisaties vragen bij de BASS-finlog helpdesk.
  
Click OK in the error message "Run-time Error '429': ActiveX component
+
De informatie hierover is te vinden [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ op de Radboudnet website].
can't create object"
+
De autorisatie aanvragen verlopen via FEZ van FNWI.
 +
[/nl]
  
Double-click the BASS-icon and continue as if you are working on an
+
[en]
PC with MS Windows XP.
+
To request authorizations for BASS one has to hand in signed authorization documents.
 +
Users cannot request authorizations themselves at the BASS-finlog helpdesk.
  
Do not forget to log out when you are ready, in order not to overload TS1.
+
Information about this procedure can be found [http://www.radboudnet.nl/bass/bass-finlog/aanvragen/ at the Radboudnet website].
 +
Authorization request have to be processed and confirmed by the financial department FEZ of the Faculty of Science.
 +
[/en]
 +
 
 +
==[Hoe kan ik een initieel BASS wachtwoord zetten of het later wijzigen?][How can I set an initial BASS password or reset it later?]==
 +
 
 +
[nl]Vanaf 1 juni 2013 is er geen apart BASS wachtwoord meer: men logt dan in met het U-nummer en RU wachtwoord.[/nl]
 +
[en]As of June 1, 2013 there is no separate BASS password anymore: use your U number and RU password to logon to BASS.[/en]
  
If it turns out that TS1 will be overloaded, because of heavy use, it
+
==[Welke RU-werkplek IP-adressen hebben nog geen directe toegang tot BASS?][Which PC IP addresses do not yet have direct access to BASS?]==
will be replaced by a modern server.
+
 
 +
[nl]
 +
Alleen de volgende FNWI-werkplek IP-adressen hebben geen directe toegang tot BASS, men kan wel bv via [[Vpn|VPN]] naar BASS gaan:
 +
[/nl]
 +
[en]
 +
Only the following FNWI desktop IP adresses will not have direct access to BASS, but users can connect to BASS e.g. through [[Vpn|VPN]]:
 
[/en]
 
[/en]
 +
<pre>
 +
131.174.12.0 - 131.174.12.127
 +
131.174.15.33
 +
131.174.15.35
 +
131.174.15.36
 +
131.174.142.0 - 131.174.142.31
 +
131.174.192.0 - 131.174.192.255
 +
</pre>
 +
 +
==[Ik krijg BASS niet aan de praat op m'n PC, zijn er nog alternatieven?][I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?]==
 +
[nl]BASS is te bereiken en gebruiken met elke browser op elk apparaat.[/nl]
 +
[en]BASS can be reached and used with any browser on any device.[/en]
 +
 +
 +
<references/>
 +
 +
[[Bestand:lijn.png]]
 +
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Software]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Concern]]
 
[[Category:Medewerkers]]
 
[[Category:Medewerkers]]

Latest revision as of 12:41, 30 June 2022

The Radboud University uses a concern-application BASS-FinLog BASS-finlog. This document explains how Science staff-members can use it.

Login details and authorization

To be able to use BASS for electronic cost declarations (i-Expense), one needs:

 • a U-number (personnel number).
  This can be requested from P&O. The corresponding RU-password can be reset by C&CZ for Science employees.
 • a budget number (Dutch: kostenplaats).
  This is available through your department or can be requested from P&C of the Financial Department.

To place orders (i-Procurement) or approve requisitions, one additionally needs:

 • authorization in BASS/FinLog/Oracle, can be requested with a request form.

Access to BASS

 • Access to BASS is certified only from certain combinations of the various Windows operating systems, versions of Internet Explorer, Java versions, etc. In practice many alternative configurations (Mac, Linux, other browsers) seem to work fine.
 • BASS functions properly from any standard RU workstation and also from any Windows workstation managed by C&CZ.
 • BASS can only be accessed directly from the campus network or through VPN (from any given Internet location). Note however that from a small part of the subnets at the Faculty of Science, direct access to BASS is not possible. These subnets are the ones with a lot of servers that can be accessed from the Internet.
 • BASS cannot be accessed from Server subnets, this includes our lilo servers.
 • BASS functions such as Time and Electronic Declaration, and iProcurement only use the web browser and usually work with any browser from any platform (Chrome, IE, Firefox, Safari, on PC, Mac, Linux, or tablet). So electronic declarations from an iPad via VPN works fine.
 • Other BASS functions ("forms") depend on Java. Therefore Java must be installed on the PC (Mac, Linux, etc.) to work with forms. Here the matter becomes more complex.
  • On an iPad Java is not available, so in principle iPads cannot be used to work with forms.
  • The Java version on the client (PC, Mac, Linux) may not differ "too much" from the version on the BASS server. A lower version on the client isn't a problem (for BASS, however it is a big security problem for the PC!), a higher version can be a problem for BASS.
  • Other characteristics of the client (e.g. 32 or 64 bit version of the operating system) can play a role too.
 • The functions in BASS which require Java are mostly used by the employees at CIF, CFA, DPO, budget holders and employees placing orders. If such a user needs to be able to work with BASS from home, it is advised to use the "remote desktop" feature (i.e. to connect to the desktop of the PC at work).

Preparing your PC

This manual describes how to use BASS from Windows 7, but things are essentially the same for Linux and the Mac.

The use of this web application requires configuration changes of your computer. The configuration change depends on your network settings, see next step.

Note: BASS can only be accessed from the campus or through a VPN connection to the campus network. These limitations are for the sake of security.

Some parts of BASS require Java 6.x or 7.x to be installed on the PC. All C&CZ managed PC's have the Java Runtime Environment (JRE) installed.

Logon to BASS

This is a direct link to the login page of BASS.

http://bass.ru.nl
Bass ru app.png


If this fails, you don't have direct access to bass.ru.nl. You will have to use the vpn.

Who can answer my questions about the functionality of BASS-finlog?

The Radboudnet website shows the contact details of the BASS helpdesk.

Where should I request authorizations for BASS?

To request authorizations for BASS one has to hand in signed authorization documents. Users cannot request authorizations themselves at the BASS-finlog helpdesk.

Information about this procedure can be found at the Radboudnet website. Authorization request have to be processed and confirmed by the financial department FEZ of the Faculty of Science.

How can I set an initial BASS password or reset it later?

As of June 1, 2013 there is no separate BASS password anymore: use your U number and RU password to logon to BASS.

Which PC IP addresses do not yet have direct access to BASS?

Only the following FNWI desktop IP adresses will not have direct access to BASS, but users can connect to BASS e.g. through VPN:

131.174.12.0 - 131.174.12.127
131.174.15.33
131.174.15.35
131.174.15.36
131.174.142.0 - 131.174.142.31
131.174.192.0 - 131.174.192.255

I can't manage to get BASS running on my PC, are there any alternatives?

BASS can be reached and used with any browser on any device.Lijn.png